Færgevej 9


Matrikel nr. 1 af Mjels ejerlav

 

”Mjelsgaard”

”Mjelsgaard” er en ældgammel Herregård der allerede nævnes i 1245, kort efter Valdemars tiden. Den kaldtes da ”Mialles”. Derefter omtales gården i begyndelsen af det 16.-århundrede hvor den var ejet af slægten Holck på Rønhave.

 

1506       Wolf Holck var ejer fra 1506 indtil 1534.

 

1534       Jesper Holck der var søn af Wolf Holck blev ejer i 1534. Han var gift med Bege Gjordsen, og han døde efter sigende uden at efterlade sig nogen børn.

 

15xx       ”Mjelsgaard” overgik derefter til hans søster Karen / Cathrine Holck og hendes mand Claus Emmiksen til Tyrstrup, der døde i 1541.

 

15xx       ”Mjelsgaard” overgik til sønnen Erik Emmiksen der døde i 1554.

 

1554       ”Mjelsgaard” kom nu i slægten Blomes eje, og blev ejet af Hans Blome. Han døde i 1565.

 

1565       Hans Blomes 2 sønner Jørgen Blome og Hans Blome blev herefter de nye ejere.

 

1585       Hans Blome solgte ”Mjelsgaard” for 15.500 Rigsdaler til Hertug Hans d. Yngre.

 

1602       Omkring 1602 var hertug Hans kommet i besiddelse af så at sige hele Nordals, der blev inddelt i en række len. Nordborg len omfattede godset i Nordborg sogn og Havnbjerg samt Lavensby, til Mjelsgård len hørte Oksbøl sogn og Brandsbøl, til Hjortspring len Elsmark og Lunden samt Svenstrup sogn og til Østerholm Egen sogn og Helleved i Notmark sogn. Nordborg og Mels lens område udgjorde Als Nørre herred, Hjortspring og Østerholm len Egen herred.

 

1622       Hertug Hans d. Yngre døde i 1622 men i hans testamente fra 1621 bestemte hertug Hans, at hans søn Johan Adolf skulle have amtet og slottet Nordborg med hele det nordre len og de deri beliggende gårde Rumohrsgård, Østerholm, Hjortspring og Mjelsgård samt Ballegård på Sundeved. Mjelsgård overgik dermed til sønnen Hertug Johan Adolf.

 

1623       I 1623 solgte hertug Johan Adolf ejendommene Rumohrsgård, Østerholm og Mjelsgård til sin bror Hertug Alexander af Sønderborg.

 

1624       Hertug Johan Adolf døde i 1624 og blev efterfulgt af sin bror Hertug Frederik af Nordborg som gjorde indsigelse mod salget til Alexander, og ved et forlig i 1624 fik han Østerholm og ”Mjelsgaard” tilbage.

 

1658       Hertug Frederik døde i 1658 og herefter arvede hans søn Hertug Hans Bugislav det hele.

 

1667       I 1667 blev hertugdømmet taget under konkursbehandling, og Kong Frederik III tog hertugdømmet i besiddelse. Ballegaard på Sundeved overgik dog til private hænder. Den såkaldte sønderborgske linje gik også konkurs samme år, så kongen var på ny herre over det meste af Als. Hvem der således har beboet ”Mjelsgaard” vides ikke.

 

1670       Kong Frederk III døde d. 9. februar 1670, og hans søn Christian V blev derefter konge og dermed også ejer af ”Mjelsgaard”.

 

1676       Efter et forlig mellem kong Christian V og hertug Joachim Ernst af Pløn overtog dennes søn Hertug August de 4 Nordborgske len i 1676, og dermed også ”Mjelsgaard”.

 

1680       I 1680 var der en forvalter ved navn Christian Frost her på Mjelsgaard. Han skænkede en oblatæske til Oksbøl kirke med påskriften: ”Skiænket til Oxbølle Kirke i Aaret 1680 af Herr Christian Frost, Forvalter paa Mjelsgaard: omdannet i Aaret 1853”

 

1692       Peter Enwaldt blev forpagter af Mjelsgård i 1692. Han var amtsskriver og født i Kliplev i 1627. Inden han kom hertil stedet havde han bl.a. været forpagter på Pagtgården Wuderup på Ærø fra 1672 til 1678.

Peter Enwaldt var gift med Eva Maria Balzarn, og de nåede i deres tid at sætte præg på Oksbøl sogn. Således ses der i Oksbøl kirke på døbefontens messingbækken følgende indskrift: ”Peter Enwaldt A.S.Ewa Maria Enwaldtin. Anno 1692.

Alterkalken har følgende indskrift: Peter Enwaldt Undt Ewa Maria Enwaldtin haben dieses K.......ich zu Gottes Ehren der Kirchen Ochsböl verehrt Anno 1695 Den 15 Martis.

Under loftet i kirkeskibet hænger der en messing lysekrone med følgende indskrift: ”Herren Peter Enwaldt Und Dessen Frau Ewa Maria Enwaldtin Haben Dieses Krohn Zu Gottes Ehre Dieser Kirche Oxböl Verehrt Im Jahr 1697 Im Maÿ.

 

1697       Peter Enwaldt døde i 1697, men inden da havde de fået opført et lille begravelseskapel på nordsiden af Oksbøl kirke, og årstallet 1697 på døren dertil vidner fortsat om dette.

Peter Enwaldt blev begravet i en jernbeslået kiste. På hans kiste ses en Kristusfigur og bogstaverne: I.H. D.S.G.G.S. Desuden er der på en lille jernplade skrevet følgende: Herr Peter Enewaldt Amtschreiber Geboh. Zu Kliplöff Anno 1627 Gestorben Auf Melsgard Ao.1697 Alt 70 Jar”.

 

1699       Hertug August døde i 1699 og hans ældste søn Joachim Frederik overtog derefter de fire Nordborgske len, og dermed også ”Mjelsgaard”.

 

1701       Eva Maria Enwaldt ansøgte Joachim Frederik om at stadfæste hendes og hendes afdøde mands fundats vedrørende den Ewaldske familiebegravelse ved Oksbøl kirke. Heri fremgår det at hun og Peter Enwaldt, forhenværende højfyrstelig Holsten Nordborg amtskriver på Ærø og sidenhen også højfyrstelig Nordborg pensionair på Meelsgaard, i hvilken Stilling han døde, mod at den betalte sum på 300 Rigsdaler cour. til deres begravelsessted efter deres ønske kunne sikre at de fik hvile og uforstyrret ro til opstandelsens dag. De 300 Rigsdaler cour. måtte kirken have fri rådighed over, men renten af de 200 Rigsdaler cour. skulle anvendes til vedligeholdelse af deres begravelsessted, og renter af det øvrige 100 Rigsdaler cour. skulle tilfalde præsten i Oksbøl for at han og efterfølgere kunne våge over, at deres vilje i enhver henseende blev opfyldt, og at deres kister ikke blev borttaget, samt at ingen andre blev hensat i deres begravelssted. Der var ønsket velsignelse over dem som lod dem i fred og forbandelse over dem som tænke paa at forstyrre deres ro.

Fundatsen var underskrevet af enkefru Eva Maria Enwaldin, Curat nom. Ulrich Christian Piper, sognepræst Johannes Klincker og kirkeværge Frederik Iversen d. 8. januar 1701.

Fundatsen blev confirmeret d. 10. december 1701 af Hertug Joachim Frederik i Nordborg.

 

1707       Eva Maria Enwaldt døde i 1707 og hun blev derefter begravet ved siden af sin mand i kapellet. På hendes kiste ligger der ligeledes en lille kristusfigur med bogstaverne I.N.R.I., men der er ikke nogen metalplade med påskrift. Derimod ses bogstaverne E.M.B. på den ene side af kisten og årstallet 1707 på den anden side.

(Det skal her tilføjes at man i 1977 så stort på den gamle fundats. De jordiske rester af Eva Maria og Peter Enwaldt blev begravet på kirkegården lige udenfor den nordlige mur af deres kapel i juni 1977. Menighedsrådet havde nemlig sammen med provst Erich Petersen Alshauge vedtaget at både de smukke egetræskister og selve kapellet skulle gennemgå en omfattende restaurering.)

 

1722       Joachim Frederik døde i 1722, og da han døde uden mandlige arvinger besatte kong Frederik IV Nordborg amt.

 

1723       Kong Frederik IV godkendte arveretten til Frederik Carl von Carlstein overtagelse af de fire Nordborgske len og ”Mjelsgaard” blev derefter ejet af Frederik Carl von Carlstein. Han var søn af Joachim Frederiks søn Christian Carl, der 1702 havde giftet sig under sin stand med Dorothea Christine v. Aichelberg, der var datter af en tidligere amtmand i Nordborg.

Ved den lejlighed overlod Frederik Carl von Carlstein Hjortspring og Østerholm til kongen, og der blev aftalt, at hvis han kom i besiddelse af de holstenske len, så skulle de alsiske len overgå til kongen.

 

1729       I 1729 overtog Frederik Carl von Carlstein de Plønske besiddelser, og d. 1. november 1729 forlod han Nordborg slot og dermed også ”Mjelsgaard”. Kong Frederik IV blev hermed den nye ejer af ”Mjelsgaard”.

 

1730       Kong Frederik IV døde i 1730 derefter var hans søn Christian VI den nye ejer.

 

1731       Fra 1731 var der en August Brodersen der var forvalter på Mjelsgård. Han fik en søn der blev døbt Christian August d. 26. maj 1733. I 1732 var der også en Jens Hollænder på ”Mjelsgaard” hvis søn Mickel blev døbt d. 20. januar 1732. August Brodersen menes at have været der frem til 1743.

 

1743       Hvornår Thomas Petersen blev forvalter på Mjelsgård vides ikke, men det har nok været omkring 1743. Han var født i 1685 som søn af kådner Peder Hansen Kræmer og hustru Anna Peders datter i Ketting og han var gift med Cathrine Hansdatter der var født i 1693.

Pastor J. Knudsen skal være citeret for at have fortalt at Thomas Petersen må have været en jævn mand i hele sin måde at være på, og at han har nydt almindelig agtelse som en brav og retsindig mand, idet det skulle fremgå af den daværende amtsforvalter justitsråd Amders ord, når han plejede at sige om Thomas Petersen: ”at skønt han var en gammel, simpel og jævn mand, der kom i sine træsko ind til byen, var han dog af alle, den nøjagtigste til at betale sine skatter på amtstuen”.

 

Thomas Petersen havde en datter ved navn Magdalene Kathrine Petersen. Hun blev trolovet med forpagter på Hjortholm på Kegnæs Nis Lorentzen d. 23. februar og d. 16. april 1751 blev de gift på ””Mjelsgaard”” med Hr. Thomas Petersen og Hr. Nicolai Hohwy fra Gråsten som forlovere.

 

1746       Kong Christian VI døde i 1746 derefter var hans søn Frederik V den nye ejer af ejendommen.

 

1754       Forvalter Thomas Petersen på Mjelsgård døde i 1754 i en alder af 69 år og 6 uger og blev derefter begravet på Oksbøl kirkegård d. 28. maj 1754. Hans enke Cathrine Hansdatter har efterfølgende ikke kunne blive boende på stedet og må derefter være fraflyttet ejendommen og har bosat sig et andet sted i sognet. Hun døde i en alder af 75½ år og blev derefter begravet på Oksbøl kirkegård d. 4. november 1768.

 

1755       Den næste forvalter af ”Mjelsgaard” blev Peter Henningsen. Han var født i 1722 i Rinkenæs og han var blevet gift i Sønderborg d. 6. december 1754 med Anna Augusta Schade, der var født og døbt i Sønderborg d. 10. december 1734. Hvor længe han forblev på stedet kan ikke siges.

Peter Henningsen og Anna Augusta Schade fik døtrene mens de var her på stedet:

 • Anna Botilla, døbt d. 10. juli 1756.
 • Margrethe Dorothea, døbt d. 30. december 1759.

Anna Augusta Schade og Peter Henningsen fraflyttede sognet på et ikke kendt tidspunkt. De flyttede til Tønder og senere til ”Felsbækgård” i Ensted Sogn hvor Peter Henningsen døde d. 23. august 1791 i en alder af 69 år og 3 måneder efterladende sig sin hustru og sine børn.

 

17xx       Den næste forvalter af Mjelsgård var David Christian Stenløs. Han var født omkring 1718, men hvornår han kom her til stedet kan ikke siges.

 

1766       Kong Frederik V døde i 1766 og hans søn Christian VII var derefter den nye ejer.

 

1767       ”Mjelsgaard” blev udparcelleret i 1767 og der blev herefter oprettet et større antal mindre parceller. David Christian Stenløs lod derefter ”Stensgaard” Færgevej 10 opføre i 1767 på den ene af disse parceller, og dengang blev denne gård opført længere nede ved skrænten til den nuværende Oldenor sø, end hvor den nuværende er placeret.

Hvem der herefter har drevet ”Mjelsgaard” vides ikke.

 

1774       I 1774 er der en Friedrich August her på ”Mjelsgaard”, men om han er ejer eller forpagter vides ikke. Han køber ifølge en kontraktprotokol af 13. maj 1774 en skibsjagt, men fra hvem vides heller ikke.

 

1777       I 1777 og muligvis før har der været en Andreas Hansen og en Eichel Hansen har på gården idet de efter en overladelseskontrakt af 16. juni 1777 sælger ”Mjelsgaard” til Johan Frederik Espensen. (Han blev ejer af ”Mjelsgaard” og muligvis også af ”Engsletgaard” Engsletvej 1.)

 

1779       Johan Frederik Espensen solgte ”Mjelsgaard” efter en overladelseskontrakt af 21. maj 1779 til Nicolai Hess. Rent faktisk må han være kommet hertil lidt tidligere, idet han er noteret her på ”Mjelsgaard” ved sin søns død og begravelse d. 19. maj 1779.

Nicolai Hess var født maj 1746 i Hundslev i Notmark sogn, og døbt d. 8. maj 1746 som søn af Christen Hess og hustru i Hundslev.

Mens Nicolai Hess havde været forpagter af Ballegård ved Blans blev han d. 18. januar 1773 gift i Ullerup kirke med den omkring 4 år yngre Charlotte Sophie Hoffman. Hvem hun var vides ikke, men hun er givet vis kommet fra Ullerup sogn.

Charlotte Sophie og Nicolai Hess fik børnene:

 • Henning Hess, døbt i marts 1774 i Ullerup. (han overtog stedet)
 • Hans Christian Hess, døbt i januar 1776 i Ullerup, død og begravet 19. maj 1779.
 • Christian Hess, døbt i maj 1777 i Ullerup. (senere Stegvej 5)
 • Anna Maria Hess, døbt d. 14. april 1781.
 • Nicolai Hess, døbt d. 20. december 1783. (senere Engsletvej 1 Mjelsmark)
 • Hans Christian Hess, døbt d. 17. marts 1786.
 • Charlotte Sophie Hess, døbt d. 2. juni 1787, død d. 2. oktober 1815.


1783       På udstykningskortet fra 1783 efter udstykningen fra ””Mjelsgaard””, er Nicolai Hess noteret som ejer af parcelsted nr. 1 ”Mjelsgaard” og dermed ejer af jordstykkerne ”Fehle”, ”Bierre”, ”Tührland”, ”Stag Kovel”, ”Wester Kovel” ”Toft”, ”Næys”, ”Früdendahl”, ”Kallerad”, ” Gauel”, ”Oldbierre”, ”Kallerad”, ”Erdbierre”, ”Oster Boynis” og ”Luhshauge”.

 

1794       Nicolai Hess solgte flere jordstykker i 1794. De blev i kontraktprotokollen d. 24. december 1794 solgt til en Rasmus Jensen, Nis Marcussen, Thomas Andersen og Jørgen Hansen. (Hvem de forskellige var er ikke helt klart)

 

1799       Nicolai Hess døde d. 17. juni 1799 i en alder af 53 år, og hans hustru Charlotte Sophie sad derefter tilbage som enke

 

1802       Nicolai Hess arvinger solgte noget ”Mjelsgaard” jord til en Nis Marcussen ifølge en overladelseskontrakt af 16. september 1802.

 

1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede enkefru Charlotte Sophie Hess her på stedet sammen med sine tre børn Christian Hess, Anna Maria Hess og Charlotte Sophie Hess. Tjenestefolkene Jørgen Jørgensen, der nu var inde som landsoldat, Maren Davidsen. Karen Marie Ohlsen, Christina Christiansen, Jens Knudsen, Claus Friedrichsen, Christen Nielsen og Christen Tieuesen, der nu også var landsoldat, boede også på ejendommen, og så boede der desuden to tærskerkarle Ole Ohlsen og Hans Eshelsen på ejendommen.

 

18xx       På et ikke kendt tidspunkt derefter må sønnen Henning Hess have overtaget ”Mjelsgaard”, men dette er ikke fundet. Ved folketællingen i 1803 boede Henning Hess i Nordborgs fjerde kvarter sammen med sin hustru Ellen Hoegs hos sin svigermor landbesidder Johanna Christina Hoegs.

Henning Hess var blevet gift i Nordborg kirke d. 12. februar 1802 med enken Ellen Hoeg, der tidligere havde været gift med afdøde skipper Christian Leymann i Nordborg. Hun var blevet døbt i Nordborg kirke d. 24. juni 1774 og hun var datter af Mads Petersen Hoeg og hustru Johanna Christina i Nordborg.

 

1808       Den 10. juli 1808 blev der indskrevet en aftægtskontrakt i kontraktprotokollen vedrørende Charlotte Sophie på ”Mjelsgaard”.

 

1821       Ejer og besidder af ”Mjelsgaard” Henning Hess døde d. 5. maj 1821 i en alder af 47 år, og hans hustru Ellen Hess sad derefter tilbage som enke.

 

1822       Ellen Hess blev gift igen i Oksbøl kirke d. 19. april 1822 med den 13 år yngre Jens Jens Johannsen Madsen der var født omkring 1787. Jens Johannsen Madsen blev herefter ejer af ”Mjelsgaard”, hvilket han senere ved sin død er noteret som.

 

1831       Jens Madsen solgte stamparcellen ”Mjelsgaard” efter en kontraktprotokol af 29. marts 1831 til Christian August Matzen, og der blev således også indskrevet en aftægtskontrakt til de tidligere ejere Ellen og Jens Madsen.

Christian August Matzen var født i Vesterlund i Nordborg sogn d. 28. juni 1804 som søn af skibskaptajn og senere parcellist på ”Druelund” i Vesterlund Christian Matzen og hustru Christine Margrethe f. Brorsen. Han var blevet gift d. 2. maj 1828 i Nordborg kirke med den jævnaldrende Nicoline Johanne Balle der var født d. 9. august 1804 i København som datter af distriktslæge Johann Otto August Balle og hustru Anna Sophie f. Ovesen i Nordborg. Inden Nicoline Johanne og Christian August Matzen kom hertil havde de drevet et landbrug på ”Druelund”.

Nicoline Johanne og Christian August Matzen fik børnene:

 • Christian August Matzen, født d. 4. november 1828 i ”Druelund” i Vesterlund, død d. 27. april 1848.
 • Anna Sophia Margaretha Matzen, født d. 3. april 1830 i ”Druelund” i Vesterlund.
 • Johann Otto August Matzen, født d. 8. august 1832.
 • Nicolai Edinger Matzen, født d. 29. juli 1834.
 • Thomas Matzen, født d. 15. maj 1836.
 • Matthias Matzen, født d. 21. juni 1838.
 • Peter Matzen, født d. 23. december 1840.
 • Laurids Johannes Matzen, født d. 27. oktober 1842.
 • Nicoline Marie Christine Matzen, født d. 15. maj 1844.
 • Johanne Christine Margrethe Matzen, født d. 20. marts 1846.

Hvor Ellen Hess og Jens Johannsen Madsen rejste hen vides ikke. De er ikke opført i folketællingslisterne for Oksbøl sogn i 1840 og 1845.

 

1836       Charlotte Sophie Hess døde d. 7. august 1836 i en alder af 87 år, efter at have levet som enke i 37 år, og det kan meget vel have været på ”Engsletgaard”.

 

1839       Christian August Matzen købte et parcelsted ifølge kontraktprotokollen d. 30. september 1839 af Maren Lauritzens arvinger. Hvilket sted der har været tale om vides ikke.

 

1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede stamparcelbesidder Christian August Matzen her på ejendommen sammen med sin hustru Nicoline Johanne og deres fem børn Christian August Matzen, Anna Sophie Margrethe Matzen, Johann Otto August Matzen, Thomas Matzen og Matthias Matzen. Deres tjenestefolk Asmus Asmussen, Christian Mortensen, Peter Dominicussen, Anton Brodersen, Peter Thomsen, Christine Petersen, Cicilie Gøtsche, Anna Elisabeth M. Weiss, Cathrine Marie Petersen og Helene Nissen havde også deres bopæl på ejendommen.

 

1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede stamparcelbesidder Christian August Matzen fortsat her på ejendommen sammen med sin hustru Nicoline Johanne og deres syv børn Anna Sophie Margrethe Matzen, Johann Otto August Matzen, Thomas Matzen, Matthias Matzen, Peter Matzen, Laurids Johannes Matzen og Nicoline Marie Christine Matzen. De havde en mejerske ved navn Louise Sophie W. Walter fra Østergård samt deres tjenestefolk Henriette Petersen fra Augustenborg, Cecilia Ericksen fra Ærø, Helene Maria Hansen fra Adsbøl, Ingeborg Ericksen fra Ærø, Rebekka Christina Witte fra Nordborg, Jacob Andreas Witte fra Nordborg og Christen Christensen Grau fra Holm boende på ejendommen.

 

1851       Stamparcelbesidder Christian August Matzen ”Mjelsgaard” Færgevej 9 købte Broballe mølle Skolebakken 5 Broballe efter en købs og overladelseskontrakt af 29. juli 1851. Hvem han har haft til at drive denne mølle vides ikke.

 

1855       Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede stamparcelbesidder Christian August Matzen stadigvæk her på ejendommen sammen med sin hustru Nicoline Johanne og deres seks børn Thomas Matzen, Matthias Matzen, Peter Matzen, Laurids Johannes Matzen, Nicoline Marie Christine Matzen og Johanne Christine Margrethe Matzen.

På ejendommen boede desuden den nu 68-årig enkemand og tidligere ejer Jens Johannsen Madsen, der levede af sin aftægt. Desuden boede der en lang række andre mennesker med forskelligt arbejde. Der var Sophus Thomsen fra Nordborg og Peter Petersen fra Gottorp amt (ikke læsbart erhverv), de to møllersvende Erik Petersen Egholm fra Haderslev og Hans Christian Petersen fra Nordborg, bødker Nis Christian Jørgensen fra Broager, gårdskarl Mads Frederiksen fra Nordborg sogn, røgter Niels Hansen fra Gram sogn, Jens Møller fra Haderslev amt (ikke læsbart erhverv), tjenestedreng Nis Lorenzen fra Mjels, husjomfru Johanne Katrine Schmidt fra Svenstrup sogn, Elise Detlefsen fra Oldenborg og Christine Sørensen fra Brørup sogn (ikke læsbart erhverv), de to malkepiger Caroline Elisabeth Nicolaisen fra Bregninge på Ærø og Marie Christine Hansen fra Mjels samt stuepige Anne Dorothea Rehoff fra Flensborg amt.

Christian August Matzen solgte Broballe mølle igen d. 25. juni 1855 til Johannes Jørgen Bølling efter en købs og overladelseskontrakt af samme dato.

 

1859       Aftægtsmand og forhenværende ejer af ”Mjelsgaard” Jens Johannsen Madsen døde d. 12. april 1859 i en alder af 72 år, og han blev derefter begravet på Oksbøl kirkegård d. 16. april 1859. Hvornår hans hustru Ellen Hess døde vides ikke, men det var før folketællingen i 1855..

 

18xx       Hvornår Nicoline Johanne og Christian August Matzen fraflyttede ejendommen og flyttede til Nordborg vides ikke, men ”Mjelsgaard” blev på et tidspunkt derefter forpagtet af Johannes Wilhelm Bock.

Hvornår Christian August Matzens hustru Nicoline Johanne døde vides ikke, men det var før 1892 idet Christian August Matzen døde som enkemand i Nordborg i en alder af 87½ år d. 14. januar 1892 og blev begravet på Nordborg kirkegård d. 20. januar 1892.

 

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede forpagter Johannes Wilhelm Bock her på stamparcellen Mjelsgård. Hans husholderske Louise Charlotte Bladt fra Nordborg og landvæsenselev Kristian Andersen fra Broager samt tjenestefolkene Hans Kristensen fra Havnbjerg, Jørgen Jørgensen Bonde fra Havnbjerg, Anne Maria Schmidt fra Nordborg, Anna Margrethe Lund fra Broager boede også på ejendommen. Røgteren Niels Hansen fra Gram boede fortsat også på gården.

 

1863       Johannes Wilhelm Bock blev indskrevet i den preussiske grundbog som gårdejer og sø interessent på Mjelsgård efter en erklæring af 12. oktober 1863 og den efterfølgende preussiske lov af 27. maj 1873.

Johannes Wilhelm Bock født omkring 1831 og han var blevet gift med Louise Sophie f. Høeck der født omkring 1836. Johannes Wilhelm Bock er først blevet indskrevet i kirkebogen som godsbesidder ved det sidste barn fødsel i 1875. I 1861 og 1863 blev han noteret som hyreinderste, i 1865 og 1867 som husmand og i 1869, 1870 og 1872 blev han noteret som gartner.

Louise Sophie og Johannes Wilhelm Bock fik børnene:

 • Samuel Georg Johannes Bock, født d. 22. august 1861.
 • Charles Sofus Bock, født d. 28. juli 1863.
 • Emma Dorothea Bock, født d. 29. juni 1865.
 • Sofie Auguste Bock, født d. 17. juni 1867.
 • Elise Christiane Bock, født d. 29. april 1869, død d. 15. juni 1869.
 • Henriette Theone Bock, født d. 16. juli 1870. (hun overtog stedet)
 • Louise Sophie Bock, født d. 19. maj 1872.
 • Kæthe Amanda Bock, født d. 21. juli 1875.


1863       Johannes Wilhelm Bock udlejede Mjelsgårds mølle til Claus Detlef Friederich Reimers efter en lejekontrakt af 27. oktober 1863.

 

1891         Johannes Wilhelm Bock overlod ”Mjelsgaard” til sin datter og kommende svigersøn Henriette Theone Bock og forlovede Jes Hansen Petersen efter købekontrakt af 16. maj 1891.

Henriette Theone Bock blev gift i Oksbøl kirke d. 4. juni 1891 med den 5½ år ældre Jes Hansen Petersen, der var født d. 6. februar 1865 i Broballe som søn af bolsmand Nicolai Petersen og hustru Anna Marie Petersen f. Jessen, Spangsmosevej 26 i Broballe.

Hvad der blev af Louise Sophie og Johannes Wilhelm Bock vides ikke.

Henriette Theone og Jes Hansen Petersen fik børnene:

 • Johannes Peter Petersen, født d. 19. maj 1892.
 • Anna Marie Petersen, født d. 16. marts 1894.


omkr. 1910
1910
Farvelagt postkort af ”Mjelsgaard” set fra Mjelsvig fra omkring 1910.


1920       Efter genforeningen i 1920 rejste Henriette Theone og Jes Hansen Petersen med deres børn til Holstein i Tyskland hvor de slog sig ned. De havde da solgt ””Mjelsgaard”” til Chresten Hansen Kaad.

 

1921       Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede landmand og gårdejer Chresten Hansen Kaad her på stedet sammen med sin hustru Marie og deres to børn Hans Aage Kaad og Astrid Kristine Kaad. De havde en slægtning ved navn Christine Kaad boende på gården og så boede deres forvalter August Madvig fra Østermarie på Bornholm der også. En landvæsenselev ved navn Hans Festesen fra Ullerup, deres tjenestekarl Oskar Pytlich fra Mjels og deres tjenestepige Kathrine Thomsen fra Vester Sottrup havde også deres bopæl her på ejendommen.

Først d. 10. februar 1921 blev gårdejer Chresten Hansen Kaad af ”Mjelsgaard” tilskødet ejendommen og indført i den preussiske grundbog af de danske myndigheder.

Chresten Hansen Kaad var født d. 27. april 1894 i Lambjerg i Sønderborg amt, og han var gift med Marie Dall der var født d. 4. november 1896 i Hørup sogn.

Marie og Chresten Hansen Kaad fik børnene:

 • Hans Aage Kaad, født d. 27. august 1917 i Hørup sogn.
 • Astrid Kristine Kaad, født d. 27. august 1920 i Mjels.


1922       Chresten Hansen Kaad solgte ejendommen til Peter Davidsen og dette fik han et tinglyst skøde på d. 10. oktober 1922.

Der vides ikke andet om Peter Davidsen end at han oprindelig var snedker fra Svenstrup og havde tidligere drevet et landbrug i Brandsbøl.

 

1925       Peter Davidsen rejste til Sjælland og solgte ””Mjelsgaard”” til gårdejer Jes Peter Mortensen og hustru Else Sofie Mortensen f. Henriksen, Færgevej 62, i lige sameje og de fik dette tilskødet d. 15. september 1925.

Ved denne handel havde Peter Davidsen inden da frasolgt ca. 25 ha fra ejendommen. Det var til Anne Marie Jepsen, (hvem hun var vides ikke), gårdejer Jørgen Eriksen Østervej 18, gårdejer Hans Henriksen Nedervej 12, gartner Christian Henrik Hansen Færgevej 20 og smed Søren Schwartz Næsvej 40, så der derefter var ca. 53 ha. tilbage.

Else Sophie og Jes Peter Mortensen solgte derfor Færgevej 62 til Nis Mortensen og hustru Anna Christine Marie Mortensen f. Kelsen som havde den ejendom der dengang var beliggende på Færgevej ca. på grunden til Hjørnet 2 og Hjørnet 1, og som nedbrændte d. 15. juli 1939.

Jes Peter Mortensen var født d. 12. januar 1878 i Genner i Øster Løgum sogn som søn af parcellist Jørgen Mortensen og hustru Magdalene f. Ravn i Genner, og han var blevet gift på Oksbøl Standesamt d. 7. maj 1907 og samme dag en kirkelig vielse i Oksbøl kirke med den 5 år yngre Else Sophie Hansen Henriksen der var født d. 7. januar 1883 i Mjels som datter af bolsmand Hans Henriksen og hustru Mette Marie Henriksen f. Hansen på den ejendom der engang har ligget ved siden af ejendommen Færgevej 39, men da den og ejendommen Færgevej 39 nedbrændte omkring 1890 blev den gård ikke genopført men i stedet for flyttet ud på vejen halvvejs mellem Mjels og Hardeshøj på Færgevej 62 og benævnt som ”Svingsbjerggaard”.

Else Sophie og Jes Peter Mortensen fik børnene:

 • Marie Magdalene Mortensen, født d. 29. september 1910, død d. 3. marts 1911.
 • Marie Magdalene Mortensen, født d. 9. november 1912.
 • Jørgen Hans Mortensen, født d. 4. januar 1914. (senere Lervandstedvej 1)
 • Hans Henrik Mortensen, født d. 2. februar 1915. (han overtog stedet)


omkr. 1930
1930
Foto af ejendommens have fra omkring 1930.


1930
Foto af ejendommen fra omkring 1930.


1931       Else Sophie Mortensen døde d. 25. januar 1931 i en alder af hun 48 år, og Jes Peter Mortensen sad derefter tilbage som enkemand. Jes Peter Mortensen blev herefter senere gift med Jesine Nissen Mortensen f. Tinglef.

 

1934       Den 4. april 1934 blev det tinglyst at gårdejer Jes Peter Mortensen herefter sad på ejendommen i uskiftet bo.

 

1937       I 1937 havde ””Mjelsgaard”” matrikel nr. 1 et samlet areal på 53 hektar og en kvægbesætningen på 20 malkekøer, 1 tyr og 20 ungkreaturer af rød dansk malkerace. Der var 7 arbejdsheste og et føl, og så var der en svinebesætningen på 52 svin og et fjerkræhold på ca. 50 høns.før 1942
1942
Foto af stuehuset fra før 1942.


1942       Jes Peter Mortensen overlod ejendommen til sin søn Hans Henrik Mortensen for en købesum på 103.000 kr. plus aftægt og denne overtagelse blev derefter tinglyst d. 5. februar 1942.

Hans Henrik Mortensen var blevet gift i Oksbøl kirke d. 15. september 1939 med den 2½ år yngre pige Ingrid Magdalene Hansen, der var født d. 18. september 1917 som datter af gartner Christian Henrik Hansen og hustru Christine Hansen f. Jørgensen, Færgevej 20.

Ved overtagelsen var der et opdyrket areal på 107 tønder land og der var en besætning på 6 heste, 2 plager, 30 ungkvæg og 20 svin.

Ingrid Magdalene og Hans Henrik Mortensen fik børnene:

 • Jes Christian Mortensen. (han overtog stedet)
 • Anette Christine Mortensen.
 • Merete Sophie Mortensen.

I 2. verdenskrig under et bombardement med brandbomber natten mellem d. 18. og 19. august 1942 blev stuehuset til ””Mjelsgaard”” ramt og nedbrændte totalt. Stuehuset blev derefter genopført på det originale fundament.

 

1943       I 1943 var det opdyrkede areal fortsat på 107 tønder land men besætningen var nu på 9 heste, 25 køer, 30 ungkvæg og 60 svin

 

1944       Den 30. marts 1944 blev det tinglyst at Hans Henrik Mortensen havde købt matrikel nr. 150 fra en P. Jessen for en købesum på 1.130 kr. (Hvad matrikel nr. 150 var eller hvem P. Jessen var vides ikke)

 

1961       Jes Peter Mortensen døde på aftægten d. 11. marts 1961 i en alder af 83 år og hans hustru Jesine Nissen Mortensen sad derefter tilbage som enke.

 

1970       Hans Henrik Mortensen solgte ejendommen til sin søn Jes Christian Mortensen og svigerdatter Jane Mortensen for en købesum på 534.825 kr., og efter en tinglysning d. 25. august 1970 blev der udstedt et skøde på denne overtagelse.

Jes Christian Mortensen var blevet gift med Jane Fabricius der var datter af direktør Fabricius i Nordborg.

Jane og Jes Christian Mortensen fik børnene:

 • Maj-Britt Fabricius Mortensen.
 • Roar Fabricius Mortensen.
 • Troels Fabricius Mortensen.
 • Mikael Fabricius Mortensen.


1970
1970
Foto af stuehuset som det så ud i 1970.


1974       Hans Henrik Mortensen døde i november 1974 i en alder af kun 59½ år, og han blev derefter begravet på Oksbøl kirkegård d. 14. november 1974. Hans hustru Ingrid Magdalene Mortensen sad derefter tilbage på aftægten som enke.

 

1982       Jane og Jes Christian Mortensen solgte ejendommen til Peter Bonde Christensen for en købesum på 2.274.356,26 kr., og han fik derefter sit skøde på dette d. 20. august 1982.

Jane og Jes Christian Mortensen fraflyttede sognet og flyttede til ”Damgaard” på Foldingbrovej 3 pr. Rødekro. Her døde Jes Christian Mortensen d. 18. oktober 2006 i en alder af 66½ år.

Peter Bonde Christensen blev født d. 1. oktober 1952 som søn af Helga og Hans Bonde Christiansen. Han var blevet gift d. 30. oktober 1976 med Kari Kaad, der er født d. 8. maj 1954 som datter af Gina Andrea og Jørgen Kaad.

Kari og Peter Bonde Christensen har børnene:

 • Paul Christensen.
 • Henrik Christensen.
 • Peter Christensen.
 • Hanni Christensen.


1990       I 1990/1991 havde gården et areal på 85 hektar og der var en svineproduktion på 180 årssøer, hvor der blev solgt 3.800 smågrise og 1.000 slagtesvin årligt.

 

1994       Ingrid Magdalene Mortensen f. Hansen døde i 1994 i en alder af 77 år efter at have levet som enke i 20 år.2000
2000
Foto af ejendommen som den så ud i 2000.

Fra redegørelse i kommuneplan 2013-2025: Turistpolitiske overvejelser i forbindelse med planlægning inden for kystnærhedszonen.


Nyt feriecenter ved Mjelsgård

Området Mjelsgård er et større eksisterende gårdanlæg der ligger i den nordlige del af landsbyen Mjels. Gården drives i dag som aktivt landbrug og et mini B&B med sengepladser i hovedbygningen.

Gården er historisk set et gammelt voldsted og der er på området fundet betydelige rester af et stentårn fra 1300-tallet samt en hvælvet kælder formodentligt fra 1400-tallet.

Landsbyen Mjels gennemskæres af flere vandre- og cykelruter, heriblandt Alsstien, der forbinder området med det meste af Nordals. Området er derfor et yndet udflugtsmål for turister såvel som lokale.

Nord for gården ligger en lille lystbådehavn, hvorfra det er mulig at ankomme til området fra søsiden, lystbådehavnen ligger af vandvejen i nær tilknytning til Dyvig lystbådehavn, som fungerer som et af Nordals´ større tiltrækningsområder for sejlene. Den nære kontakt til Dyvig er også etableret via vandre- og cykel stier.

Det forventes at ejendommen landbrugsmæssigt inden for de næste 10-15 år er vokset ud af sine rammer og at det derfor bliver nødvendigt at flytte produktionen.
Der er en del historiske og kulturhistoriske fund på stedet, som vil gøre det unikt, at anvende stedet til besøgscenter for landbrug ved, at udnytte og indrette gårdens eksisterende driftsbygninger, der har en stor miljømæssig værdi for området. De ældste bevaringsværdige bygninger bevares og overflødiggjorte ikke bevaringsværdige bygninger rives ned. Der kan etableres en ny bygning, som skal fungere som indgangsbygning med mulighed for café og mindre butik. Der kan i eksisterende driftsbygninger indrettes værksteder samt udstilling for kunsthåndværk.

Omdannelsen af Mjelsgård er i overensstemmelse med kommunens vision om, at Nordborg området skal udvikle sig inden for oplevelse, viden og turisme.


2017       Peter Bonde Christensen ejer og bebor fortsat ejendommen sammen med sin hustru Kari.

 
til top
Ajourført november 2017
www.jessenb.dk