Tyremosevej 10


Matrikel nr. 41 af Svenstrup ejerlav

Kådnersted 37art 41

Stedet her var oprindelig et gammelt
kådnersted med betegnelsen kåd nr. 37,
og på kortet med oversigt over kådnere i Klingbjerg i 1772 ses stedets
daværende placering

På matrikeloversigten fra 2011
ses nuværende matrikel nr. 41 af
Svenstrup ejerlav.


”Standhøjgaard”


Foruden matrikel nr. 41 indeholder ejendommen indeholder matriklerne 659, 660, 661 og 662 af Svenstrup ejerlav.

Ifølge BBR registret er huset opført i 1825.

1772       Ved udskiftningen i 1772, var det den yngste kådner som boede her, og Jørgen Grau er her nævnt som: ”ist der Priester Kätner“ her på kåd nr. 37.

Hvem han var, kan ikke siges med sikkerhed. (Den 19. november 1784 blev en Jørgen Hansen Grau begravet i en alder af 76 år, men om det er førnævnte Jørgen Grau eller en kådner på Sandbjergvej 14 i kåd 27 ved navn Jørgen Hansen kan ikke siges.)

17xx       På et ikke kendt tidspunkt er Jes Petersen Beck blevet ejer af stedet her. Han var født mellem 1730 og 1736 og han var gift med Anna Eleonore Jørgen Graus datter, der var født omkring 1736. De havde en tjenestepige ved navn Ellen Christens, der var døbt d. 3. december 1775 som datter af kådner Christen Lauesen (Lauridsen / Lawmand) fra kådnersted nr. 26 der dengang lå ved Sandbjergvej men som senere blev udflyttet til Borrevej i Klingbjerg, og hun kom til at arve stedet her. Anna Eleonore og Jes Petersen Beck var tilsyneladende barnløse.

1800       Efter en overladelseskontrakt af 4. april 1800 overlod Jes Petersen Beck sit inderstested og kådnersted til Ellen Christens, og der blev oprettet en aftægtskontrakt.

Den 18. april 1800 blev aftægtskontrakten til Jes Petersen Beck og hustru så indskrevet i skyld og panteprotokollen og det blev noteret at besidderne af præsteinderstestedet i Klingbjerg nu var Ellen Christens og hendes tilkomne mand Johan Friedrich Wein. Han kom dog ikke straks herefter til stedet.

1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede præsteinderste med jord og kådner med jord Jes Petersen Beck stadigvæk her på stedet sammen med sin hustru Anna Eleonore Jørgens, og deres tjenestepige Ellen Christens. (Hun er underlig nok fortsat noteret som tjenestepige på trods af at hun fik ejerskabet i 1800.)

1807       Ellen Christens blev gift i Svenstrup kirke d. 23. maj 1807 med den omkring 7 år ældre Johan Friedrich Wein, der var født i Nordborg omkring 1768 som søn af slagter Johan Wein og hustru i Nordborg.

Ellen og Johan Friedrich Wein fik børnene:
 • Johan Freidrich Wein, født d. 12. marts 1808. (han overtog stedet)
 • Anna Marie Wein, født d. 17. juni 1813. Hun døde ugift d. 10. august 1881.

1809       Den tidligere ejer Jes Petersen Beck døde i stedets aftægt d. 17. februar 1809 i en alder af 79 år, og hans hustru Anna Eleonore Jørgens sad derefter tilbage som enke. Hun fraflyttede Klingbjerg og bosatte sig hos en broderdatter, der var gift med inderste Hans Carstensen i Svenstrup. Her døde hun af alderdomssvækkelse d. 11. marts 1810 i en alder af 74 år, efter at have levet i godt et årstid som enke.

Efter at Anna Eleonore Jørgens var fraflyttet havde Johan Friedrich Wein fået ophævet den aftægtskontrakt der vedrørte de tidligere ejere d. 6. juli 1809.

1835       Ellen og Johan Friedrich Wein overlod nu stedet til deres søn Johan Friedrich Wein i 1835, og han blev således indskrevet i skyld og panteprotokollen d. 26. juni 1835 som ejer af præsteinderste- og parcelstedet her. Der blev efterfølgende d. 3. august 1835 indskrevet en aftægtskontrakt af 26. juni 1835 der sikrede hans forældre et godt aftægt, og samtidig med blev der også indskrevet en forpligtigelse til ham over for hans søster Anna Marie Wein.

Johan Friedrich Wein var blevet gift i Svenstrup kirke d. 25. juni 1831 med den 3 år ældre Anne Frederikke Clausen, der var født d. 3. maj 1805 som datter af bolsmand Claus Hansen og hustru Anna Clausen f. Moldt i Asserballeskov.

Anne Frederikke og Johan Friedrich Wein fik børnene:
 • Johan Frederik Wein, født d. 26. oktober 1831.
 • Claus Frederik Wein, født d. 27. april 1834.
 • Ellen Wein, født d. 31. januar 1836, død d. 15. marts 1864.
 • Anna Wein, født d. 3. maj 1838.
 • Hans Christian Wein, født d. 20. maj 1841.
 • Jørgen Friedrich Wein, født d. 26. maj 1844.
 • Peter Friedrich Wein, født d. 12, november 1847.

1835       I forbindelse med overdragelsen af stedet til sønnen Johan Freidrich Wein blev der udfærdiget en aftægtskontrakt.


Aftægtscontract:

Oprettet af Ellen Wein, fød Christens, og hendes Mand Johann Friedrick Wein, hidindtil Besiddere af et Præsteindestested og Parcelsted i Klingenberg, paa den ene, og deres Søn Johann Friedrick Wein, nu besidder af samme Sted, paa den anden side, som følger:
§ 1.
Da benævnte Ægtefolk Ellen og Johann Friedrick Wein, ved den i dag afsluttede Overladelsesforening have overladt det hidindtil i deres Besiddelse sig befundene Præsteinster og Parcel Sted i Klingenberg med tilhørende, til deres omtalte Søn Johann Friedrick Wein og derved forbeholdt sig en Aftægt, saa ere Parterne i denne Henseende bleven enige derhen, at Antageren og alle paa ham følgende besiddere af Stedet til Aftræderne, saalænge de begge eller en af dem lever, i Aftægt skal indrømme, levere og præstere:
 1. Til Bolig tre Fag af Husets østere Ende, forsvarlig vedligeholdt af Stedets Eier.
 2. Til Kaalgaardjord et stykke Land fra Haugens østere Side, lige igjennem samme med Veien fire favne bred, med deri staaende Frugttræer.
 3. Fri Brødbagning og Korntørring, naar der bages og tørres paa Stedet.
 4. Fri vask, Renlighed og Christlig Pleie og Opvartning i Sygdom og Alderdom.
 5. Frihed til at malke Koen hver Tirsdag morgen og hver Løverdag morgen.
 6. Aarligen:i rent forsvarligt Korn:
 7. Sex Skjæpper Rug.
 8. Sex Skjæpper Byg.
 9. To Skjæpper Boghvede.
 10. Halvandet Lispund røget Flæsk.
 11. Fem Pund Sommer - og fem Pund Vinter – Smør.
 12. Fire tusind Torf, frit indbragt i Laden.
 13. En fjerdingkar Hørf rø saaet og Hørren frit forarbejdet.
 14. Land i Marken til to Skjæpper Kartofler, og endelig
 15. fri Stivningen ved Veien, saavidt Kaalgaarden gaar.

§ 2.
Saasom nu i det øvrige fastsættes, at alt, hvad af Aftægtspræstanderne ved den af Aftægtsfolkene Længstlevendes Død ikke skulle være leveret, ei heller skal leveres, men ene forblive Aftægtsyderen, saa og Antageren, for sig og alle paa ham følgende Besiddere af Stedet, lover og forpligter sig, under Pantsættelse af sit Gods og sit Bohave, troligen at opfylde forbeskreven Aftægtsforbindtligheder, og frasige sig dernæst begge Parter gjensidigen alle udflugter og indvendinger, som imod denne Contract kunde optænkes, meget mere villende, at samme til al tid urokkelig skal vorde efterlevet, som den da og skal indføres i Gjeld – og Pante - Protocollen, under forholdsmæsig Eiendoms forbeholdelse.

Dets til Bekræftelse er denne Acte, efter skeet forelæsning, af Parterne egenhændigen underskreven og denne Underskrift paa rettens Vegne bevidnet.

Som er skeet paa Egen Ting i Svenstrup, den 26. Juny 1835.

Ellen Wein, med ført Pen.

Johann Friedrick Wein, med ført Pen

Johann Friedrick Wein.

Aftægtskontrakt for ”Standhøjgaard"


1835       Johan Frederik Wein fik ikke lang tid på aftægten. Han døde d. 17. november 1835 i en alder af 68 år, og hans hustru Ellen sad derefter tilbage på aftægten som enke.

1837       Efter en kontraktprotokol af 24. februar 1837 solgte Anne Frederikke og Johan Friedrich Wein deres inderste og kådnersted nr. 37 til kongelig skovfoged over Melletskov Hans Jensen, og han blev således indskrevet i skyld og panteprotokollen som den nye ejer.

Hans Jensen var født i Sjellerupskov i Egen Sogn d. 1. september 1807 som søn af skovfoged i Sjellerupskov Jens Jensen og hustru Anne Dorthea Moos.

Han var blevet gift i Nordborg kirke d. 23. maj 1830 med den 4 år ældre pige Maren Petersen der var født d. 8. juni 1803 i Pøl i Nordborg landsogn som datter af bolsmand Peter Jessen Kolmos og hustru Sidsel Jensdatter i Pøl.

Maren og Hans Jensen fik børnene:
 • Peder August Jensen, født d. 6. juli 1831 i Melvedskov.
 • Jens Jensen, født d. 27. januar 1833.
 • Anna Dorthea Jensen, født d. 8. maj 1836. (senere Skolebakken 5 Broballe)
 • Hans Jensen, født d. 26. juli 1837. (han overtog stedet)
 • Anna Cathrine Jensen, født d. 3. april 1839.
 • Anna Marie Jensen, født d. 5. oktober 1840. (Hun blev senere kendt som den kloge kone ”Anmaj Skovfov” i Nordborg.)

1840       På trods af at Hans Jensen nu var ejer af stedet her, er han ved folketællingen d. 1. februar 1840 registreret som værende boende i Torup på et kådnersted tilkørende kådner Lauritz Jacobsen i Torup. Hans Jensen boede der sammen med sin hustru Maren og deres 4 børn Peder August Jensen, Jens Jensen, Hans Jensen, Anna Cathrine Jensen. Hvor datteren Anna Dorthea Jensen var i en alder af kun knap 4 år vides ikke. Deres tjenestepige Helene Marie Nielsen boede også hos dem.

I folketællingslisten fra Klingbjerg er aftægtskone Ellen Christens og hendes ugifte datter Anna Marie Wein registreret her på stedet. også den tidligere ejer Johan Friedrich Wein og dennes hustru Anne Frederikke samt deres 4 børn Johan Frederik Wein, Claus Frederik Wein, Ellen Wein og Anna Wein boede her på stedet.

184x       Efter maj 1841 og før maj 1844 er Anne Frederikke og Johan Friedrich Wein fraflyttet stedet her sammen med deres børn Johan Frederik Wein, Claus Frederik Wein, Ellen Wein, Anne Wein og Hans Christian Wein, idet de ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede til leje i et hus i Svenstrup by.

1843       Johan Freidrich Weins mor Ellen Christensen Leimann døde af brystsvaghed d. 25. januar 1843 i en alder af 68 år, efter at have levet som enke i godt 7 år.

1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede kongelig skovfoged over Melletskov Hans Jensen her på stedet sammen med sin hustru Maren Petersen og deres 6 børn Peter August Jensen, Jens Jensen, Anne Dorthea Jensen, Hans Jensen, Anna Cathrine Jensen og Anna Marie Jensen. Desuden boede deres tjenestepige Louise Auguste Jensen også her på stedet.

1855       Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede skovbetjent Hans Jensen her på stedet sammen med sin hustru Maren Petersen og deres 3 børn Hans Jensen, Anna Cathrine Jensen og Anna Marie Jensen. Deres ældste søn Peder August Jensen var noteret som fraværende idet han var til søs.

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede skov og synsmand Hans Jensen her i skovbetjenthuset sammen med sin hustru Maren, der nu er benævnt som Maren Kolmos, og deres 2 børn Jens Jensen og Anna Cathrine Jensen. (Stedet er ved denne folketælling registreret i Torup by, og ikke i Klingbjerg.)

Skovsynsmand i Melledskov Hans Jensen døde d. 25. marts 1860 i en alder af kun 52½ år, og hans hustru Maren sad derefter tilbage som enke.

1867       Den 17. september 1867 blev der i skyld og panteprotokollen indskrevet en arveforening hvor arvtagerne efter afdøde skovløber Hans Jensen overlader hans tilhørende inderstested i Klingbjerg til deres medarving Hans Jensen, og at han dermed skulle yde hans mor enkefru Maren Jensen f. Petersen det i dokumentet nærmere beskrevne aftægt. Efter et fremlagt skøde dateret d. 30. august 1867, blev der indskrevet at ejerforholdet over inderstested nr. 37 i Klingbjerg nu var overtaget af Hans Jensen og hustru Clara Elisabeth.

De blev så senere efter den da gældende preussiske lov af 27. maj 1873 indskrevet i den preussiske grundbog som ejere af stedet her.

Hans Jensen var blevet gift i Havnbjerg kirke d. 26. november 1863 med den godt 1½ år yngre pige Clara Elisabeth Dominicussen, der var født i Havnbjerg d. 19. marts 1839 som datter af bolsmand Otto Peter Dominicussen og hustru Marie f. Clausen i Havnbjerg.

Clara Elisabeth og Hans Jensen fik datteren:
 • Maren Jensen, født d. 5. februar 1864 i Havnbjerg.
Efter at Clara Elisabeth og Hans Jensen var kommet her til stedet fik de børnene:
 • Hans Jensen, født d. 5. oktober 1868 i Klingbjerg, død d. 24. juli 1869.
 • Maria Jensen, født d. 7. august 1871.

1873       Hans Jensens hustru Clara Elisabeth Jensen f. Dominicussen døde d. 27. januar 1873 i en alder af kun knap 34 år, og han sad derefter tilbage som enkemand.

1875       Hans Jensen havde fundet sig en ny livsledsager, og d. 4. november 1875 blev han gift igen i Svenstrup kirke med den knap 2 år ældre Kirstine Margrethe Maria Matzen, der var født d. 10. august 1835 i Østerholm i Egen Sogn som datter af styrmand Mathias Matzen og hustru Ellen Marcussen i Østerholm.

Kirstine Margrethe og Hans Jensen fik børnene:
 • Clara Elisabeth Jensen, født d. 12. maj 1876.
 • Hans Jensen, født d. 12. juni 1879. (han overtog stedet)
 • Helene Margrethe Jensen, født d. 13. januar 1882.

1879       Den 17. november 1879 blev der i skyld og panteprotokollen indskrevet at Hans Jensen skulle give hvert af sine to børn af første ægteskab Maren og Marie Jensen en sum på 200 Mark, samt som der står skrevet: en fuldstændig seng til en værdi af 100 Mark ved en evt. pantsættelse af det ham tilhørende inderstested.

1887       Hans Jensens mor Maren Jensen f. Petersen døde i aftægten d. 23. februar 1887 i en alder af 83½ år efter at have levet som enke i knap 27 år.

1894       Hans Jensens hustru Kirstine Margrethe Marie Jensen f. Matzen døde d. 5. april 1894 i en alder af kun 58½ år, og han sad igen tilbage som enkemand.

1898       Hans Jensen fandt sig igen en ny livsledsager, og d. 26. juli 1898 blev han gift for tredje gang i Svenstrup kirke med den 1 år ældre enkefru Anna Cathrine Smiedemann f. Moldt, der var født d. 6. juni 1836 i Ketting, Ketting Sogn som datter af Hans Christian Moldt og hustru Anna Catharina Madsen i Ketting. (Hvem hun tidligere havde været gift med er ikke noteret.)

1907       Hans Jensens søn fra andet ægteskab Hans Jensen overtog stedet her, og han blev således indskrevet i den preussiske grundbog d. 14. juli 1907 som stedets nye ejer

Som tjenestekarl i Elsmark var Hans Jensen blevet gift i Svenstrup kirke d. 15. oktober 1903 med den 3½ år yngre Gertha Petersen Schmidt, der var født i Lavensby i Havnbjerg sogn d. 25. december 1882 som datter af smedesvend Peter Hansen Schmidt og hustru Ellen f. Christensen i Lavensby.

Gertha og Hans Jensen fik børnene:
 • Margrethe Jensen, født d. 5. januar 1904.
 • Hans Jensen, født d. 1. januar 1907.
 • Peter Jensen, født d. 5. januar 1911.
 • Christian Jensen, født d. 9. april 1912.

1913
1913
Foto af ejendommen fra 1913.
Personerne er fra venstre Hans Jensen *1837, hans sønnesøn Peter Jensen *1911,
hans hustru Anna Cathrine Jensen *1836, hans datter Maria Jensen *1871,
hans svigerdatter Gertha Jensen *1882, hans sønnesøn Christian Jensen *1912,
hans sønnedatter Margrethe Jensen *1904, hans svigersøn Frederik Frederiksen *1867
gift med datteren Maria Jensen, hans datterdatter Elisabeth Frederiksen * 1895,
hans sønnesøn Hans Jensen*1907 og hans søn Hans Jensen *1879.

1914       Hans Jensens far Hans Jensen døde i aftægten d. 23. marts 1914 i en alder af 76 år, efter at have levet i knap 20 år som enkemand.

1921       Ved den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921 boede kådner Hans Jensen her på stedet sammen med sin hustru Gertha Jensen og deres 2 børn Hans Jensen og Peter Jensen. Desuden boede der en enkefru Anne K. Jensen der var født i Ketting d. 6. juli 1836, og som var forhenværende landmandskone, i aftægt her i huset. Hvem hun var vides ikke.

1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede landmand Hans Jensen fortsat her på stedet sammen med sin hustru Gertha Jensen og deres søn Peter Jensen, der var snedkersvend.

1948       Hans Jensen solgte stedet her for en købesum på 20.000 kr. plus aftægt, og deraf var de 5.125 kr. for løsøre, til sin datterdatter Mary Stuhr f. Petersen og ægtemand landmand Ejnar Peter Stuhr i sædvanlig formuefællesskab, med tiltrædelse d. 1. maj 1948. Et tinglyst skøde på dette blev derefter indskrevet i grundbogen d. 16. juni 1948.

De nye ejere blev i købekontrakten fortrolig med at et aftægt til Peter Espensen og hustru Marie Elisabeth Espensen f. Petersen Sandbjergvej 14 skulle medovertages. Kapitalværdien var på 500 kr. idet Peter Espensen var død d. 17. august 1930.

De nye ejere var også forpligtet til at yde et livsvarigt aftægt til Gertha og Hans Jensen og uforkortet til den længstlevende med følgende:


 1. Til fri afbenyttelse indrømmes dem den i den østlige ende af stuehuset værende aftægtsbolig med aftægtslade, loftspladsen over aftægtsboligen med adgang til samme gennem forstue og loftstrappe. Endvidere fri afbenyttelse af den østlige del af haven. Den udvendige vedligeholdelse påhviler ejeren, og haven skal på forlangende gødes og holdes i orden.
 2. I ren og god vare leveres følgende naturalier: om efteråret 1 tønde hvede og 100 kg kartofler hvert år. Til jul leveres et slagterisvin til en levende vægt af 100 kg. Ugentlig leveres ½ kg mejerismør og daglig 1 liter nymalket mælk og 1 hønseæg.
 3. Om vinteren leveres 2 kubikmeter bøgekløv og 1 læs kvas.
 4. Fri medbenyttelse af vaskehus med redskaber, medbenyttelses ret af stedets brønd med pumpe, fri kørsel af enhver art med hestekøretøj. I sygdom og alderdom ydes dem den fornødne hjælp og omhyggelig pleje og opvartning.


Denne aftægts årsværdi var angivet til 800 kr. Gertha og Hans Jensen gik herefter på aftægt.

19xx
Foto af ejendommen fra ukendt årstal.

19xx

1965       Hans Jensen døde efter sigende d. 2. april 1965 i en alder af 85 år, men hvornår hans hustru Gertha døde vides ikke.
Ejnar Peter Stuhr og hustru Mary Stuhr solgte ejendommen til Knud Svendsen fra Lambjerg pr. Kirkehørup til overtagelse d. 1. juli 1965

1969       Knud Svendsen solgte nu ejendommen til ingeniør Gunnar Brøgger Sdr. Landevej 89 i Sønderborg for en købesum på 150.000 kr. til overtagelse d. 1. september 1969.

1973        Ingeniør Gunnar Brøgger solgte ejendommen her til værkfører Arthur Stiem Nissen, der var boende Bakken 3 i Fynshav for en købesum på 320.000 kr. til overtagelse d. 15. september 1973.

1985       Arthur Stiem Nissen solgte ejendommen her til Lis Dam Sommerlund og Gert Sommerlund og skødedatoen er sat til d. 2. oktober 1985.

2004
2004
Foto af ejendommen fra 2004.

2012       Lis Dam Sommerlund og Gert Sommerlund er fortsat ejer af stedet her.

    til top
Oprettet og ajourført december 2012
www.jessenb.dk