Beskrivelse af de til Ladegaarden Hjortspring hørende

parceller sådan som de, mod overholdelse af salgsbetingelserne,

er solgt til højstbydende ved offentlig auktion.


Beskrivelse


1. parcel

består af agergrund på den vestlige side af Vesterkobbel, sammen med 2 td. 7 10/16 skp. enggrund, tilsammen 20 td. 6 4/16 skp. 1 rd.

Denne grund grænser mod nord og vest til de Stevning marker, mod øst til no. 8 og mod syd til no.2. Mod nordvest og sydvest med levende hegn, det øvrige skal nyt gærdes. Den over parcellen førende fodsti skal køber respektere. Vejen derhen er den mellem no. 2 og no. 9 nyanlagte vej.2. parcel

består af agergrund i det sydlige hjørne af Vesterkobbel, sammen med 5 skp. enggrund, tilsammen 4 td. 1 6/16 skp. ½ rd.

Denne grænser mod nord til no. 1, mod øst til no. 9, mod syd til landevejen og mod vest til Stevning marker, mod sydvest med levende hegn. Det øvrige ligger ved landevejen og skal nyt gærdes. Ejeren af denne parcel skal tillade, at vandet fra no. 1 afledes, og skal selv vedligeholde grøften til samme.3. parcel

a) består af et stykke af Vesterkobbel, mellem landevejen og den ved gården liggende dam  2td. 2 skp. ½ rd.

b) af den vestlige del af Solbjergkobbel, agergrund sammen med2 td. 4 12/16 skp. ½ rd. enggrund, tilsammen 21 td. 5 12/16 skp. 2 rd.

c) af det vestlige hjørne af Hulekobbel, beliggende mellem Boelkilde og Melvedsmaj, agergrund sammen med 1 td. 1 9/16 skp. enggrund tilsammen 18 td. 15/16 skp. 1½ rd.

d) af nordvesthjørnet af Nørrelund, agergrund, tilsammen 7 td. l 11/16 skp.

e) af enggrund Melvedmaj 5 td. 6/16 skp.

f) af den nordlige del af Skadborgmaj, sammen med 3 td. 13/16 skp. 1½ rd. agergrund, tilsammen 8 td. 2 12/16 skp. 2 rd.

g) af Abildgård, tilsammen 1 td. 5 6/16 skp. ½ rd.

h) af gårdsplads, med 4 haver, stuehus og stald, tilsammen 1 td. 3 6/16 skp.

i) af den ved garden liggende dam 3 td. 6 14/16 skp. 2 rd.

tilsammen 70 td. 3 11/16 skp. 1 rd.

Denne parcel grænser til forskellige andre, nemlig no. 9, 7, 4,5,10, 16, 17,15, og mod vest til landevejen; et enkelt sted mod øst til Sjellerup marker. Er dels med levende hegn, dels med gærder, men trænger mange steder til nye gærder.
I denne parcel befinder sig en grøft, der afleder vandet fra gårddammen og Melvedmaj. Ifølge salgsbetingelserne skal grøften sættes i stand og efterfølgende uden godtgørelse vedligeholdes af ejeren. Den planteskole, der befinder til i haven, tilhører forpagteren, og sammen er indrømmet en toårig frist til bortskaffelse af denne. Køberen skal respektere aftalen uden betaling, hvorimod han af 1 td. 3 6/16 skp., som udgør gårdsplads og have, i to år intet skal betale. Fodstien fra Sjellerup til landevejen skal blive. De nævnte bygninger stuehus og hestestald sælges sammen med denne parcel.
4. parcel

består af en del af Hulekobbel, mod øst til landevejen, sammen med 3 3/16 skp. enggrund, tilsammen 11 td. 7 8/16 skp. 2 rd.

Grænser mod nord til Svenstrup marker, i øvrigt til no. 3,5,6, mod nordøst til Klingbjerg Kådnerkobbel. Den vej, der kommer fra den mod sydøst liggende no. 5 og er afmærket med pæle, er fradraget.5. parcel

består ligeledes af en del af Hulekobbel og er med dertil hørende 4 5/16 skp. 1½ rd. enggrund tilsammen 13 td. 2 11/16 skp. 2 rd.

Samme grænser til no. 4, 6, 12, 3. Den med pæle afmærkede vej er fradraget.6. parcel

består ligeledes af en del af Hulekobbel og er med dertil hørende 1 td. 5 5/16 skp. ½ rd. enggrund tilsammen 19 td. 3 9/16 skp. 1½ rd.

Den grænser til no. 13, 12, 5 og til Klingbjergkobbel og skal nyt gærdes.7. parcel

består af et i Hulekobbel, mod vest til landevejen beliggende stykke, kaldet Møllebjerg, heraf 7 5/16 skp. 2 rd. enggrund, tilsammen 21td. 9/16 skp. 1 rd.

af enggrund Boelkilde, nordlige ende 5 td. 7 l/16 skp.

tilsammen 26 td. 7 11/16 skp. 1 rd.

Parcellen grænser mod nord til Svenstrup marker, i øvrigt til no. 4, 3, 9, 8 og er med levende hegn. Over dette land går en fodsti, som skal blive. Ligeledes skal ejeren vedligeholde grøften, således at naboen med parcel no. 8 kan aflede vandet dertil, og mølleren på Bæhrensmølle skal tillades at opdæmme vandet, efter dertil hørende forskrifter.8. parcel

består af den nordlige ende af Vesterkobbel og er med 2 td. 5 11/16 skp. enggrund tilsammen 23 td. 3 1/16 skp. 1½ rd.

Samme grænser mod vest til Stevning marker, i øvrigt til no. 7, 9, 1. Den er til dels indhegnet, men skal de fleste steder nyt gærdes. Ejeren af denne parcel skal vedligeholde sin grøft, således at vandet fra Boelkilde kan afledes dertil. Ligeledes skal mølleren fra Bæhrensmølle tillades at opdæmme vandet efter forskriften. Vejen dertil går på den mellem parcellerne no. 2 og no. 9 nyanlagte vej.9. parcel

a) består af agergrund fra den sidste del af Vesterkobbel 16 td. 4 6/16 skp. 1 rd.

b) af enggrund fra den sydlige del af Boelkilde, stort 9 td. 2 5/16 skp.2 rd.

tilsammen 25 td.6 12/16 skp. ½ rd.

Denne parcel grænser mod sydøst til landevejen, mod vest til den nye vej, i øvrigt til no. 8, 7, og skal nyt gærdes. Fodstien herover skal blive. Ejeren af denne parcel skal tillade mølleren fra Bæhrensmølle at opdæmme vandet efter forskrifterne.10. parcel

består af en del af Solbjergkobbel og er sammen med 1 td. l 15/16 skp. 1½ rd. enggrund tilsammen 23 td.7 6/16 skp.

Grænser mod syd til Sjellerup marker, i øvrigt til no. 5, 12, 11, 3 og skal mestendels nyt gærdes.11. parcel

består af den nordøstlige del af Solbjergkobbel og er sammen med 5 1/16 skp. 2 rd. enggrund tilsammen 31 td.7 6/16 skp.2 rd.

Grænser mod sydøst til Sjellerup marker, mod sydvest og nordvest til no. 12, 10 og mod nordvest til Sølvkobbel med levende hegn. Det øvrige skal nyt gærdes. I denne kobbel er den såkaldte Solbjerghøj på 6 9/16 skp., som er bevokset med skov, og da den er fradraget, skal bibeholdes som sømærke. Den i det sydøstlige hjørne afmærkede lille skov ligger mod Sølvkobbel skov og er fradraget.12. parcel

består af det mod nordvest liggende hjørne af Solbjergkobbel langs med vejen, og er sammen med 4 9/16 skp. enggrund tilsammen 6 td.7 14/l|6 skp. 1½ rd.

Grænser mod syd til vejen og i øvrigt til no. 5, 6, 10, med hvis ejere den skal gærdes i fællesskab.13. parcel

består af det nordlige hjørne af Sølvkobbel, tilsammen 12 td. 1 3/16 skp.

Grænser mod nord til Tårup marker, mod øst til Skovfogedens Kobbel, mod syd til vejen, mod vest til Hulekobbel, og skal mestendels nyt gærdes. Herover går en fodsti fra Ny-kåd til den nedlagte vej.14. parcel

består af Enegårdskobbel, hvoraf den Svenstrupperne tillagte td. land er fradraget, sammen med 4 td. 7 8/16 skp. enggrund tilsammen 26 td. 4 6/16 skp. 1 rd.

Samme grænser mod nord, øst og syd til Svenstrup marker, og er næsten helt omgivet med levende hegn. Ejeren af denne parcel skal tillade mølleren fra Bæhrensmølle at opdæmme vandet, der løber over Stevning marker, efter forskrifterne.15. parcel

består af den sydlige del af Skadborg, sammen med 7 td. 5 4/16 skp. ½ rd. enggrund tilsammen 14 td.7 12/16 skp. ½ rd.

Denne parcel grænser mod nord til landevejen, mod sydvest til Stevning marker og til no. 3, 17,

18, 20, og er på nævnte side med levende hegn. Det øvrige skal nyt gærdes. Ejeren af denne parcel skal tillade, at vandet fra Vesterkobbel afledes, og skal vedligeholde grøften til Sønderlund.16. parcel

består af østdelen af Nørrelundskobbel, tilsammen 20 td. 3 12/16 skp. 1½ rd.

Grænser mod øst og syd til Sjellerup marker, i øvrigt til no. 19, 17, 3, på førstnævnte sted med levende hegn, der er i dårlig stand. Det øvrige skal nyt gærdes. Den herover førende fodsti skal blive. Vejen dertil er den nyanlagte vej til Sønderlund.17. parcel

består af den øvrige del af Nørrelundskobbel, tilsammen 6 td. 5 3/16 skp. 1½ rd.

Grænser til no. 3, 16, 18, 15, og er mod Skadborg og Sønderlund med levende hegn. Det øvrige skal nyt gærdes. Vejen dertil som forrige parcel.18. parcel

består af det nordøstlige hjørne af Sønderlundkobbel, tilsammen 4 td. 2 11/16 skp. ½ rd.

Grænser mod syd til den nye vej, i øvrigt til no. 20, 15, 17, og skal nyt gærdes overalt.19. parcel

består af det sydøstlige hjørne af nævnte Sønderlundskobbel, sammen med 1 14/16 skp. 2 rd enggrund tilsammen 5 td. 3 13/16 skp. 2 rd.

Grænser mod nord til den nye vej, mod syd til Sjellerup marker, i øvrigt til no. l, 6, 21. Herover går en fodsti, som skal blive. Det bemærkes, at der på en lille strækning mod Sjellerup marker er islået pæle, som udgør skellet.20. parcel

består af det nordvestlige hjørne af nævnte Sønderlundkobbel sammen med 3 3/16 skp. 2 rd. enggrund tilsammen 4 td.3 8/16 skp. 2 rd.

Grænser mod nordvest til Stevning marker, mod syd til den nye vej, mod øst og nord til no. 15, 18. Mod Stevning og Skadborg med levende hegn, det øvrige skal nyt gærdes.21. parcel

består af den sydlige ende af nævnte Sønderlundkobbel sammen med 4 7/16 skp. 1 rd. enggrund tilsammen 7 td.7/l6 skp. 1½ rd.

Grænser mod nord til den nye vej, mod nordøst til no. 19, mod sydøst til Sjellerup marker, mod sydvest til Degnens Kobbel fra Guderup, mod nordvest til Stevning marker, og er på tre sider med levende hegn.Anmærkning

Sluttelig skal bemærkes, at de fremtidige ejere af parcellerne no. 1, 2, 3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 har møllepligt til Stevning mølle.

Ejerne af parcellerne no. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 og deres efterfølgere derimod har møllepligt til Bæhrens vandmølle iflg. §15 i salgsbetingelserne.

Forkortelser:

td. = tønde Hartkorn - agerjord - ca. 1 ha

skp. = skæppe

rd. = rode, på tysk rute, der fandtes Hamburger rute, som var mellem 3 og 5 meter


til top

www.jessenb.dk