Peter Jessen (anmeldt far) og Anna Maria Jensdatter.

Tipoldeforældre til Jørgen Jessen.

(hans farfars fars forældre)

Anna Maria Jensdatter var datter af gårdmand Jens Christensen Biermann og hustru Anna Catharina Jenses i Snogebæk på Sundeved. Hun må være født omkring 1768, men hvor hun er født vides ikke. Det er også noget uklart om det er 1765 eller senere, idet efterfølgende folketællinger har vidt forskellige år indskrevet. Hun har ikke været at finde i hverken Sottrup eller Nybøl kirkebøger fra 1764 til 1769. Det kan godt undre, men indtil nu er denne brik i puslespillet ikke fundet.

Så vidt vides var hun barn nummer 4 i en søskendeflok på 6, men dette er som før nævnt lidt usikkert.

Da Anna Maria var knap 15 år, døde hendes far i en alder af knap 60 år om mandagen d. 7. april 1783, og han blev begravet på Sottrup kirkegård fredag d. 11. april. Året efter i foråret 1784 blev Anna Maria så konfirmeret i Sottrup kirke

Anna Marias mor Anna Catharina Jenses havde fundet sig en ny livsledsager. Det var en enkemand og skrædder i Snogebæk ved navn Lorenz Petersen, og de blev gift i Sottrup kirke fredag d. 1. august 1788.

Anna Maria er givet vis herefter kommet ud at tjene, og på et tidspunkt, et eller andet sted havde hun en uheldig kærlighedsaffære med en bondekarl på Avnbølgård ved navn Peter Jessen. Dette resulterede i en graviditet, der jo ikke var velset på den tid, da de jo ikke var gift. Ægteskab har det jo af en eller anden grund ikke kunne komme til.

Det er ikke helt klart hvem Peter Jessen egentlig var. Efter udelukkelses metoden, hvor de personer fra sognet med samme navn og som ikke var fra Bovrup blev udelukket, var der kun én tilbage, og derfor er det mest sandsynligt at Peter Jessen er søn af en gårdmand i Bovrup ved navn Jes Petersen og dennes hustru Kiersten Jessesdatter, og at han derfor var født d. 18. november 1765 og konfirmeret d. 24. marts 1782 i Varnæs kirke.

Stavnsbåndet blev under stor offentlig bevågenhed ophævet i 1788, og den skulle så afvikles over en årrække frem til 1800. Samtidig overgik udskrivningen af soldater til et statsligt sessionsvæsen. I 1791 blev det forbudt for godsejerne og deres fogeder at revse hoverigørende fæstegårdmænd og deres koner korporligt, men samme begrænsning kom derimod ikke til at gælde for fæstehusmænd.

Lørdag d. 17. september 1791 fødte Anna Maria så en lille dreng og Peter Jessen blev anmeldt som far til den nyfødte dreng. To dage efter fødslen om mandagen d. 19. september blev drengen så døbt og fik navnet Peter Jessen. Som fadder til ham stod Peter Jensen, Nicolai Rasmussen og Catharina Maria Andersens. Det kan godt undre lidt at den lille nyfødte fik samme navn som sin biologiske far, og at han ikke som sædvanen dengang gjorde fik faderens fornavn efterfulgt af sen.

Der kom en ny fattiglov i 1803, der gav alle fattige ret til understøttelse, hvis ikke de kunne ernære sig på anden vis, og rundt omkring i alle sogne, blev der oprettet en fattigkommission, med præsten som født medlem og tre til fire af de bedste sognemænd. Der blev bygget fattighuse i næsten alle sogne, og muligheden for at ældre og syge husmænd og deres familier endte under fattigvæsnet blev ikke mindre efter 1807, da husmandsforordningen udkom og slog fast at staten ikke ønskede at blande sig i det frie kontraktforhold mellem jordejere og husmænd.

Hvordan tiden har formet sig for Anna Maria og hendes lille søn, kan der kun gættes om, men på et tidspunkt er hun truffet på en mand ved navn Jørgen Christensen Johnsen, der var fra Holm ved Nordborg på Als, og som nok har tjent på en gård på Sundeved. De har syntes så godt om hinanden, at det nu skulle være dem, og om lørdagen d. 5. juli 1806 blev de forlovet og indskrevet til ægteskab. De blev derefter gift i Sottrup kirke om onsdagen d. 3. september 1806.

Anna Maria ventede sig, og knap 6 måneder efter brylluppet nedkom hun om fredagen d. 21. februar 1807 med en dreng, der om fredagen d. 27. februar blev døbt Jens Christensen. Som fadder stod Peter Marcussen fra Osmark, Jens Jørgensen fra Blansgård, Stine Peter Jensens fra Snogebæk.

Kort tid herefter på palmesøndag d. 22. marts 1807 blev Anna Marias søn Peter Jessen så konfirmeret i Sottrup kirke.

På et tidspunkt herefter er familien rejst fra Sottrup sogn på Sundeved til Nordals, hvor de slog sig ned i Holm, men om sønnen Peter rejste sammen med dem, eller om han er kommet til Nordals senere er ikke kendt.

Året 1808 var også året hvor Danmark fik en ny konge idet Kong Christian VII døde og Frederik VI kom på tronen.

Søndag d. 21. februar 1808, modtog Anna Maria den triste besked om at hendes mor Anna Catharina Lorenzen var død samme dag i en alder af 72 år. Hun blev begravet på Sottrup kirkegård om onsdagen d. 24. februar.

Anna Maria ventede nu sit tredje barn, og om mandagen d. 21. november 1808, fødte hun en dreng, der ved dåben onsdag d. 23. november fik navnet Jørgen Christensen Johnsen.

På et tidspunkt herefter er Anna Maria og hendes mand Jørgen Christensen Johnsen flyttet fra Holm til Nordborg.

Omkring 1814 blev der indført en landsdækkende undervisningspligt, der dog ikke var skolepligt. Den var gældende for alle børn fra deres syvende år til de blev konfirmeret. Man kunne dog nøjes med skolegang hver anden dag, men fra 1. juni til høsten var i hus, skulle de ældste børn dog kun møde to dage om ugen. Undervisningen omhandlede religion, skrivning, læsning, regning og sang og hvis det var muligt også gymnastik.

I året 1823 blev deres søn Jens Christensen konfirmeret i Nordborg kirke, og året efter var det så deres yngste søn Jørgen Johnsen der blev konfirmeret.

Anna Marias søn Peter der arbejdede som tjenestekarl i Mjels i Oksbøl sogn, havde forelsket sig i en tjenestepige ved navn Birthe Axelsen, som på et tidspunkt var kommer til Als fra Strynø. De havde besluttet sig at blive gift, og det blev de så påskedag søndag d. 15. april 1827 i Havnbjerg kirke.

Året efter om tirsdagen d. 15. juli 1828 fik de deres første barn, og Anna Maria var blevet bedstemor. Det blev en dreng, der blev hjemmedøbt dagen efter og som fik navnet Rasmus Peter Jessen. Han blev fremstillet i kirken i Nordborg søndag d. 24. august.

To år senere, i 1830, fik Anna Maria igen et barnebarn, idet Peter og Birthe om fredagen d. 18. juni igen fik en dreng. Han fik navnet Jørgen Petersen Jessen ved dåben i Nordborg kirke lørdag d. 17. juli.

Fredag d. 13. juni 1834 fik hun igen et barnebarn, da svigerdatteren Birthe fødte en dreng, der fik navnet Jens Peter Jessen ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 13. juli.

Ved folketællingen i Nordborg Flække i 1835, boede den nu 67 årrige Anna Maria til leje i det 1. kvarter i nr. 44, det der i dag hedder Storegade nr. 41. Hun boede der alene, idet hendes mand var fraværende uden adresse. Det er ukendt hvor han var henne.

Kort tid efter om søndagen d. 3. maj 1835, blev hendes søn Jens gift i Nordborg kirke med pigen Dorothea Nymand. Hun var ifølge kirkebogen døbt Dorthe, men er oftest kaldet Dorothea. Hun var datter af skrædder Hans Christian Nymand og hustru Ellen Sandvej i "Lægan" ved Nordborg. Det var de 2 inderste fra Holm Christian Jørgen Johnsen og Jørgen Samuelsen, der var forlovere ved dette bryllup.

Anna Maria sit fjerde barnebarn da svigerdatteren Dorothea kun 1½ måned efter brylluppet fødte en pige om onsdagen d. 17. juni 1835. Hun blev døbt i Nordborg kirke søndag d. 19. juli 1835 og hun fik navnet Anna Maria Johnsen.

Året efter, i 1836, fik Anna Maria så sit femte barnebarn, da Peter og Birthe fik en pige. Hun blev født onsdag d. 19. oktober, og hun fik navnet Maria Petersen Jessen ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 20. november.

Hos Jens og Dorothea ventede de også familieforøgelse, og om onsdagen d. 18. januar 1837 fødte Dorothea en dreng. Han blev døbt Jørgen Johnsen ved dåben i Nordborg kirke lørdag d. 25. februar 1837. Ved denne dåb var der en fuldmægtig på den Kongelige Amtstue ved navn Jørgen Johnsen der stod fadder. Det formodes at være hendes yngste søn, men om ham og hans familie vides der ikke noget på nuværende tidspunkt.

Året efter fik Jens og Dorothea igen et barn, og dermed fik Anna Maria så igen et barnebarn. Det var om mandagen d. 12. november, og det blev en dreng, der fik navnet Hans Christian Johnsen ved dåben i Nordborg kirke lørdag d. 15. december 1838.

På et ukendt tidspunkt herefter er Anna Maria blevet enke, idet hendes mand Jørgen Christensen Johnsen døde.

Kong Frederik VI døde om morgenen d. 3. december 1839, og derefter var det Christian VIII der var Danmarks nye konge. Ønsket om en ændret forfatning ville Christian VIII ikke være med til, men han ville dog gerne medvirke til større lokalt selvstyre i såvel land sogne som byer, men enevælden ville han ikke rokke ved.

Anna Maria flyttede fra sin lejlighed i det 1. kvarter i nr. 44, (Storegade nr. 41) og flyttede ind hos sin søn og svigerdatter, Jens og Dorothea, der ved folketællingen søndag d. 1. februar 1840 boede i Nordborg Flækkes 2. kvarter i hus nr. 22b, det der i dag hedder Storegade 1, sammen med deres tre børn Anna Maria, Jørgen Johnsen og Hans Christian.

Dorothea var gravid igen, og mandag d. 25. maj 1840 fødte hun en dreng, der fik samme navn som sin far Jens Johnsen ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 12. juli, og året efter fik Anna Maria så igen et barnebarn. Denne gang fødte Dorothea en pige. Det var om mandagen d. 20. september 1841, og hun blev døbt i Nordborg kirke søndag d. 24. oktober og fik navnet Elline Johnsen, men er senere oftest benævnt som Helene.

Lørdag d. 1. februar 1845 var der igen folketællingen, og Anna Maria boede stadigvæk hos Jens og Dorothea i Nordborgs 2. kvarter, i hus nr. 22b (Storegade 1).

Atter engang ventede Jens og Dorothea småfolk, og Anna Maria blev tirsdag d. 17. juni 1845 bedstemor til endnu et barnebarn. Det var en pige, der blev døbt Nicoline Johnsen ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 20. juli 1845.

Det gik ikke så godt med hendes barnebarn Jens Peter Jessen. Han må være blevet syg, for om tirsdagen d. 5. januar 1847 døde han i an alder af kun 12½ år. Han blev begravet på kirkegården i Nordborg lørdag d. 9 januar.

Torsdag d. 20. januar 1848 døde Kong Christian VIII, og Danmarks nye konge blev Frederik VII. Den såkaldte treårs krig mellem danskerne og slesvig-holstenerne blev indledt med et stort slag ved Bov d. 9. april 1848, og varede ved indtil d. 25. juli 1850, da krigens største slag ved Isted i Slesvig blev indledt klokken 3.30 om morgenen, og hvor slesvig-holstenerne ved middagstid overgav sig til danskerne.

Danmark fik sin første grundlov, og den blev underskrevet af Kong Frederik VII d. 5. juni 1849.

Sit første oldebarn fik Anna Maria i 1854, idet hendes andet barnebarn Jørgen Petersen Jessen, der lørdag d. 5. november 1853 var blevet gift i Nordborg kirke med skomagermester Albrecht Schnell og hustru Margrethe Cathrine Dalls datter Louise Auguste Margrethe Schnell om søndagen d. 15. januar 1854, fik en dreng, og han blev døbt Albrecht Jørgensen Jessen i Nordborg kirke torsdag d. 26. januar.

Torsdag d. 1. februar 1855 var der igen folketælling, og Anna Maria, der nu blev underholdt af det offentlige, boede fortsat hos Jens og Dorothea i Nordborgs 2. kvarter, i hus nr. 22b (Storegade 1). Deres børn Jens Johnsen på 15 år, Helena Johnsen på 14 år og Nicoline Johnsen på 10 år boede der også, mens sønnen Jørgen Johnsen på 19 år, var fraværende, idet han var til søs i koffardifart med m. St. Monica.

Kort tid herefter døde Anna Maria i en alder af 89½ år, som det står skrevet i kirkebogen. Det var om tirsdagen d. 6. marts 1855, og hun blev begravet på Nordborg kirkegård mandag d. 12. marts. Hun efterlod sig sine 3 børn, Peter Jessen, Jens Johnsen og Jørgen Johnsen.

til top
Ajourført april 2013
www.jessenb.dk