Oksbøl kirke


Oksbøl Søndergade 26

Matrikel nr. 58 af Oksbøl ejerlav

 

Hvor gammel kirken reelt er vides ikke, men den er formodentlig engang sent i 800’tallet efter kristendommens indførelse i Danmark. Der findes flere sagn om hvorfor kirken ligger hvor den ligger. Et af dem lyder:

Sognet skulle have en kirke, og det bestemtes at den skulde bygges på en bakke ude ved Broballe, en bakke som kaldtes ”Nit”. Kirken ville så komme til at ligge midt i sognet med Mjels vestude og det senere Oksbøl mod øst. Der var ført tømmer og sten til pladsen, og murerne var allerede gået i gang med arbejdet, men - ak! Alt, hvad de byggede op om dagen, blev om natten nedrevet af højfolket, som holdt til i bakken.

Dette fortsatte i nogen tid, og man antog flere Arbejdere for at fremskynde opførelsen og mente, at de små mænd i bakken skulle blive kede af det og flytte bort! Men de var standhaftige, og hver morgen lå alt igen i grus. Der var ikke andet at gøre end at overlade pladsen til højfolket og finde et andet sted at bygge kirken, men hvor? Det var ikke let at blive enige, men så var der heldigvis en klog mand, som foreslog at man skulle binde et stykke tømmer på ryggen af en Okse, og der hvor den standsede og brølede, skulle man bygge Kirken. Oksen gik omkring hele dagen, og om aftenen var den nået ud i den østlige del af sognet. Her blev den stående og brølede uafladeligt natten igennem, og endnu om morgenen stod den der endnu! Man besluttede så at opføre kirken her, og det gik uden nogen som helst forhindring fra højfolkets side.

Et andet sagn stammer fra præsten Martinus Nissen, der var præst i 1670, og i det siges det at Oksbøl i tidernes morgen var en skovbevokset ø der var beboet af fiskere. For at få plads til byen fældede man træerne med økser og byen kom derfor til at hedde Øksenbølle. (efter nudansk ordbog er Oksbøl en sammensætning af ordene okse og stald/gård eller ly for dyr, det gamle olddanske ord bøli.)

Kirken er en såkaldt romansk kirke med gotiske tilbygninger, og den hører derfor til de ældre kirker i landet. Kirken menes i begyndelsen at have været et kapel til Nordborg kirke og måske senere en Anneks kirke. Kirken er indviet til Vor frue (Jomfru Maria)

Årstallet 1593 på tårnets vest mur menes at stamme fra en istandsættelse af kirken.

 

1535       Omkring 1535 hed præsten ved Oksbøl kirke Hr. Jacoby men hvem han var vides ikke.

 

1570       Omkring 1570 var der en Ole Christensen Schrøder der var præst ved Oksbøl kirke. Han havde en datter ved navn Sara Olesdatter Schrøder, der var født i 1560 (død d. 4-12-1640) Denne Sara Olesdatter Schrøder blev gift med den efterfølgende præst Mads Mogensen (Mathias Martini)

 

15xx       På et ikke kendt tidspunkt blev Mathias Martini præst efter sin svigerfar Ole Christensen Schrøder, og han var præst her indtil 1616.

Han var født i 1530 og hans efternavn er en latinisering af Mogensen, men han kaldes også Matthias Martini (Mortensen). Ved hans død i 1630 skrev præsten i Nordborg: “ Die Saturni Var eg til Begraffelse i Oxbull efter Hr Matz som Var 100 aar gammel ”. Han blev begravet d. 17. april 1630.

Sara og Mads Mogensen (Mathias Martini) fik datteren Karen (Cathrine eller Catharina) som d. 14. juli 1616 blev gift i Oksbøl kirke med David Johannessen Monrad

 

1616       I 1616 blev David Johannessen Monrad kapellan her ved Oksbøl kirke ved sin svigerfar Matthias Martini, og han var her i dette embede indtil 1623. Han var født i Ketting præstegård d. 18. september 1591 som søn af sognepræst Johannes Monrad og hustru Anna Vogetia i Ketting. Han var blevet student i København i 1612, og immatrikuleret i Rostock samme år. Herefter havde han været kapellan i Havnbjerg fra 1614.

Karen og David Monrad fik bl.a. sønnen Johannes Davidsen Monrad, som i 1653 blev sognepræst i Ketting.

 

1623       David Monrad fraflyttede sit embede for at blive sognepræst og senere provst i Ketting efter sin svoger Jørgen Rhodius. Han døde i Ketting præstegård d. 6. august 1653. Den nye sognepræst her ved Oksbøl menighed blev Peder Nicolai Clausen, og han var præst indtil 1676.

 

1667       Peder Nicolai Clausen påbegyndte Oksbøls første kirkebog d. 22. august 1667. Af en kirkebog at være er det en meget lille bog der kun måler 9x11x2,5 cm., og så vejer den ikke mere end 109 gram. Bogen indeholder døbte, viede og døde i perioden frem til 1730.


kb
Oksbøls første kirkebog blev påbegyndt d. 22. august 1667.


1676       Den næste præst hed Morten Nielsen. Han kom i 1676 og var præst indtil 1682. Hvem han var, er ikke bekendt.

 

1683       I 1683 blev Diderik Nissen præst ved Oksbøl kirke. Han var en søn af præsten Cæso Nissen i Kliplev og han blev gift d. 22. juni 1685 med Cæcilie Margaretha Esmarck.

 

1693       Pastor Diderick Nissen blev i 1693 forflyttet til Tontoft ved Nordborg og blev dermed tillige også provst over Nørre herredets kirker. Hans efterfølger blev Johan Klinker der kom hertil fra Diaconatet ved Tontoft. Han var i 1685 blevet gift med Anna Maria Lorentzen.

 

1697       På kirkens nord side blev der i 1697 opført et gravkapel til forpagter Peter Enwalt på Mjelsgaard. Han blev forpagter på Mjelsgaard i 1692, og han var født i Kliplev i 1627. Inden han kom hertil sognet havde han bl.a. været forpagter på Pagtgården Wuderup på Ærø fra 1672 til 1678. Han var gift med Eva Maria Balzarn, og sammen nåede de i deres tid at sætte præg på Oksbøl sogn.

Således ses der på døbefontens messingbækken følgende indskrift: ”Peter Enwaldt A.S.Ewa Maria Enwaldtin. Anno 1692.

Alterkalken har følgende indskrift: Peter Enwaldt Undt Ewa Maria Enwaldtin haben dieses K.......ich zu Gottes Ehren der Kirchen Ochsböl verehrt Anno 1695 Den 15 Martis.

Under loftet i kirkeskibet hænger der en messing lysekrone med følgende indskrift: ”Herren Peter Enwaldt Und Dessen Frau Ewa Maria Enwaldtin Haben Dieses Krohn Zu Gottes Ehre Dieser Kirche Oxböl Verehrt Im Jahr 1697 Im Maÿ.

 

Peter Enwalt døde i 1697, og han blev begravet i en jernbeslået kiste. På kisten ses en Kristusfigur og bogstaverne: I.H. D.S.G.G.S. Desuden er der på en lille jernplade skrevet følgende: Herr Peter Enewaldt Amtschreiber Geboh. Zu Kliplöff Anno 1627 Gestorben Auf Melsgard Ao.1697 Alt 70 Jar”.

 

1701       Peter Enwalts enke Eva Maria Enwaldt ansøgte den nye ejer af Mjelsgaard Joachim Frederik, der var søn af hertug August, om at stadfæste hendes og hendes afdøde mands fundats vedrørende den Ewaldske familiebegravelse ved Oksbøl kirke. Heri fremgik det at hun og Peter Enwaldt, forhenværende højfyrstelig Holsten Nordborg amtskriver på Ærø og sidenhen også højfyrstelig Nordborg pensionair på Meelsgaard, i hvilken Stilling han døde, mod at den betalte sum på 300 Rigsdaler cour. til deres begravelsessted, efter deres ønske kunne sikre at de fik hvile og uforstyrret ro til opstandelsens dag. De 300 Rigsdaler cour. måtte kirken have fri rådighed over, men renten af de 200 Rigsdaler cour. skulle anvendes til vedligeholdelse af deres begravelsessted, og renter af det øvrige 100 Rigsdaler cour. skulle tilfalde præsten i Oksbøl for at han og efterfølgere kunne våge over, at deres vilje i enhver henseende blev opfyldt, og at deres kister ikke blev borttaget, samt at ingen andre blev hensat i deres begravelssted. Der var ønsket velsignelse over dem som lod dem i fred og forbandelse over dem som tænkte på at forstyrre deres ro.

Fundatsen var underskrevet af enkefru Eva Maria Enwaldin, Curat nom. Ulrich Christian Piper, sognepræst Johannes Klincker og kirkeværge Frederik Iversen d. 8. januar 1701.

Fundatsen blev konfirmeret d. 10. december 1701 af Hertug Joachim Frederik i Nordborg.

 

1707       Eva Maria Enwaldt døde i 1707 og hun blev derefter begravet ved siden af sin mand i kapellet. På hendes kiste ligger der ligeledes en lille kristusfigur med bogstaverne I.N.R.I., men der er ikke nogen metalplade med påskrift. Derimod ses bogstaverne E.M.B. på den ene side af kisten og årstallet 1707 på den anden side.

 

1713       Pastor Johan Klinker døde d. 26. april 1713. (Han har i sin tid næsten intet optegnet i kirkebogen)

 

1714       Den næste præst ved Oksbøl kirke blev Jørgen Poss. Han kom hertil fra Diaconatet i Egen. Han var blevet gift med Margaretha, der var datter af Abraham Matthiesen til Lundsgaard på Fyn, og hun havde tidligere været gift med pastor Johannes Petersen i Egen.

(Jørgen Poss har ligesom sin forgænger næsten intet optegnet i kirkebogen)

 

1721       Pastor Jørgen Poss døde og blev begravet d. 15. juni 1721 i en alder af kun 59 år.

Oksbøl sogns nye præst blev pastor Johannes Christian Riisbrich. Han var født i 1682 i Lysabild præstegård som søn af pastor Diederich Christian Riisbrich og hustru, der var en datter af provst Johannes Monrad i Ketting, og han var blevet gift med den seks år yngre Elisabeth Charlotte Brandt, der var født i 1688 som datter af provst Johannes B. Brandt og hustru Anna Paulsen i Guderup

 

1730       Sognepræst Johannes Christian Riisbrich indskrev sin sidste kirkelig handling i kirkebogen i april måned i 1730, og i maj måned 1730 var der kommet en ny præst til sognet som hed Bernhard Preen og han var født i Malle sogn i Jylland omkring 1689.

Sognepræst Johannes Christian Riisbrich døde først i juni 1730 og blev derefter som det står i kirkebogen: begravet i Oksbøl kirke og ligger strax indenfor Choret d. 6. juni 1730. Hans hustru Elisabeth Charlotte sad derefter tilbage som enke.

Elisabeth Charlotte giftede sig med Bernhard Preen, men hvornår det har været vides ikke. (Der er ikke indført vielser i Oksbøl fra december 1729 til oktober 1730.)

 

1747       Pastor Bernhard Preens hustru Elisabeth Charlotte døde i en alder af kun 59 år, og hun blev derefter begravet på kirkegården i Oksbøl d. 4. august 1747.

Bernhard Preen ansatte sin stedsøn Christopher Frederik Riisbrich som sin Adjunkt og som sådan udførte han de kirkelige handlinger og førte kirkebogen, så man kan deraf antage at Bernhard Preen til sidst har været svagelig.

Christopher Friderich Riisbrich boede i degneboligen, hvilket muligvis har været på Præstegårdsvej 3. Her boede han sammen med sin hustru Helene Susanne Riisbrich f. von Einen der var født omkring 1721 som datter af sognepræst Theodorus von Einen i Heiligenhafen.

 

1763       Christopher Friderich Riisbrichs hustru Helene Susanne Riisbrich døde d. 24. september 1763 i en alder af kun 43 år, og blev derefter begravet på kirkegården d. 30. september 1764.

Om dette skrev Christopher Friderich Riisbrich således i kirkebogen: d. 24de. Sept. behagede det Livets og Dødens Herre ved en Sal. Død om aftenen Kl. 6½ at bortkalde min i Livet elskelige vare og dyrebare Kone, af alle høie og Lave yndede og ærede Hustru Helene Susanne Riisbriich fød von Einen. Hun blev begraven d. 30te. Sept. i gangen lige ud for Prædikestolen mellem mine Sal. Forældre og min Sal. Syster, hvor jeg ønsker og beder, at hendis, mine og Slægtningers Jordiske Levninger maatte hvile urørte intil den store og herlige Opstandelses Dag. Hun havde levet i, men ikke med Verden i 43 Aar. 10 Uger. og 2 Dage. Hendis sal. Fader var Theodorus von Einen, Sognepræst i Heiligenhafen.

 

1764       Pastor Bernhard Preen gik af som præst ved Oksbøl kirke i 1764, og hans efterfølger blev Christopher Friderich Riisbrich.

Pastor Christopher Friderich Riisbrich blev gift i Nordborg kirke d. 30. november 1764 med den 27 år yngre Dorthea Margrethe Brandt døbt d. 9. juni 1744 som datter af købmand Samuel Brandt og hustru i Nordborg.

Tidligere sognepræst Bernhard Preen døde først i december 1764 i en alder af 75 år, og blev derefter begravet på Oksbøl kirkegård d. 7. december 1764.

 

1787       Pastor Christopher Friderich Riisbrich døde d. 10. oktober 1787 i en alder af 70 år, og hans hustru Dorthe Margrethe Riisbrich sad derefter tilbage som enke.

Den næste præst i Oksbøl sogn blev Laurentius Holst, og han blev kaldet til præst for Oksbøl menighed d. 4. december 1787. Han kom hertil fra et arbejde som residerende kapellan ved Tontoft menighed.

Han var født i 1742 i Hvirring sogn ved Horsens som søn af pastor Peter Laurentius Holst og hustru Christiane Sophie Franck i Hvirring. Han var blevet gift med den omkring 4 år yngre Helene Kirstine Winter der var født omkring 1746 i København som datter af skipper Christian Winter og hustru Margarethe Kirstine Bagger. Herefter blev Laurentius Holst residerende kapellan i Nordborg.

 

1797       Pastor Laurentius Holsts hustru Helene Kirstine Winter døde d. 26. december 1797 i en alder af 51 år, og han sad derefter tilbage som enkemand. Efter sigende kunne hun forfalde til drukkenskab, og rygtet gik i sognet at hun i beruset tilstand var styrtet ned af loftstrappen og havde slået sig ihjel, og at det var præsten selv der havde gjort dette. Da der i sagen var tale om et såkaldt ”corpus delicti” (et synligt bevis på en begået forbrydelse) blev han truet med afsættelse, men ved selv at gøre bod i et bønskrift til kongen, og ved sin humane provsts bestræbelse, der holdt sin hånd over ham, forblev han i sit embede.

 

1798       Pastor Laurentius Holst havde fundet sig en ny livsledsager, og d. 2. juni 1798 blev han gift i Oksbøl kirke med den omkring 32 år yngre Mette Christensdatter Lassen fra Bevtoft, der var født omkring 1774. Eftersom at hans nye hustru fødte deres første barn i september 1798, og hans første hustru var død i december året i forvejen gik rygtet derfor at han ikke havde taget sin hustrus død særlig tungt, og at det derfor meget vel var ham der havde kastet hende ned af trappen. Hans nye hustru blev kaldt ”Mette Hølpige” og hun havde bestemt ikke det bedste rygte på sig.

 

1818       Pastor Laurentius Holst’s hustru Mette Holst døde d. 24. januar 1818 i en alder af kun 44 år, og han sad derefter tilbage som enkemand for anden gang.

 

1824       Pastor Laurentius Holst døde d. 26. marts 1824 i en alder af 82 år, efter at have levet som enkemand i 6 år.

Den næste sognepræst ved Oksbøl kirke blev Hans Petersen. Han var født i Nordborg d. 29. juni 1778 som søn af toldkontrollør Peter Petersen og hustru Regitze Sophia Elisabeth Fangel. Han var blevet gift i 1807 med Margrethe Sophie Berg der var en slægtning af proprietær Christian Frederik Berg på Skjoldemose ved Svendborg. De fik en datter Maria Petersen i 1808 og en søn Peter Andreas Petersen i 1810, men efter hans hustrus sidste barselseng, hvor hendes mørke sindsstemning havde forværret sig, stod hun trods nøje overvågning op i et ubevogtet øjeblik og druknede sig d. 7. august 1810. Efter at have fået børnene i pleje rejste han til sin onkel provst Fangel i Nordborg i 1813. Her var han kapellan i 4 år, inden han fik en stilling på Drejø. Han blev på et ikke kendt tidspunkt gift med den 7 år yngre Ida Marie Frederikke Zoffmann der var født d. 22. august 1785 som datter af advokat Gregorius Friederich Zoffmann på Lysmosegard ved Nordborg og hustru Mette Cathrine Ida Tronies, og herefter fik Ida Marie Frederikke og Hans Petersen 2 sønner: Frederik og Holger Gomme. Fra Drejø kom Hans Petersen og familie så her til sognet d. 28. maj 1824 for at starte i sit nye embede.

 

1842       Pastor Hans Petersen døde d. 7. juli 1842 i en alder af kun 64 år, og hans hustru Ida Marie Frederikke sad derefter tilbage som enke. Den nye præst her i Oksbøl blev Holger Fangel. Han var født d. 25. februar 1804 i Nordborg som søn af provst og sognepræst Holger Fangel og hustru Mette Marie f. Vogelsang i Nordborg, og som sognepræst i Aarhus stift var han blevet gift i Havnbjerg kirke d. 5. september 1838 med den 5 år yngre Ulrikke Johanne Matthiesen, der var født d. 24. marts 1809 i København.

 

1853       I 1853 blev der foretaget en større ændring i Oksbøl kirke. Den gamle Altertavle, der var et gammelt træskærer arbejde fra første halvdel af 1400’erne, blev udskiftet med en ny altertavle, med et billede malet af Jerichau der forestillede “Engelen Gabriels udsendelse til Jomfru Maria”. Billedet var en kopi efter et maleri i den kongelige malerisamling på Christiansborg Slot, og den var omgivet af en forgyldt ramme. Den gamle altertavle blev lagt op på kirkeloftet, hvor den som årene gik, blev mere og mere ødelagt.

Kirkens gamle døbefont, der var af træ, og som var fra 1692, blev restaureret og marmoreret i 1853. Den blev holdt oppe af en fod med en engel. Til denne døbefont var der en messingbækken med følgende indskrift: ”Peter Enwaldt A.S.Ewa Maria Enwaldtin. Anno 1692.

Kirken fik også et nyt orgel i 1853. Det var et lille 4 stemmet orgel, som var bygget og som blev opsat af orgelbygger Marcussen og Søn i Aabenraa. Det blev indviet ved en gudstjeneste d. 25. september 1853, da kirken efter reparationen blev gen indviet. Orglet kostede ”250 schl. Cour eller 200 species”

Kirkens pulpitur, der stammede fra omkring 1700’tallet og som havde afløst et tidligere fra omkring 1625, og som strakte sig langs hele kirkeskibets nord side hvilede på svære ege stolper, og de blev i 1853 blev erstattet af jernsøjler.

 

1861       Pastor Holger Fangel fraflyttede sin præstegerning her i sognet for at overtage et nyt embede i Havnbjerg. Sognets nye præst blev herefter Ole Jørgen Smit.

Hvem Ole Jørgen Smit var vides ikke.

 

1867       Pastor Ole Jørgen Smit fratrådte sit embede i 1867 og sognets nye præst blev Hans Thomsen Hørlyck. Han var født i Ladegaard i Hammelev sogn i Haderslev amt d. 7. marts 1825 som søn af Matthias Peter Hørlych og hustru Anna Margrethe i Ladegaard, og han var blevet gift i 1860 med Anna Benndis.

 

1868       Pastor Hans Thomsen Hørlyck døde d. 15. december 1868 i en alder af kun 44 år, og hans hustru Anna sad derefter tilbage som enke.

 

1869       Sognets nye præst blev Ernst Ludvig Emil Holm, og han må først være tiltrådt embedet efter juni 1869. Han var født d. 15. august 1832 som søn af pastor Hans Eberhard Holm og hustru Maria Johanna Ernestine Friederici. (på hans gravsten står der født i Karby), og han var blevet gift med den 6 år yngre Julie Elise Theone Henningsen, der var født d. 18. september 1838 i Schønhagen.

 

1873       Pastor Ernst Ludvig Emil Holms hustru Julie Elise Theone Holm døde i barselseng d. 9. september 1873 i en alder af kun 35 år, og han sad derefter tilbage som enkemand med 6 børn.

Senere blev Ernst Ludvig Emil Holm gift igen med Lucie Friederikke Charlotte Krüger, men hvor og hvornår det er sket vides ikke.

 

1888       Pastor Ernst Ludvig Emil Holm døde d. 1. marts 1888 i en alder af kun 56½ år, og hans hustru Lucie Friederikke Charlotte sad derefter tilbage som enke.

Sognets nye præst blev Johannes August Claudius Wernich. Han var gift med Kjesten Cathrine Elisabeth Wernich f. Schmidt.

 

1889       Da kirkens døbefond efterhånden var blevet i dårlig stand fik kirken i 1889 en ny kunstsandstens døbefont og den gamle døbefont blev sat over i kirkens sydside under prædikestolen.før 1900
189x
Foto af kirkens indre fra før 1900.


1900       De gamle kirkebænke blev erstattet af nye kirkebænke i 1900.


efter 1900
19xx
Foto af kirkens indre efter 1900 med de nye kirkebænke.


1902       Pastor Johannes August Claudius Wernich fratrådte sin stilling og Oksbøl sogn fik derefter en ny præst. Det blev den tyske præst Heinrich Eduard Andreas Asmussen, og han kom hertilk efter sommeren 1902. Han var født d. 6. december 1863 i Hjordkær Sogn i Aabenraa Amt som søn af gartner Adolph Heinrich Leopold Asmussen og hustru Christina Emilie f. Sønnichsen, og han var blevet gift i Kiel med Tony Susanne Marie f. Hansen der var født d. 23. oktober 1864 i Kiel.


før 1913
191x
Foto af kirken set fra Præstegården. Foto fra før 1913.


1919       Pastor Heinrich Eduard Andreas Asmussen døde d. 12. april 1919 i en alder af kun 55 år, og hans hustru Tony Susanne Marie Asmussen sad derefter tilbage som enke. Hun fraflyttede sognet og flyttede til København. Ved folketællingen i 1925 boede hun i Joakim Larsensvej 4, 3. sal th. på Frederiksberg sammen med datteren Tony Louise Pauline Asmussen og datteren Doris Asmussen.

 

1920       Siden pastor Heinrich Eduard Andreas Asmussens død i april 1919 havde Oksbøl kirke ingen ny præst før i 1920 hvor embedet blev overtaget af den danske præst, pastor Nikolaj Blichfeldt, der kom fra et embede ved Rubjerg Kirke ved Ulstrup i Hjørring amt i Vendsyssel.

Nikolaj Blichfeldt var født d. 12. marts 1880 i Randers, og han var gift med Karen Helene Lerche der var født d. 1. december 1884, ligeledes i Randers.

 

1936       I 1936 d. 27. marts blev der af orgelbygger Marcussen og søn i Aabenraa afgivet et tilbud på et nyt orgel med 8 stemmer til en samlet pris på 6.675 kr.

 

1937       Kirketjener Peter Andreas Christensen Havnbjergvej 9 fik til opgave at nedtage det gamle pulpitur mod at få rådighed over de nedtagne materialer.efter 1937
193x
Foto af kirkens indre efter at pulpituret var nedtaget i 1937.


1943       I 1943 fik pastor Blichfeldt chancen for et større embede i Nordborg, og flyttede derfor her fra sognet.

Til det ledige præsteembede kom der i alt 42 ansøgere, og deraf udtog man 13 og af dem blev 4 hørt ved en gudstjeneste. Valget faldt herefter på Erich Petersen Alshauge. Han var født i Svenstrup d. 11. juni 1907 som Erik Petersen og som søn af gårdmand Erik Petersen og hustru Ellen f. Nielsen i Svenstrup. Kort før sin tiltrædelse var han blevet gift med lensbaronesse Sophie Magdalene Berner Schilden Holsten fra godset Langesø på Fyn. Hun var født d. 27. april 1906. Oksbøl fik nu en præstekone, der var baronesse til erstatning for en kunstmaler.

 

1957       Kirken fik en ”ny” altertavle i 1957. Det var kirkens helt gamle gotiske fløjaltertavle fra 1450’erne som nationalmuseet havde restaureret, og som netop nu var tilendebragt. Den var i 1902 blevet nedtaget fra kirkeloftet og derefter deponeret på kunstindustrimuseet i Flensborg. Senere efter genforeningen fik den gamle altertavle plads i kirkesamlingen i museet på Sønderborg slot og senere igen var det så blevet restaureret af nationalmuseet på menighedsrådets regning.

Den gamle barokdøbefont fra 1692 blev gemt væk på kirkeloftet.

 

1962       Kirkeloftet faldt ned i marts 1962, og gymnastiksalen i den nyopførte centralskole Spangsmosevej 45 blev således også taget i brug som ”kirkesal”. Der blev døbt 2 børn i den midlertidige ”kirkesal” mens reparationen stod på.

 

1972       Prædikestolen, der stammede tilbage fra overgangen mellem renæssancen og barokken og menes udført af billedskærer Jørgen Ringnis i perioden 1625 til 1630, trængte til en restaurering, og d. 17. januar 1972 blev dette arbejde påbegyndt.


1973
På prædikestolens 5 sider ses afbildninger fra biblen:
1: Abraham, der ofrer Isak (1. Mosebog 22,1-19). – 2: Moses, der opløfter
kobberslangen i ørkenen (4. mosebog 21,4-9). – 3: Jesus Korsfæstelse. –
4: Jesus Opstandelse. – 5: Kristi Himmelfart.


1973       I februar 1973 blev prædikestolen igen sat på plads og efter den sidste finish blev den indviet ved en gudstjeneste d. 11. marts 1973.

 

1977       I 1977 så man stort på den gamle Enwaldtske fundats fra 1707, og de jordiske rester af Eva Maria og Peter Enwaldt blev taget ud af gravkapellet, og blev begravet på kirkegården lige udenfor den nordlige mur af deres kapel i juni 1977. Menighedsrådet havde nemlig sammen med provst Erich Petersen Alshauge vedtaget at både de smukke egetræskister og selve kapellet skulle gennemgå en omfattende restaurering. Denne restaurering blev godkendt af en konservator fra nationalmuseet d. 28. september 1978.


kapel-01

kapel-02

kapel-03


Erich Petersen Alshauge fratrådte sin stilling med udgangen af juni måned 1977 og rejste sammen med sin hustru til Blegen i Sønderborg.

Oksbøl Menighedsråd søgte derefter en ny præst, og til det ledige præsteembede kom der 11 ansøgere og heraf blev Ole Werth Sørensen. Han blev født i København og fik sin cand.theol. eksamen i 1977. Den 15. december 1977 blev han ordineret i Haderslev Domkirke.

 

1978       Ole Werth Sørensen tiltrådte embedet d. 1. januar 1978 og han blev indsat som præst ved en højmesse i Oksbøl kirke d. 8. januar 1978.

 

1979       I 1979 besluttede menighedsrådet at restaurere den gamle døbefont der lå på kirkeloftet, og dette blev påbegyndt omkring 1. juli 1980. Det var malermester Martin Peter Jørgensen, Skolebakken 12 i Broballe der stod for dette arbejde.

 

1981       Den gamle restaurerede døbefont blev indviet ved en barnedåb d. 15. februar 1981.1981
Foto af kirkens indre med den nyrestaurerede døbefont.


1983       I foråret 1984 blev kirkens tag på tårn og spir udskiftet, mens taget på kirkeskib, våbenhus, gravkapel og sakristi først blev udskiftet i 1985.

 

1988       Det gamle orgel skulle udskiftes og et nyt blev bestilt hos orgelbygger Marcussen og Søn i Aabenraa i 1988 og ved en festgudstjeneste d. 27. november 1988 blev det nye orgel indviet.2000
orgel
Det nye orgel i Oksbøl kirke.


1993       I vinteren 1991/1992 var det daværende menighedsråd blevet klar over, at kalklaget på væggene i kirkeskibet og i koret var i en sådan forfatning, at det ville blive nødvendigt med en gennemgribende afrensning af væggene før en ny kalkning kunne foretages. Dette medførte også tanken om en større restaurering og istandsættelse af kirken, der blev besluttet at udarbejde et projekt for istandsættelse af kirkens indre.

I marts 1993 blev projektet godkendt, og man kunne påbegynde arbejdet, der gik ud på at de indvendige mure blev afrenset for kalk og derefter nykalket. Kirkegulv blev udskiftet med et nyt trægulv, idet det gamle gulv var i en så ringe forfatning, at det ikke ville kunne afslibes. Alterbordet blev skiftet. Adgangen mellem kirkeskibet og våbenhuset blev gjort bredere. Der blev installeret nyt el-varme anlæg til afløsning af det godt 100 år gamle centralvarmeanlæg. Alt træværk blev nymalet, og i koret blev der installeret en ny belysning. Dertil kom der en række arbejder omkring kirkens klokker, samt isolering af kirkeloftet og reparationer af hvælvingernes oversider.

Mandag d. 19. juli 1993 blev kirken lukket og restaureringen kunne tage sin begyndelse. Gudstjenesterne blev afholdt i konfirmandstuen, hvor elever fra friskolen havde malet et alterbillede med en række situationer fra det gamle testamente. Begravelser og bryllupper blev henlagt til nabokirkerne. Høstgudstjenesten d. 26. september 1993 blev trods dette afholdt i Oksbøl Friskoles gymnastiksal.

Ved afrensningen af væggene for kalk kom der en række forskellige kalkmalerier frem som var mere eller mindre godt bevaret. De blev dog ikke benævnt som nogen sensation.

 

1994       Efter den omfattende restaurering blev kirken gen indviet ved en gudstjeneste d. 20. marts 1994.

 

1997       I 1997 blev oliefyr og skorsten fjernet og samtidig blev fyrkælder og nedgangspartiet til kælderen fyldt op og fjernet.

 

2006       Pastor emeritus Erich Petersen Alshauge døde i Ølgod på sin 99 års fødselsdag d. 11. juni 2006.

 

2013       Nordborg sogn og Oksbøl sogn blev sammenlagt som et pastorat og hvor ny præst i Nordborg og kommende ny præst i Oksbøl skal fungere sammen.

Den nye præst i Nordborg blev Sophie Juel.

Ole Werth Sørensen holdt sin afskedsgudstjeneste d. 1. september 2013.

Efter en opslået stilling blev Camilla Synøve Hansen valgt som sognets nye præst af såvel Oksbøl som Nordborg menighedsråd. Hun blev indsat ved en gudstjeneste i Nordborg kirke d. 8. december 2013 om formiddagen og i Oksbøl kirke den samme dag om eftermiddagen.
 

2015       Camilla Synøve Hansen blev gift Lauridsen d. 28. februar 2015. og gik på barsel i april. Herefter tiltrådte Michael Riis Zülow embedet her i Oksbøl ved en gudstjeneste d. 10. maj 2015. Camilla Synøve Lauridsen tiltrådte igen d. 21. december 2015, men holdt derefter ferie fra d. 2. januar 2016 til d. 15. februar 2016. Michael Riis Zülow fratrådte d. 20. december 2015ved en afskedsgudstjeneste. Han rejste herfra til Norge.

 

2016       Sognepræst Sophie Juel fraflyttede Nordborg kirke sidst på året 2016. Herefter blev Pastor emeritus Fin Rasmus Petersen ansat som midlertidig afløser ved de 2 kirker. Han holdt dog ikke længe og fratrådte igen først på året 2017.

 

2017       Nordborgs nye præst Pastor Heidi Sørensen Freund blev indsat som ny præst i Oksbøl om formiddagen d. 2. april 2017 og derefter i Nordborg kl. 14.

Camilla Synøve Lauridsen, fraflyttede embedet i Oksbøl og rejste til Midtjylland efter sin sidste gudstjeneste i Oksbøl-Nordborg pastorat d. 26. marts 2017, og igen stod Oksbøl uden præst.

Atter engang skulle der ansættes en ny præst i Oksbøl, og kirkeministeriet meddelte d. 22. maj 2017 at sognepræst Hanne Lund, der var ansat i Sandby og Branderslev sogne på Lolland, pr. 1. juli 2017 vil være den nye sognepræst i Nordborg og Oksbøl pastorat.

Ved gudstjenesten d. 25. juni 2017 var der præsteindsættelse med Oksbøls nye præst Hanne Lund.

Hun er barnefødt i Broballe som datter af tidligere gårdejer Jens Nicolai Lund og hustru Marie f. Steffensen ”Elkjærgaard”, Lusigvej 16 Broballe.
 

2018       Hanne Lund kunne ikke forliges med udfaldet af den nye struktur omkring fordelingen af konfirmandundervisningen og sagde dermed sin stilling op i marts 2018 for at rejse tilbage til Lolland til fratrædelse pr. 1. juli 2018. Atter engang måtte man ud at søge en ny præst i Oksbøl.

 

Det blev den ny uddannede Sophie-Lønne Reil Hundebøl som blev ordineret i Haderslev Domkirke d. 21. august 2018 og indsat i embedet i Nordborg og Oksbøl pastorat d. 9. september 2018, der fremover sammen med Heidi Sørensen Freund skulle bestride dette embede.
Mindesten i våbenhuset

Mindestenen i Oksbøl kirke over de faldne i krigen 1914-18, har oprindelig siddet udvendig på vest siden af våbenhuset, og blev omkring 1975 flyttet ind i våbenhuset hvor den er placeret på samme mur, hvor den før sad udvendig. Stenen har oprindelig ligget ved hoveddøren til ejendommen Lusigvej 14 i Broballe, hvis ejer Mads Eriksen omkring 1922 skænkede stenen med det formål at den kunne bruges som mindesten.


mindesten
Mindetavle over sognets faldne i første verdenskrig.


FRA OKSBØL SOGN FALDT I DEN STORE KRIG 

1914 – 1918


OKSBØL

 

CHRISTEN KROGH

* 11 OKT 1897 + 13 DEC 1917
I ITALIEN

 

HANS HUULVEJ

* 14 SEP 1897 + 15 OKT 1917
I FLANDERN

 

HEINRICH ASMUSSEN

* 22 JANUAR 1898 + 1917
I FLANDERN

 

GOTTLIEB SAYK

* 4 AUG 1979 + 17 JUNI 1916
I FLANDERN

 

PETER MADSEN

* 25 JULI 1881 + 24 MARTS 1916 I RUSLAND

 

MATHIAS JESSEN

* MARTS 1874 + 19 MAJ 1915
I RUSLAND

 

JENS J. JØRGENSEN

* 26 MARTS 1892 + 26 APR 1915 I FRANKRIG

 

HENRIK JØRGENSEN

* 16 JULI 1891 + 3 APR 1916
I FRANKRIG

 

PETER LORENZEN

* 9 DEC 1882 + 2 MAJ 1916
I FRANKRIG

 

FREDERIK SCHULTZ

* 3 FEB 1886 + 1 OKT 1915
I V.PREUSEN

 

HANS HANSEN

* __ JUNI 1884 + 20 SEP 1914
I FRANKRIG

 

HANS GRAU

* 1 APR 1885 + 8 AUG 1916
I OKSBØL

BROBALLE

 

HANS KOLMOS

* 14 JAN 1898 + 6 OKT 1918
I FRANKRIG

 

PETER CH. PETERSEN

* 31 AUG 1894 + 19 APR 1916
I FRANKRIG

 

JENS THOMSEN

* 24 1877 + 17 APR 1917
I FRANKRIG

 

FREDERIK H. WRANG

* 13 MARTS 1892 + 7 APR 1918 I FRANKRIG

 

NIELS PETER HERMANN

* 26 JULI 1883 + 25 APR 1915
I FRANKRIG

 

CHRISTEN CHR. BONDE

* 20 FEB 1890 + 31 JULI 1915
I RUSLAND

 

J. WALTHER BARTEL

* 26 JAN 1891 + 31 JULI 1915
I RUSLAND

 

JENS JØRGENSEN

* 6 JULI 1890 + 31 JULI 1915
I RUSLAND

 

FREDERIK CHR. HAUE

* 5 MARTS 1893 + 23 SEP 1915
I RUSLAND

MJELS

 

JAKOB JEPSEN

* 31 JAN 1873 + 24 JUNI 1917
I FRANKRIG

 

MADS HENRIKSEN

* 21 JUNI 1895 + 30 JULI 1918
I FRANKRIG

 

HANS HANSEN

* 18 JAN 1893 + 4 MAJ 1917
I FRANKRIG

 

AUGUST HANSEN

* 18 JULI 1834 + 5 JUNI 1915
I FRANKRIG

 

NIS MADSEN

* 12 AUG 1883 + 4 SEPT 1918
I FRANKRIG

 

HANS SANDVEJ

* 3 AUG 1881 + 23 APR 1917 I FRANKRIG

 

OTTO CHRISTENSEN

* 26 DEC 1887 + 25 MAJ 1916
I FRANKRIG

 

HANS CHRISTENSEN

* 26 DEC 1887 + 26 JULI 1916
I FRANKRIG

 

JØRGEN GRØN

* 10 MARTS 1892 + 23 SEPT 1914 I FRANKRIG

 

ANDREAS CHR. HANSEN

*29 MARTS 1887 + 13. APR 1915 I RUSLAND

 

THOMAS NØRRELYKKE

* 4 APR 1894 + 15 DEC 1915
I RUSLAND

 

JENS JOHANSEN

* 27. FEB 1891 + 20 JULI 1915
I RUSLAND

***************************

til top
Ajourført august 2018
www.jessenb.dk