Rugbjergvej 4


Matrikel nr. 86 af Svenstrup ejerlav

Kådnersted 33art 86

Stedet her var oprindelig et gammelt
kådnersted med betegnelsen kåd nr. 33,
og på kortet med oversigt over kådnere i Klingbjerg i 1772 ses stedets
daværende placering

På matrikeloversigten fra 2011 ses
nuværende matrikel nr. 86 af Svenstrup
ejerlav ligger på en del af det
gamle kådnersted nr. 33


At dømme efter kortet har bygningerne dengang ligget hvor nuværende Sølvkobbelvej 5 ligger i dag. Bygningerne til Rugbjergvej 4 må derfor være blevet flyttet til nuværende placering omkring 1910, og Sølvkobbelvej 5 er så senere opført det sted hvor bygningerne til kåd nr. 33 var dengang.

1772       Som kådner i Klingbjerg er Dietrich Petersen i 1772 nævnt her på kåd nr. 33.

Han var født omkring 1717 og han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 30. december 1745 med den omkring 10 år ældre Ellen Christensdatter, der var født omkring 1707.

Ellen og Dietrich Petersen fik børnene:
 • Regatte Sophie Dietrichsdatter, døbt d. 27. august 1747.
 • Peter Dietrichsen, døbt d. 5. oktober 1749. (menes at have overtaget stedet)

1780       Kådner Dietrich Petersen døde i en alder af 63 år og han blev derefter begravet på Svenstrup kirkegård d. 29. november 1780.

1782       Dietrich Petersens enke i Klingbjerg Ellen Christensdatter døde i en alder af 75 år efter at have levet som enke i 2 år, og hun blev derefter begravet på Svenstrup kirkegård d. 6. november 1782.

17xx       Hvem der har overtaget kådnerstedet efter Dietrich Petersen har ikke været muligt at finde, så der gættes på at det er sønnen Peter Dietrichsen, der har overtaget stedet. Han var blevet gift i Svenstrup d. 1. november 1775 med Helene Marie Jacobsdatter fra Holm.

Helene Marie og Peter Dietrichsen fik børnene:
 • Dietrich Petersen, døbt d. 28. juli 1776.
 • Jacob Petersen, døbt d. 3. maj 1778.
 • Christian August Petersen, døbt d. 15. oktober 1780.
 • Martin Petersen, døbt d. 23. februar 1783.
 • Ellen Petersdatter, døbt d. 18. december 1785.

1788       Noget tyder på at Peter Dietrichsen er fraflyttet stedet her og dermed Klingbjerg. Stedet er derfor overgået til en ny ejer, men det har ikke været muligt at finde denne overtagelse noget steds.

På et ikke kendt tidspunkt i 1788 eller måske lidt før, men efter 1786 er stedet her blevet ejet af en Hans Nielsen. Han var født omkring 1736 i Elsmark i Havnbjerg sogn, og han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 12. november 1785 med den omkring 11 år yngre Kirsten Christensen fra Klingbjerg, der var født omkring 1747. (hun er også kaldet Haagensen, men hun er ikke fundet i kirkebogen fra Svenstrup. I Klingbjerg døde der en Maren Haagensen i en alder af kun 43 år, og hun blev begravet på Svenstrup kirkegård d. 19. juni 1790. Hun kunne godt være en søster til Kirsten.)

Kirsten og Hans Nielsen havde datteren:
 • Karen Hansen, døbt d. 20. april 1788. (hun overtog stedet)

1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede daglønner og inderste uden jord Hans Nielsen her på stedet sammen med sin hustru Kirsten Christensen og deres datter Karen Hansen.

1823       Inderste Hans Nielsen døde efter flere års skrøbelighed d. 14. september 1823 i en alder af 89 år, og hans hustru Kirsten Christensen og datter Karen Hansen sad derefter tilbage på stedet.

1831       Kirsten Christensen, kaldet Haagensen, døde efter mange års skrøbelighed d. 14. maj 1831 i en alder af 81 år, efter at have levet som enke i godt 8 år. Hendes datter Karen Hansen sad derefter alene tilbage i huset.

Karen Hansen overtog herefter huset i arv efter sine forældre.

1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede den ugifte væver og husinderste Karen Hansen alene her på stedet.

1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede den ugifte væver og husinderste Karen Hansen fortsat alene her på stedet.

Efter en overladelseskontrakt af 28. marts 1845 overlod Karen Hansen stedet her til Hans Christian Rasmussen, og han blev således den nye ejer af stedet.

Hvor Karen Hansen herefter boede ligger ikke helt klart, men ved hendes død d. 14. september 1851 er der i kirkebogen noteret at da hun ikke havde været gift og dermed ikke efterlod sig nogle livsarvinger havde hun testamenteret sine ejendele til inderste Hans Christian Brag i Klingbjerg mod en årlig understøttelse samt pleje og opvartning. Hun døde i en alder af 63 år, og præsten har benævnt hende som Karen Hansen (Hagensen) i kirkebogen. (Hvem inderste Hans Christian Brag i Klingbjerg var vides ikke. Han er ikke opført i folketællingslisterne i 1840, 1845 og 1855)

Hans Christian Rasmussen blev født i Stevning d. 9. juli 1806 som søn af indsidder Rasmus Hansen Bragh og hustru Kirsten Christensdatter i Stevning. Som ejer af et inderstested i Klingbjerg blev han gift i Svenstrup kirke d. 8. juni 1847 med den omkring 15 år yngre tjenestepige i Stevning Eleonore Hansen, der var født d. 27. september 1818 som datter af indsidder Hans Hinrich Pedersen og hustru Maren f. Mathiesen i Torup. (De er dermed blevet gift efter sønnens fødsel, selv om der ved fødslen er noteret ”og hustru”)

Eleonore og Hans Christian Rasmussen fik sønnerne:
 • Hans Henrik Rasmussen, født d. 22. marts 1847. (han overtog stedet)
 • Rasmus Rasmussen, født d. 27. oktober 1851, død d. 17. august 1857.

1855       Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede daglønner Hans Christian Rasmussen her på stedet sammen med sin hustru Eleonore Hansen og deres 2 sønner Hans Henrik Rasmussen og Rasmus Rasmussen.

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede daglejer Hans Christian Rasmussen her på stedet sammen med sin hustru Eleonora Hansen og deres søn Hans Henrik Rasmussen. I huset boede desuden også en daglejer ved navn Rasmus Rasmussen og denne hustru Cathrine Margrethe Dall samt deres barn Chresten Rasmussen.

Denne Rasmus Rasmussen var født i Stevning d. 13. oktober 1833 som søn af daværende indsidder og tjenestekarl Christian Rasmussen og hustru Anna Margrethe Struck i Stevning, og som tjenestekarl i Havnbjerg var han blevet gift i Svenstrup kirke d. 28. april 1858 med den 2 år ældre tjenestepige i Elsmark Cathrine Margrethe Dall, der var født d. 21. november 1831 i Klingbjerg som datter af kådner Peter Hansen Dall og hustru Dorothea Kirstine Nicolai Nielsens datter i Klingbjerg, hvilket givet vis var ejendommen på det nuværende Sølvkobbelvej 6.

Cathrine Margrethe og Rasmus Rasmussen havde sønnen:
 • Chresten Rasmussen, født d. 16. juni 1858 i Stevning.
Efter folketællingen fraflyttede Cathrine Margrethe og Rasmus Rasmussen igen Klingbjerg og flyttede til Stevning. Her fik de sønnen:
 • Peter Rasmussen, født d. 18. april 1861 i Stevning.

1868       Eleonore og Hans Christian Rasmussen overlod nu stedet til deres søn Hans Henrik Rasmussen (*1847) og han blev således efter lov af 27. maj 1873 og købekontrakt af 10. februar 1868 indskrevet i den preussiske grundbog som husinderste på stedet her. Der blev desuden også deri indskrevet et notat om en aftægtskontrakt til hans forældre Eleonore og Hans Christian Rasmussen.

1877       Som inderste og ungkarl blev Hans Henrik Rasmussen gift i Svenstrup kirke d. 25. oktober 1877 med den 6½ år ældre pige Anna Cathrine Christensen Bonde, der var født i Lavensby d. 26. november 1840 som datter af inderste Peter Christensen Bonde og hustru Anne Marie f. Hansen i Lavensby, nu i Elsmark.

Anna Cathrine og Hans Henrik Rasmussen fik børnene:
 • Christian Rasmussen, født d. 19. oktober 1879. (han overtog stedet)
 • Anne Marie Rasmussen, født d. 18. januar 1883.

1888       Hans Henrik Rasmussens mor Eleonora Rasmussen døde på aftægten d. 27. december 1888 i en alder af 70 år, og hans far Hans Christian Rasmussen sad derefter tilbage som enkemand.

1895       Hans Henrik Rasmussens far Hans Christian Rasmussen døde på aftægten d. 25. februar 1895 i en alder af 88½ år efter at have levet som enkemand i godt 6 år.

1908       Anna Cathrine og Hans Henrik Rasmussen overlod nu stedet til deres søn murer Christian Rasmussen (*1879), og han blev således indskrevet i den preussiske grundbog efter at have overtaget stedet d. 12. marts 1908.

Som murer i Klingbjerg var Christian Rasmussen blevet gift i Svenstrup kirke d. 16. november 1906 med den godt 3½ år yngre pige Anna Marie Jessen i Lysabild, der var født i Skovby i Lysabild sogn d. 22. august 1883 som datter af arbejdsmand Jes Jessen og hustru Marie Kathrine Svendsen i Skovby.

Anna Marie og Christian Rasmussen fik børnene:
 • Cathrine Rasmussen, født d. 14. december 1907.
 • Hans Rasmussen, født d. 11. januar 1910. (han overtog stedet)
 • Marie Rasmussen, født d. 3. september 1911.
 • Anna Rasmussen, født d. 22. november 1914.

1910       Nuværende hus er ifølge BBR registret opført i 1910, og det kan meget vel være på det tidspunkt at det gamle kådnersted er nedbrudt og det nye hus er opført længere mod nordøst på grundstykket.

1921       Ved den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921 boede murerarbejdsmand Christian Rasmussen her på stedet sammen med sin hustru Anna Marie Rasmussen og deres 4 børn Cathrine Rasmussen, Hans Rasmussen, Marie Rasmussen og Anna Rasmussen. I husets aftægt boede Christian Rasmussens forældre træskomager Hans Henrik Rasmussen og dennes hustru Anna Cathrine Rasmussen.

1924       Christian Rasmussens far Hans Henrik Rasmussen døde i aftægten d. 16. august 1924 i en alder af 77 år, og hans hustru Anna Cathrine sad derefter tilbage som enke.

1925
1925
Foto af huset fra 1925. Pigen er datteren Anna Rasmussen.

1927       Christian Rasmussens mor Anna Cathrine Christensen Bonde døde i aftægten d. 27. april 1927 i en alder af 86½ år, efter at have levet som enke i godt 2½ år.

1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede murersvend Christian Rasmussen fortsat her på stedet sammen med sin hustru Anna Marie Rasmussen og deres datter Anna Rasmussen.

1939       Anna Marie og Christian Rasmussen overlod ejendommen til deres søn murer Hans Rasmussen (*1910) for en købesum på 4000 kr. plus aftægt til Anna Marie og Christian Rasmussen, og han blev således indskrevet i grundbogen som den nye ejer. Han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 26. november 1933 med den knap 1 år yngre husassistent i Klingbjerg Marie Clausen, der var født d. 29. november 1910 i Lysabild som datter af smedemester Andreas Clausen og hustru Cathrine Marie f. Kock i Lysabild.

Marie og Hans Rasmussen fik børnene:
 • Anni Rasmussen.
 • Marie Rasmussen. (senere Sølvkobbelvej 5)

1951       Hans Rasmussen opkøbte et stykke jord, matrikel nr. 275 af Christen Espensen og medejere for en købesum på 466,50 kr. og på dette fik han et skøde d. 21. maj 1951.

1960       I 1960 frastykkede Hans Rasmussen et stykke jord fra sit matrikel nr. 86 som blev til matrikel nr. 375 af Svenstrup ejerlav og som var beliggende hvor det gamle kådnersted oprindelig var beliggende. Her opførte Hans Rasmussen et hus på adressen Sølvkobbelvej 5

1967       Christian Rasmussen (*1879) døde d. 25. december 1967 i en alder af 88 år. Hvornår hans hustru Anne Marie døde i 1966.

1982       Hans Rasmussen døde i 1982 og hans hustru Marie Rasmussen sad derefter tilbage som enke.

1991       Marie Rasmussen døde i 1991, og et barnebarn til hende Carsten Maagaard overtog huset for en købesum på 365.000 kr., hvilket blev tinglyst d. 11. juli 1991, og hvor han efterfølgende ifølge BBR registret fik et skøde på ejerskabet d. 28. juni 1991.

2004
2004
Foto af huset som det så ud i 2004.

2012       Carsten Maagaard er fortsat ejer af stedet her.

    til top
Oprettet og ajourført december 2012
www.jessenb.dk