Sandbjergvej 12


Matrikel nr. 603 af Svenstrup ejerlav

Kådnersted 28art 603

Stedet her var oprindelig et gammelt
kådnersted med betegnelsen kåd nr. 28,
og på kortet med oversigt over kådnere i Klingbjerg i 1772 ses stedets
daværende placering

På matrikeloversigten fra 2011 ses
nuværende matrikel nr. 603 af Svenstrup
ejerlav er lig med det gamle
kådnersted nr. 28.


Stedet her var tidligere matrikel nr. 102 af Svenstrup ejerlav.

1772       Som kådner i Klingbjerg er Hans Jessen i 1772 nævnt her på kåd nr. 28.

Hans Jessen var født i Dyndved i Egen sogn som søn af kådner Jes Pærsen Andersen og hustru i Dyndved og døbt i Egen kirke d. 11. januar 1761.

1784       Kådner Hans Jessen solgte sit kådnersted efter en overladelseskontrakt af 11. maj 1784 til Jes Hansen, og Hans Jessen flyttede derefter til Svenstrup. (Han kommer tilbage til Klingbjerg igen i 1798 hvor han overtager kåd nr. 30, der senere bliver til Rugbjergvej 1.) Mens Hans Jessen boede i Svenstrup blev han gift i Svenstrup kirke d. 25. april 1793 med den 5 år yngre Anne Cathrine Nielsen Wriborg der var født i Torup og døbt i Svenstrup kirke d. 25. maj 1766 som datter af Niels Wriborg og hustru i Torup.
Mens Anne Cathrine og Hans Jessen boede til leje i Svenstrup fik de børnene:
 • Jes Hansen, født d. 7. juli 1793.
 • Anne Margrethe Hansen, døbt d. 24. januar 1796.
 • Niels Hansen, født d. 7. juni 1798.
Stedets nye ejer Jes Hansen var blevet gift i Svenstrup kirke d. 1. juli 1780 med Margrethe Marie Ditlefsdatter i Torup.

1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede inderste med jord og daglønner Mads Madsen i et inderstested her i Klingbjerg, og ud fra alt det efterfølgende må det have været her i kåd nr. 28.

Han boede der sammen med sin hustru Kirsten Hansen og deres 2 døtre Anna Matzen og Kirstine Madsen. De havde en 39-årig ugift lejer boende her i huset ved navn Anne Catharina Christens der ernærede sig som spinder og væver.

1806       Efter kontraktprotokol af 9. maj 1806 overtog Mads Madsen kådnerstedet her.

Mads Madsen var født i et fritliggende hus i Dyndved og døbt d. 29. juni 1760 i Egen kirke som søn af inderste Mads Madsen og hustru i Dyndved og han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 4. november 1791 med den omkring 3 år ældre Kirsten Hansdatter, der var født i Svenstrup og døbt d. 11. december 1757 som datter af inderste Hans Christensen og hustru i Svenstrup.

Kirsten og Mads Madsen havde børnene:
 • Hans Madsen, født d. 23. oktober 1792, død d. 14. november 1792.
 • Anna Madsen, født d. 10. november 1793, død 9. januar 1819.
 • Kirstine Madsen, født d. 1. august 1797. (hun overtog stedet)

1823       Som pige derhjemme hos forældrene blev Kirsten og Mads Madsens datter Kirstine Madsen gift i Svenstrup kirke d. 25. oktober 1823 med den omkring 9 år ældre ungkarl Hans Christian Voigt der var født i Himmark og døbt d. 14. september 1788 i som søn af bolsmand Hans Christian Voigt og hustru Christine Jesdatter i Himmark.

Kirstine og Hans Christian Voigt fik ingen børn.

På et ikke kendt tidspunkt herefter har datteren Kirstine og Hans Christian Voigt overtaget stedet, og Kirstine og Mads Madsen er derefter gået på aftægt.

1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede inderste Hans Christian Voigt her på stedet sammen med sin hustru Kirstine Madsen og deres tjenestepige Anna Catharina Jensen. I stedets aftægt boede den tidligere ejer Mads Madsen og hans hustru Kirstine Hansen.

1843       Kirstine Hansen døde i aftægten d. 9. januar 1843 i en alder af 85 år, og hendes mand Mads Madsen sad derefter tilbage som enkemand. Præsten noterede i kirkebogen at hun var en stræbsom, flittig og from hustru med næsten uafbrudt sundhed og at hun kun var syg og sengeliggende i 8 dage.

1844       Kådner Hans Christian Voigt døde d. 5. marts 1844 i en alder af kun 55 år, efter flere års svagelighed med brystsygdom og til sidst med Vattersot, hvoraf han efter få dages sygeleje endte sine dage. Hans hustru Kirstine Madsen sad derefter tilbage som enke. Hun fandt sig dog ret hurtigt en ny mand, og d. 17. november 1844 blev hun gift igen i Svenstrup kirke med den 16 år yngre ungkarl Thomas Thomsen Møller, der var født d. 11. august 1813 i kåd nr. 23 på Sandbjergvej 18 som søn af kådner Thomas Christiansen Møller og hustru Kirsten f. Jørgensen Sandbjergvej 18.

Kirstine og Thomas Thomsen Møller fik ingen børn.

1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede inderste og bolslandbesidder Thomas Thomsen Møller her på stedet sammen med sin hustru Kirstine Madsen og deres tjenestepige Anna Kathrine Hansen fra Svenstrup.

1849       Den tidligere ejer Mads Madsen døde i aftægten d. 26. juni 1849 i en alder af 89 år, efter at have været blind i næsten 10 år, og efter at have levet som enkemand i næsten 6½ år.

1855       Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede inderste Thomas Thomsen Møller fortsat her på stedet sammen med sin hustru Kirstine Madsen og deres tjenestepige Anna Kathrine Berg fra Svenstrup. Desuden havde de en 49-årig ugift kvinde ved navn Anne Marie Hansen boende her i huset.

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede landmand Thomas Thomsen Møller stadigvæk her på stedet sammen med sin hustru Kirstine Madsen og deres tjenestepige Kirstine Andersen fra Svenstrup. I huset boede der nu også en skomager ved navn Nis Hansen sammen med sin hustru Anne Marie Petersen og deres plejebarn Hans Peter Kyhl. Han var født d. 31. december 1856 som såkaldt uægte søn af ugifte Cathrine Kyhl i Himmark.

1865       Efter en overladelseskontrakt af 24. februar 1865 overlod Thomas Thomsen Møller nu kådnerstedet til Carl August Petersen og han blev således indskrevet i skyld og panteprotokollen som den nye ejer. Efterfølgende blev han indskrevet i den preussiske grundbog efter et skøde af 24. februar 1865 som ejer af et parcelsted i Klingbjerg med matrikel nr. 102 efter den senere gældende preussiske lov af 27. maj 1873.

Kirstine og Thomas Thomsen Møller gik derefter på aftægt.

Hvor Carl August Petersen blev født vides ikke. Han var blevet gift i Notmark kirke d. 4. november 1860 med den 1½ år ældre Marie Gudmoos, der var født d. 18. august 1828 i Hundslev som datter af bolsmand Hans Gudmoos og hustru Anna Cathrine Petersen i Hundslev.

Marie og Carl August Petersen havde børnene:
 • Hans Petersen, født d. 4. november 1860 i Hundslev.
 • Anne Marie Petersen, født d. 22. april 1865 i Hundslev.
Efter at de var kommet her til stedet fik de sønnen:
 • Christian Petersen, født d. 22. oktober 1869.

1874       Kirstine Thomsen Møller f. Madsen døde i aftægten d. 5. august 1874 af alderdomssvaghed i en alder af 77 år, og hendes mand Thomas Thomsen Møller sad derefter tilbage som enkemand.

1884       Efter en købekontrakt af 28. januar 1884 overlod Carl August Petersen sin ejendom til Jørgen Lassen, og han blev således indskrevet i den preussiske grundbog d. 2. april 1884 som den nye ejer.

Jørgen Lassen var født d. 9. juni 1833 i Guderup som søn af skræddermester Jørgen Lassen og hustru Karen f. Lausen i Guderup. Han var blevet gift i Havnbjerg kirke d. 10. oktober 1861 med den godt 6 år ældre tjenestepige pige i Brandsbøl Anne Christine Lund, der var født d. 8. april 1827 som datter af indsidder Hans Christian Henriksen Lund og hustru i ____ Sogn (ej læseligt)

Anne Christine og Jørgen Lassen fik ingen børn, men de havde en plejedatter:
 • Anne Christine Jørgine Lauritsen, født d. 27. maj 1874 i Kerteminde. (hun overtog stedet). Hun var datter af møllersvend Hans Christian Lauritsen og hustru Marie Cathrine f. Andersen i Kerteminde.

1888       Thomas Thomsen Møller døde d. 13. marts 1888 i en alder af 74½ år, efter at have levet som enkemand i godt 13½ år.

1894       Inderste og høker i Klingbjerg Jørgen Lassen døde d. 19. august 1894 i en alder af kun 61 år, og hans hustru Anne Christine sad derefter tilbage med sin plejedatter Anne Christine Jørgine Lauritzen

Efter et testamente af 2. november 1869 blev enkefru Anne Christine Lassen f. Lund indskrevet i den preussiske grundbog d. 12. oktober 1894 som stedets ejer.

1896       Anne Christine Lassens plejedatter Anne Christine Jørgine Lauritsen blev gift i Lunden Standesamt i Havnbjerg sogn d. 28. januar 1896 med den 1½ år yngre Jes Matthiesen der var født d. 17. november 1875 i Sjellerup i Egen Sogn som søn af bolsmand Mathias Jørgensen og hustru Anne Marie i Sjellerup.

Anne Christine Jørgine og Jes Matthiesen fik børnene:
 • Anna Maria Matthiesen, født d. 29. december 1895. (født før ægteskab).
 • Jørgen Matthiesen, født d. 25. september 1898.
 • Mathias Mathiesen, født d. 7. marts 1901.
 • Hans Christian Matthiesen, født d. 18. november 1902.
 • Kirstine Matthiesen, født d. 31. oktober 1906.
 • Jes Matthiesen, født d. 21. oktober 1911.
 • Wilhelm Matthiesen, født d. 25. juni 1914.

1898       Efter en overladelseskontrakt af 26. maj 1898 overlod Anne Christine Lassen nu sin ejendommen til sin plejedatter og hendes mand Anne Christine Jørgine Matthiesen f. Lauritsen og Jes Matthiesen i et lige delt formuefællesskab og dette blev således indskrevet i den preussiske grundbog d. 27. maj 1898. Anne Christine Lassen fik derefter på aftægt.

1913       Enkefru Anne Christine Lassen f. Lund døde d. 9. januar 1913 i en alder af 83 år, efter at have levet som enke i 18½ år.

1918       Stedet nedbrændte i 1918, og ved denne brand nedbrændte også nabohuset, kåd nr. 27 Sandbjergvej 14.

1921       Ved den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921 boede landarbejder Jes Matthiesen her på stedet sammen med sin hustru Anne Christine Jørgine Matthiesen og deres 3 børn Kirstine Matthiesen, Jes Matthiesen og Wilhelm Matthiesen, så der må have været opført en bolig til dem efter branden.

1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede landarbejder Jes Matthiesen fortsat her på stedet sammen med sin hustru Anne Christine Jørgine Matthiesen. Han var dog fraværende på folketællingsdagen, idet han var indlagt på amtssygehuset i Sønderborg.

1932       Ifølge BBR registret er nuværende hus opført i 1932.

1933       I forventning om en såkaldt udstykningsapprobation blev der d. 15. marts 1933 udstedt et skøde hvor parcellist Jes Matthiesen solgte et stykke havejord fra den ham tilhørende ejendom til frk. dr. med. Anna Clausen i Sønderborg, og dette jordstykke blev således indskrevet i tingbogen som matrikel nr. 102 af Svenstrup ejerlav. Jordstykkets grænser skulle dog først endeligt fastlægges ved en efterfølgende lovlig udstykningsforretning og et tilvejebragt udstykningskort tilvejebragt af landinspektøren.

Betingelsen for købet var at Anna Clausen skulle lade opføre et beboelseshus hvor Jess Matthiesen og hustru Anne Christine Jørgine Matthiesen skulle have fri og livsvarig boligret. Jess Matthiesen forpligtede sig til at give Anna Clausen forkøbsret samt første tilbud ved en evt. forpagtning af de resterende ca. 5 tønder land der var tilbage, og desuden skulle han planere og rydde parcellen og i særdeleshed byggepladsen hvor ejendommen skulle opføres på den frastykkede parcel.

Jes Matthiesen nåede aldrig at se huset blive opført, idet han døde d. 23. marts 1933 i en alder af kun knap 57½ år, og hans hustru Anne Christine Jørgine Matthiesen sad derefter tilbage som enke.

Enkefru Anne Christine Jørgine Matthiesen, der nu hensad i uskiftet bo med sine børn arbejdsmand Jørgen Matthiesen i Hundslev, chauffør Mathias Matthiesen i Svenstrup, chauffør Hans Matthiesen i Svenstrup, fru Christine Jørgensen i Frederiks, landmand Jes Matthiesen i Pøl og sømand Wilhelm Matthiesen i Svenstrup solgte nu sin marklod matrikel nr. 102 til frk. dr. med. Anna Clausen i Sønderborg for en købesum på 4000 kr. plus boligret, og efter et tinglyst skøde af 26. oktober 1933 blev dette indskrevet i grundbogen.

Enkefru Anne Christine Jørgine Matthiesen kom hermed heller ikke til at bo i huset her. Hun flyttede til Stevning, hvor hun døde i 1964 i en alder af 90 år, efter at have levet som enke i 31 år.

1949       Efter en amtslig skrivelse af 28. november 1949 blev der i grundbogen d. 30. november 1949 indskrevet at den noterede Landbrugsforpligtelse på matrikel nr. 102 var slettet.

1962       Ejeren af stedet her dr. med. frk. Anna Clausen døde d. 3. marts 1962 og herefter blev boet med hendes samlede besiddelser matriklerne 31, 34 og 102 af Svenstrup ejerlav samt matrikel nr. 78 og 83 af Stevning ejerlav taget under skiftebehandling, og som arv fra hende i et oprettet testamente af 27. januar 1959 blev hendes besiddelser og dermed stedet her overtaget af maskinbygger Jacob Jensen i Stevning, der dermed også overtog Rugbjergvej 10.

1993       Ejeren af stedet her Jacob Jensen, Rugbjergvej 10 døde d. 2. december 1993 i en alder af kun 65 år, og hans hustru Karen Jensen sad derefter tilbage som enke. Hun overtog herefter ejerskabet af huset her.

1999       Karen Jensen solgte huset her til Jhonny Grau og Sarah Andersen Grau, og skødedatoen blev sat til d. 10. februar 1999.

2003
2003
Foto af huset fra 2003.

2012       Jhonny Grau og Sarah Andersen Grau er fortsat ejer af huset.

    til top
Oprettet og ajourført december 2012
www.jessenb.dk