Berthel Jensen og Helle Henriksdatter.

3 x Tipoldeforældre til Edel Pilgaard Andersen.

(hendes farfars mormors mors forældre)

Berthel Jensen må være født omkring 1737, men hvor han er født eller hvem der var hans forældre er ikke kendt, dog må hans far have heddet Jens. Da han levede i Grinderslev sogn på Salling kunne det tænkes at han også var født der, men da den første eksisterende kirkebog fra Grinderslev først begynder i 1813, er dette ikke muligt at kontrollere.

Bertel var gift med Helle Henriksdatter, og hun må være født omkring 1744, men hvor hun er født eller hvem der var hendes forældre er ikke kendt, dog må hans far have heddet Henrik.

Berthel og Helle levede altså på den tid da Christian VI var konge i Danmark. Han døde d. 6. august 1746, og han blev så efterfulgt af Frederik V, der dog hverken havde lyst eller evne til at styre landet. Danmarks nye stærke mand blev i stedet for A. C. Moltke, der havde været Frederiks kammer page og opdrager mens han var kronprins. De må også begge have oplevet at Frederik V døde d. 14. januar 1766, og at han blev efterfulgt af sin søn Christian VII. Han blev sindssyg, og han gjorde så i 1769 Johann Friedrich Struensee til sin livlæge, men efterhånden tiltog han sig større og større magt og indflydelse, og han tog sågar dronning Caroline Mathilde som sin elskerinde, hvilket der så senere kom et barn ud af. Begge to må de også på hver sin måde have hørt nyheden om at Struensee om aftenen d. 16. januar 1772 blev arresteret ved et hofbal, og efter at være blevet kendt skyldig i majestætsforbrydelse, blev han så henrettet for øjnene af en tusindtallig skare af nysgerrige mennesker på Østre Fælled d. 28. april 1772 i overensstemmelse med det ritual, der stod anført i Danske Lovs 6. bog, 4. kapitel paragraf 1. Han kom op på skafottet, og fik sit adelige skjold sønderbrudt, hvorpå den højre hånd blev afhugget og derefter hovedet. Liget blev derefter parteret i fire dele. Den mishandlede krop blev derefter lagt på hjul og stejle og hovedet med hånden sat på en stage. Det var hårde tider dengang.

Berthel og Helle levede som nævnt i Grinderslev, og her fik de omkring 1777 en datter der fik navnet Ellen Berthelsdatter. Omkring 1780 fik de igen en datter der fik navnet Kirsten Berthelsdatter og omkring 1784 en søn der kom til at hedde Jens Berthelsen.

Danmarks konge, Christian VII, udstedte d. 8. juni 1787 de første reformlove om fæstebønders rettigheder og pligter, og denne fastslog, at der nu skulle holdes uvildigt syn og skøn både ved fæsteindgåelse og afståelse. Bønderne måtte ikke længere kunne sættes fra deres gård uden en retskendelse, og endelig blev træhesten, hundehullet og halsjernet fremover forbudt som afstraffelsesmiddel.

Søndag d. 1. juli 1787 var der folketælling i Danmark, og i Grinderslev Kloster sogn under Skive-Hus Amt i Mogenstrup by som den 16. familie boede den da 50 årige Berthel Jensen som daglønner og husmand sammen med sin kone Helle på 44 år sammen med deres børn Ellen Berthelsdatter på 10 år, Kirsten Berthelsdatter på 6 år og Jens Berthelsen på 3 år.

Året efter blev stavnsbåndet i 1788, under stor offentlig bevågenhed, ophævet, og den skulle så afvikles over en årrække frem til 1800, og samtidig overgik udskrivningen af soldater til et statsligt sessionsvæsen. I 1791 blev det så forbudt for godsejerne og deres fogeder at revse hoveri gørende fæstegårdmænd og deres koner korporligt. Samme begrænsning kom derimod ikke til at gælde for fæstehusmænd.

Omkring 1792 fik Berthel og Helle igen en datter der fik navnet Dorte Berthelsdatter

Tiden gik nu frem til søndag d. 1. februar 1801, hvor der igen var folketælling i Danmark, og nu var deres 3 ældste børn ikke længere hjemmeboende. Berthel er nu registreret som en jordløs husmand på 65 år der boede sammen med Helle på 55 år, og som nu er kaldet Helle Jensdatter, sammen med deres datter Dorte Berthelsdatter på 9 år.

I 1803 kom der en ny fattiglov, der gav alle fattige ret til understøttelse hvis ikke de kunne ernære sig på anden vis, og i alle sogne blev der oprettet en fattigkommission, med præsten som født medlem og tre til fire af de bedste sognemænd. Der blev bygget fattighuse i næsten alle sogne, og muligheden for at ældre og syge husmænd og deres familier endte under fattigvæsnet blev ikke mindre efter 1807, da husmandsforordningen udkom og slog fast at staten ikke ønskede at blande sig i det frie kontraktforhold mellem jordejere og husmænd.

I året 1808 fik Danmark igen en ny konge idet Kong Christian VII døde og Frederik VI kom på tronen.

Hvornår Berthel Jensen er død, og Helle er blevet enke er ikke kendt. Han er givet vis død før d. 2. december 1813, idet han ikke er fundet død efter den dato der er den første registrerede dato for døde i Grinderslev kirkebog.

Datteren Kirsten havde på et tidspunkt truffet sammen med den omkring 3 år ældre Poul Pedersen, og de blev så gift, men hvornår eller hvor det er sket vides ikke, dog må det være før 1815, og det har ikke været i Grinderslev eller i Thise mellem 1813 til 1815. Poul og Kirsten bosatte sig i Trilom i Thise Sogn, og her fik de så vidt vides deres første barn fredag d. 3. november 1815. Det blev en pige, og hun blev døbt 2. juledag tirsdag d. 26. december 1815 hvor hun fik navnet Karen Marie Poulsdatter. Deres næste barn blev født fredag d. 5. juni 1818, og denne pige blev døbt Maren Poulsdatter om søndagen d. 19. juli 1818. I året 1822 fik de så deres tredje datter om torsdagen d. 12. september, og hun fik navnet Mette Kirstine Poulsdatter ved dåben søndag d. 3. november 1822.

Hvordan det er gået med de øvrige børn vides der ikke noget om. Det vides heller ikke hvordan livet har formet sig for Helle, men da der tirsdag d. 18. februar 1834 igen var folketælling, boede hun som en gammel kone på 90 år, der levede af almisser, sammen med sin ældste datter Ellen Berthelsdatter, der nu var 55 år og enke, og som levede af håndarbejde, i hus nummer 101 i Mogenstrup by. Knap 4 måneder senere døde Helle Henriksdatter så i en alder af 90 år om tirsdagen d. 3. juni 1834, og hun blev derefter begravet på Grinderslev kirkegård søndag d. 8. juni. Et langt liv var nu tilendebragt.


til top
Ajourført oktober 2013
www.jessenb.dk