Hans Jørgensen Dam og Eleonora Elisabeth Nicolaisen.

Tipoldeforældre til Jørgen Jessen.

(hans morfars mors forældre)

Hans Jørgensen Dam blev født i Elstrup i Egen sogn på Als i 1785 som søn af kådner Jørgen Hansen Dam og hustru Charlotte Cathrine Jacobsdatter i Elstrup. Han blev døbt 2. pinsedag om mandagen d. 16. maj 1785. Han var deres eneste barn. Om hans unge år og opvækst vides der intet om, men har er givet vis som så mange andre kommet tidlig ud at tjene, enten det så har været hjemme hos forældrene eller et andet sted i Elstrup, men længere væk kom han ikke. Da han var blevet 16½ år gammel, blev han i 1802 konfirmeret i Egen kirke, og ved folketællingen søndagen d. 13. februar 1803, boede han stadigvæk derhjemme i Elstrup hos sin far og mor.

Hans havde på et tidspunkt fået et godt øje til en ung pige, der ligeledes var fra Elstrup, og som var omkring 3 år ældre end ham selv. Det var Eleonora Elisabeth Nicolaisen, og hun var datter af tilkommende boelsmand Nicolai Madsen og hustru Marie ____, og hun var født i Elstrup i 1782, og døbt om søndagen d. 29. september 1782.

Eleonora havde en storesøster som hed Anne Christine Nikolaisen, og som var blevet døbt søndag d. 3. september 1775. Derefter havde lillebror der hed Mads Nikolaisen, og som var blevet døbt søndag d. 9. januar 1780. Om der har været andre imellem de to vides der ikke noget om. Tiden gik nu frem til 1784, hvor Eleonora efterhånden var blevet godt 1½ år. Da fik hun så en lillebror, der blev døbt Jørgen Nikolaisen ved dåben søndag d. 18. april 1784, og året efter da hun nu var blevet godt 3 år gammel fik hun en lillesøster som fik navnet Marie Nikolaisen ved dåben søndag d. 20. november 1785.

Da Eleonora Elisabeth var blevet 11 år gammel mistede hun sin far Nicolai Madsen, idet han døde i en alder af kun 41 år i julen 1793, og blev derefter begravet på Egen kirkegård søndag d. 29. december 1793. Eleonoras mor stod nu tilbage som enke, men kun et halvt års tid senere giftede hun sig igen med ungkarl Frederik Christensen, der var søn af boelsmand Christen Moos på Bjerget i Elstrup. De blev trolovet lørdag d. 14. juni 1794 og derefter gift i Egen kirke lørdag d. 12. juli 1794. Eleonora Elisabeth havde derved fået sig en stedfar.

Tiden gik og da hun havde nået konfirmationsalderen blev hun konfirmeret i Egen kirke i 1798. Herefter er hun så givet vis kommet ud at tjene, og det kan meget vel være hun der har truffet Hans Jørgensen Dam, men de kan også godt have kendt hinanden rent familiemæssigt, idet de begge havde samme oldeforældre, nemlig boelsmand Jørgen Madsen og hustru Marie i Sjellerup. Det forholdt sig nemlig sådan at han var Eleonoras morfars far og han var Hans Jørgensen Dams farmors far.

Hans Jørgensen Dam og Eleonora Elisabeth Nicolaisen blev altså begge to født mens Christian VII var konge i Danmark, og de er vokset op med de første reformlove om fæstebønders rettigheder og pligter som Christian VII udstedte d. 8. juni 1787. De fastslog nemlig at der nu skulle holdes uvildigt syn og skøn både ved fæsteindgåelse og afståelse, og at bønderne nu ikke længere kunne sættes fra deres gård uden en retskendelse, samt at det nu var forbudt at anvende træhesten, hundehullet og halsjernet som afstraffelsesmiddel. Også stavnsbåndets ophævelse i 1788 oplevede Hans og Eleonora, samt det at udskrivningen af soldater fremover overgik til et statsligt sessionsvæsen. I 1791 blev det så også forbudt for godsejerne og deres fogeder at revse hoveri gørende fæstegårdmænd og deres koner korporligt, men samme begrænsning kom dog endnu ikke til at gælde for fæstehusmænd. Hans og Eleonora oplevede så også den nye fattiglov, der blev indført i 1803, og som gav alle fattige ret til understøttelse hvis ikke de kunne ernære sig på anden vis. Rundt omkring i alle sogne blev der oprettet en fattigkommission, med præsten som født medlem samt tre til fire af de bedste sognemænd, og der blev bygget fattighuse i næsten alle sogne.

Hans Jørgensen var blevet indkaldt som landsoldat, men om det var før eller efter deres bryllup er ikke helt klart, men lørdag d. 7. juni 1806 blev de i hvert fald gift i Egen kirke. Hjemme i Elstrup fødte Eleonora Elisabeth sit første barn kun 4 måneder efter brylluppet om onsdagen d. 8. oktober 1806, og det blev en pige, der ved dåben om søndagen d. 12. oktober 1806 fik navnet Charlotte Cathrine Hanses. Hun blev holdt til dåben af Ann Kirstin Chrestens fra Elstrup, og det var Mads Nicolaisen, Elisabeth Kock, Anna Rende og Peder Kock der stod fadder til barnet.

I 1808 fik Danmark så en ny konge idet Christian VII døde og derefter var det så Frederik VI der kom på tronen. Eleonoras bror Jørgen, der var matros og som formodentlig har været i engelsk fangenskab, døde på Plymouth Hospital i England i september 1810 i en alder af kun 27 år.

Tiden gik mens Hans lå inde som soldat, og tirsdag d. 17. december 1811 kom han så hjem fra Falster til Elstrup, sikkert dog kun på orlov, og kort tid derefter ventede Eleonora Elisabeth så sit næste barn. Det blev en dreng, og han blev født om onsdagen d. 21. oktober 1812, og døbt om søndagen d. 25. oktober 1812. Han fik navnet Jørgen Hansen, og det var Mads Nicolaisen der holdt ham til dåben. Som faddere stod Hans Dreier, Cathrine Christiansen, Jacob Jensen og Marie Pedersen, der alle var fra Elstrup. Ifølge kirkebogen er Hans stadigvæk soldat.

Omkring 1814 blev der indført en landsdækkende undervisningspligt, der dog ikke var skolepligt, for alle børn fra deres syvende år til de blev konfirmeret, men man kunne godt nøjes med skolegang hver anden dag, og fra 1. juni til høsten var i hus, skulle de ældste børn kun møde to dage om ugen. Det man skulle lære var religion, skrivning, læsning, regning og sang og om muligt også gymnastik.

Hans var kommet hjem fra militæret, og den lille familie ventede igen familieforøgelse. Påskedag søndag d. 26. marts 1815 fødte Eleonora så sit tredje barn, og det blev en pige som ved dåben søndag d. 2. april 1815 fik navnet Maria Hansen. Hun blev holdt til dåben af Maria Peders fra Guderup, og det var Mads Nicolaisen, Anna Jørgens, Hans Wrang og Maria Frederiksen, der alle var fra Elstrup, der stod fadder.

Kort tid efter havde Hans den sorg at miste sin far Jørgen Hansen, idet han døde i en alder af 74 år om tirsdagen d. 13. juni 1815, og han blev begravet på kirkegården i Egen om søndagen d. 18. juni 1815. Hans’ mor gik på aftægt, og Hans overtog huset i Elstrup. Livet gik videre, og i 1819 fik Hans og Eleonora Elisabeth deres fjerde barn. Det blev en pige, og hun blev født om mandagen d. 30. august 1819. Hun fik navnet Anna Elisabeth Hansen ved dåben søndag d. 5. september 1819. Det var boelsmand Mads Nicolaisens hustru Anne der holdt barnet til dåben, og boelsmand Jacob Jørgensen, boelsmand Christen Hansens hustru Anne Dorothea, samt ungkarl Peder Jørgensen fra Elstrup og pigen Marie Elisabeth Christensen fra Nalmose, der stod fadder.

Hans og Eleonoras ældste datter Charlotte Cathrine, der gik i Elstrup skole, og som nu var blevet 15½ år gammel, blev konfirmeret i Egen kirke i foråret 1822, og godt 2½ år efter ventede Hans og Eleonora Elisabeth så deres femte barn, men det gik bare ikke så godt, idet Eleonora om onsdagen d. 4. august 1824 fødte et dødfødt drengebarn, der så derefter blev begravet på Egen kirkegård fire dage senere om søndagen d. 8. august 1824.

Hans og Eleonoras søn Jørgen, der ligeledes gik i Elstrup skole, og som nu var blevet 16½ år gammel, blev i foråret 1829 konfirmeret i Egen kirke, og året efter på palmesøndag d. 4. april 1830 var det så deres anden datter Maries tur til at blive konfirmeret.

Eleonoras stedfar Frederik Christensen Moos i Elstrup, døde i begyndelsen af året 1833 og han blev så begravet på Egen kirkegård søndag d. 13. januar 1833. Eleonoras mor stod nu igen tilbage som enke.

Hans og Eleonoras ældste datter Charlotte Cathrine var blevet forelsket i den 1 år ældre ungkarl fra Dyndved i Egen sogn Hans Jørgensen Finmann. Denne forelskelse resulterede i en graviditet, og så har det nok været bedst at blive gift, så søndag d. 13. april 1834 blev de gift i Egen kirke. Ved dette bryllup var Hans med som forlover sammen med boelsmand Niels Finmann fra Broballe. Kun to måneder senere fødte Charlotte så en lille pige om tirsdagen d. 17. juni 1834, og hun blev døbt Margrethe Marie Hansen ved dåben søndag d. 20. juli 1834. Hans og Eleonora var nu blevet bedsteforældre.

Tiden var nu kommet til at Hans og Eleonoras fjerde barn, datteren Anna Elisabeth, der også gik i Elstrup skole, skulle konfirmeres, og det blev hun i påsken 1834 i Egen kirke.

Der var trængsel i det lille inderste hus, og ved folketællingen i 1835, boede Hans og Eleonora som inderste i nr. 21 i Elstrup by sammen med deres søn Jørgen, der arbejdede som daglønner. Også Hans’ mor den 80-årige Charlotte Cathrine boede der, samt deres datter og svigersøn Charlotte og Hans Jørgen, der arbejdede som tjenestekarl, og deres lille datter Margrethe.

Kun godt et par måneder senere mistede Hans sin mor Charlotte Cathrine Jacobsdatter, idet hun døde søndag d. 26. april 1835 i en alder af 79¼ år, efter at havde levet som enke i knap 20 år, og hun blev så derefter begravet på Egen kirkegård søndag d. 3. maj 1835.

Hans og Eleonoras ældste datter Charlotte ventede nu sit andet barn, og mandag d. 8. februar 1836 fødte hun en dreng, der blev døbt fastelavnssøndag d. 14. februar 1836 hvor han fik navnet Jørgen Hansen. Året efter fødte Charlotte så sit tredje barn, og det blev en pige, der blev født onsdag d. 10. maj 1837. Hun blev hjemmedøbt samme dag af hendes far og hun fik navnet Eleonora Elisabeth Hansen Finmand.

Eleonora mistede også sin mor Marie, idet hun døde onsdag d. 17. juli 1839 i en alder af 83¾ år efter at have levet som enke i 6½ år, og hun blev så derefter begravet på Egen kirkegård søndag d. 21. juli 1839. Samme år fik Danmark igen en ny konge idet Frederik VI døde om morgenen d. 3. december 1839, og derefter var det så Christian VIII der blev landets nye regent. Der var et voksende ønske om en ændret forfatning men den nye konge ville ikke være med til dette. Dog ville han gerne medvirke til et større lokalt selvstyre i såvel land sogne som byer, men enevælden ville han ikke rokke ved.

Lørdag d. 1. februar 1840 var der igen folketælling, og da var det kun deres søn Jørgen og en tjenestepige på 16 år ved navn Anne Kirstine Christensen der boede sammen med dem i Elstrup bys inderste sted nr. 49.

Mandag d. 30. maj 1842 fik Hans og Eleonora igen et barnebarn, da datteren Charlotte fødte en pige som fik navnet Anna Maria Hansen Finmand ved dåben søndagen d. 5. juni 1842 i Egen kirke.

Hans og Eleonoras datter Maria ventede et barn, og om onsdagen d. 22. november 1843 fødte hun en pige. Det var en lejesvend ved navn Lorenz Jørgensen fra Elstrup, som var 11 år ældre end Maria, der var far til barnet, og dette havde han jo så også erkendt, for om fredagen d. 19. januar 1844 blev de gift i Egen kirke med Hans som forlover sammen med aftægtsmand og kromand Jørgen Jørgensen i Elstrup. 2 dage senere blev deres lille datter døbt og hun fik navnet Kirstine Jørgensen.

Fem år efter sidste folketælling, var der atter folketælling, og den fandt sted lørdag d. 1. februar 1845. På det tidspunkt var datteren Maria flyttet tilbage til Hans og Eleonora, og her boede hun så sammen med sin lille datter Kirstine, men hvor hendes mand opholdt sig, er ikke kendt. Sønnen Jørgen boede også stadigvæk derhjemme, indtil han langt om længe fandt sit livs kærlighed. Det var den jævnaldrende naverpige Elisabeth Matthiesen fra Sjellerup, og de blev gift i Egen kirke søndag d. 7. november 1847, og også ved dette bryllup var Hans med som forlover.

Året efter kunne Hans og Eleonora igen opleve et kongeskift, idet Christian VIII døde torsdag d. 20. januar 1848, og Danmarks nye konge blev nu Frederik VII. Kort tid efter blev den såkaldte treårs krig mellem danskerne og slesvig-holstenerne indledt med et stort slag ved Bov d. 9. april 1848.

På et tidspunkt er Hans og Eleonoras datter og svigersøn Charlotte og Hans flyttet fra Elstrup til det nærliggende Nyled, hvor de lejede sig ind i et hus, og her fødte Charlotte så om tirsdagen d. 9. maj 1848 en dreng, som ved dåben om søndagen d. 14. maj 1848 fik navnet Hans Hansen Finmand. Hans og Eleonoras yngste datter Anna Elisabeth, der var tjenestepige hos en Johansen i Elstrup, var blevet forelsket i den 8 år ældre ungkarl Hans Jensen Verner fra Elstrup, og søndagen d. 30. juli 1848 blev de så gift i Egen kirke med Christen Jørgensen og Hans Christian Johansen som forlovere.

Det gik dog ikke så godt med Charlotte og Hans’ sidstfødte dreng, og kun godt tre kvart år gammel døde han så onsdag d. 28. februar 1849 og blev derefter begravet på Egen kirkegård søndag d. 4. marts 1849.

Midt under treårs krigen, fik Danmark sin første grundlov, og den blev underskrevet af Frederik VII d. 5. juni 1849. Krigen varede ved indtil d. 25. juli 1850, da krigens største slag ved Isted i Slesvig blev indledt klokken 3.30 om morgenen, og hvor slesvig-holstenerne ved middagstid overgav sig til danskerne.

Hos sønnen Jørgen og svigerdatteren Elisabeth var der småfolk i vente, og onsdag d. 15. januar 1851 fødte hun en lille dreng. 2 dage senere blev drengen hjemmedøbt hvor han fik navnet Hans Jørgen Dam, men han døde desværre lige kort tid derefter samme dag, og blev begravet på Egen kirkegård om søndagen d. 26. januar 1851.

Danmark fik sit første frimærke, der var et 4 rigsbank skillings mærke, d. 1. april 1851, og 4 uger senere udkom der endvidere et 2 skillings mærke.

Hans og Charlotte i Nyled fik deres sjette barn fredag d. 30. maj 1851, og det blev en pige, der ved dåben 2. pinsedag mandag d. 9. juni 1851 fik navnet Maria Kirstina Finmand. Hans og Eleonora havde fået endnu et barnebarn.

Hans havde tilsyneladende fundet sig et andet erhverv, idet han ved folketællingen torsdag d. 1. februar 1855 nu var blevet skomager, og Hans og Eleonora boede nu alene i huset i Elstrup. Ved den næste folketælling der fandt sted onsdag d. 1. februar 1860 var Hans foruden at være aftægtsmand også blevet drejer. Hans var nu blevet 75 år gammel og Eleonora var blevet 78 år gammel.

Der gik et par år, men så om fredagen d. 7. marts 1862 døde Hans Jørgensen Dam som aftægtsinderste i Elstrup i en alder af 76 år. Han blev begravet på Egen kirkegård onsdag d. 12. marts, og Eleonora Elisabeth måtte nu herefter leve sit liv videre som enke.

Den såkaldte ejderdanske november forfatning blev af et stort flertal vedtaget d. 13. november 1863, og den manglede nu kun kongens underskrift, men netop i disse dage var Kong Frederik VII blevet syg, og han døde d. 15. november 1863. Den nye konge Christian IX frygtede dog at der ville blive krig mellem Danmark og Preussen hvis han underskrev, men d. 18. november 1863 underskrev han den dog så alligevel. Dette blev så starten på krigen, hvor preusserne besejrede danskerne ved slaget ved Dybbøl d. 18. april 1864. På Sundeved-siden stod 30.000 preussiske tropper, og natten mellem d. 28. og 29. juni 1864, blev de sat over det smalle Als Sund, og gik i land på Als ved Arnkil. Med forfærdelige tab måtte danskerne til sidst alligevel overgive Als, og derefter kom de så under de preussiske myndigheders magt.

Efter at danskerne havde tabt slaget ved Dybbøl og efter våbenhvilen og fred slutningen i Wien d. 30. oktober måtte Danmark give afkald på Slesvig-Holsten, og derved kom hele Sønderjylland op til Kongeåen under de preussiske myndigheders herredømme.

Tiden gik så videre, med de restrektioner der nu kom, og hvor det at være dansk ikke længere måtte vises med dannebrog, indtil Eleonora Elisabeth i en alder af 89 år døde lørdag d. 15. juli 1871 efter at have levet som enke i godt 9 år. Hun blev begravet på Egen kirkegård fredag d. 21. juli 1871. Et langt liv havde nu taget sin afslutning.

 til top
Ajourført april 2013
www.jessenb.dk