Parcelsted nr. 1

"Stevninghjørn"

Hjortspringvej 23

Matrikel nr. 20 af Stevning ejerlav.

1
1


1771       Efter udstykningen af Hjortspring i 1771 blev parcel nr. 1 købt af hjulmand Hans Christensen fra Egen, og han opfører her sin gård der fik navnet "Stevninghjørn". (Navnet "Stevninghjørn" kommer af at parcellen danner et hjørne ind til Stevning på udstykningskortet.

Hans Christensen blev født i Stevning i 1729. Han var søn af Christen Schmidt i Stevning, men det er lidt uklart og dog overvejende sandsynligt at det er smeden i Stevning Christen Christensen, der var hans far. Hvem hans mor var, eller hvor mange søskende han havde er ikke kendt.

Hans Christensen var blevet gift i Havnbjerg kirke d. 19. marts 1760 med den 1 år yngre Maria Jørgensdatter, der var født i 1730 og døbt d. 17. december 1730 i Havnbjerg kirke som datter af datter af syns- og tolvmand Jørgen Jensen og hustru Thøre Pedersdatter i Lunden i Havnbjerg sogn.

Maria og Hans Christensen havde børnene:

 • Jørgen Hansen, døbt d. 6. januar 1761 i Egen. (han overtog stedet).
 •  Mette Marie Hansen, døbt d. 1. maj 1763 i Egen, død og begravet d. 11. februar 1789.
 • Thøre Hansen, døbt d. 10. november 1765.
 • Christen Hansen, døbt d. d. 1. november 1767. (han overtog stedet senere)

Maria og Hans Christensen flyttede fra Egen til Svenstrup sogn, og begyndte så som parcellist at bygge deres nye hjem på den jord som senere skulle blive deres. Det må have været i foråret 1772, for på en gammel bjælke der har siddet som overligger til den gamle bagdør, og som er placeret inde i stuen på gården "Stevninghjørn" har man skrevet følgende:

HANS CHRIESTESEN    MARIA HANSES

DEN 13 APRIIL    ANNO 1772
 

Først ved sommertide er købekontrakt så blevet underskrevet idet den er underskrevet af kong Christian VII under ordene: Under Vort Kongelige Haandtegn og Segl. Givet paa Vort Slot Frederiksberg, d. 23 July 1772.Købekontrakt
                            Christian

                           (Rigssegl)

                  Chr. 7.         No. 2299

              Rigsvaaben    Fire Rigsdaler

                       1772


 

KONGELIG ALLERHØJESTE

KØBE-KONTRAKT

for Hans Christensen til Egen, Nordborg Amt

angaaende den tidligere til det nedlagte

Forværk HJORTSPRING paa Øen Als hørende

Parcel No. 1

Frederiksberg, d. 23. Juli 1772


Vi CHRISTIAN den SYVENDE af Guds Naade KONGE af DANMARK, NORGE de Venders og de Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn og Ditmarskerne, Greve til Oldenborg og Delmenhorst:

gør hermed vitterligt, at Vi i alle Maader har anderkendt og godkendt den her til Efterretning vedføjede trykte Salgs - Condition, paa grund af hvilken der den 6. August dette Aar afholdtes en offentlig Licitation over, og Salg af hver og een af de forskellige Familie-Landsteder og Parceller hvori Vi efter allerunderdanigst Henstilling fra Vort tyske Cancelli og paa Grund af Vor allerhøjeste Resolution af 5. Oktober ifjor, havde besluttet fuldstændig at nedlægge Vort hidtidige Forværk Hjortspring på Øen Als og opdele dette Gods i de nævnte Familie-Brug og Parceller.
Da nu Vor Undersaat Hans Christensen fra Egen i Vort Amt Nordborg efter Salgs-Condition, og efter den Vejledning, der i Særtryk indeholder en, alle Købere bekendtgjort Beskrivelse af Parcellerne og Familie-Brugene - er Køber og "Pluslicitans" (Højstbydende) af den 20 Tønder 6 4/16 Skæpper store Parcel No. 1 og da Købesummen (21,4 Rigsdaler pr. Tønde) altsaa ialt: 438 Rdl. 8/6 Skilling = i Bogstaver: Fire Hundrede otte og tredive Rigsdaler otte sjette Dele Skilling Courant: ikke blot er udlovet, men præsteret ved Indbetaling med en Trediedel af Købeskillingen som Afdrag til Vor Amts-Kasse i Nordborg, og da der baade for Restsummen, saavelsom med Hensyn til Bebyggelses-Forpligtelsen er indleveret conditionsmæssige og protokollerede Forskrivninger med den i Conditionibus bestemte Kaution, kan Vi hermed give Køberen en formelig Kvittering.
Som Følge deraf og i Henhold til den vedføjede trykte Condition tildeles Køberen nu Vor allernaadigste Kongelige, retsgyldige, uforanderlige og uigendrivelige KØBEKONTRAKT.
At den føromtalte Parcel, som den er nævnt i den trykte Beskrivelse, med dens Grænser og Ender, den derpaa staaende Skov og de Køberen ifølge vedlagde trykte Condition tilstaaende Friheder og Rettigheder - overgaar i Køberens sande og rolige Ejendoms-Besiddelse, saa at han selv, hans Arvinger og Efterkommere faar tildelt Magt og Beføjelse til, efter Behag og efter Conditions Indhold, at skalte og valte med den omtalte Parcel som med anden ham tilhørende Ejendom, - dog med den Tilføjelse, at Vi forbeholder Os Ejendomsretten indtil Købesummen er fuldstændig afdraget og den conditionsmæssige Bygge-Forpligtelse er opfyldt.
Vi og Vore Arve-Successorer i den Souveræne Landsregering giver kun Afkald paa vor hidtidige Ejendomsret til den omtalte Parcel, saafremt Køberen og Parcellens kommende Ejere, paa den Tid og paa den Maade som Conditionen foreskriver, promte indbetaler den fastsatte aarlige Canonem i Courant med 2 Rigsdaler og 16 Skilling pr. Tønde til det Nordborgske Amts-Register, og desuden punktlig opfylder de "Præstanda" der ifølge Conditionen paahviler Køberen.
Tillige vil Vi og Vore Arve-Successorer i den Souveræne Landsregering dog give Køberen og hans Medunderskrivere Forsikringen om, at nærværende Købekontrakt uforanderlig vil forblive i Kraft uden at nogen af dem ved ev. Forandringer i den Kongelige Souveræne Arve-Regering, eller naar Parcellens Ejer "forandrer" sig, behøver allerunderdanigst at ansøge om Kongelig allerhøjeste Confirmation.
Hvorefter Enhver allerunderdanigst sig haver at rette.
Under Vort Kongelige Haandtegn og Segl
Givet paa Vort Slot Frederiksberg, d. 23 July 1772
Christian
 (Rigssegl)
 
Schak-Rathlou                                                                                  J.G.Molke
                                                                                                                     J.H.Hallensen
 
Købe-Contrakt
for Hans Christensen fra Egen, Nordborg Amt angaaende den til det nedlagte Forværk Hjortspring paa Øen Als hidtil hørende Parcel No. 1Efter at Maria og Hans Christensen var kommet her til "Stevninghjørn" fik de datteren:
 • Marie Hansdatter, døbt d. 8. november 1772, død og begravet d. 18. marts 1789.

1786       På "Stevninghjørn" boede der desuden en mand ved navn Christen Christensen, og det er ham der menes at være far til Hans. Hvorfor skulle han ellers bo der? Denne Christen Christensen døde i en alder af 93 år, og blev begravet på Svenstrup kirkegård søndag d. 3. september 1786.

 

1791       Hans Christensen overlod sin ejendom til den ældste søn Jørgen Hansen (*1761) efter en overladelseskontrakt af 21. juli 1791, og d. 26. juli 1791 blev dette indskrevet i skyld og panteprotokollen. Maria og Hans Christensen gik derefter på aftægt.

Jørgen Hansen var blevet gift i Svenstrup kirke d. 23. oktober 1789 med den omkring to år yngre pige Sophie Cathrine Moos fra Svenstrup. Hun var født i Svenstrup og døbt d. 9. januar 1763 som datter af bolsmand Hans Moos og hustru i Svenstrup. Hun var dermed en søster til Jørgen Hansens søster Thøre Hansens mand Jacob Hansen Moos.

Sophie Cathrine og Jørgen Hansen fik børnene:
 • Marie Jørgens, døbt d. 26. september 1790.
 • Ellen Jørgens, døbt d. 16. september 1792.
 • Anna Sophie Jørgens, døbt d. 6. juli 1794.

1798       Jørgen Hansen solgte ejendommen til sin bror Christen Hansen (*1767) efter en overladelseskontrakt af 9. februar 1798, og dette blev indskrevet i skyld og panteprotokollen d. 7. april 1798. Jørgen Hansen købte derefter gården "Søholm" i Broballe d. 7. april 1798, og flyttede dertil med sin hustru og sine 3 børn.

Christen Hansen var blevet gift i Havnbjerg kirke d. 13. april 1792 med den 3 år ældre Anna Cathrine Jørgensdatter, der var født i Havnbjerg og døbt d. 23. september 1764 som datter af smed Jørgen Jørgensen og hustru Anne Marie Pedersdatter i Havnbjerg. Hun havde et såkaldt uægte barn ved navn Kirstine Marie Jessen som var blevet døbt d. 27. oktober 1787 med ungkarl Jacob Jessen fra Brandsbøl som udlagt far til den lille pige.

Herefter var det så Christen og Anna Cathrine der havde alle aftægtsforpligtelser overfor Hans og Maria, og de flyttede så fra Stevning til "Stevninghjørn".

Christen og Anna Cathrine havde efter vielsen bosat sig i Havnbjerg, og her fik de sønnen:
 • Hans Hansen, født d. 30. august 1792. (senere hen altid nævnt som Hans Christensen) (senere i "Hulen")

På et tidspunkt flyttede Christen og Anna Cathrine fra Havnbjerg til Bærensmølle, og senere igen flyttede de så til Stevning hvor de fik børnene:
 • Jørgen Christensen, født d. 30. september 1794.
 • Anne Marie Christensdatter, født d. 9. februar 1797.

Efter at Anna Cathrine og Christen Hansen var kommet her til stedet fik de børnene:
 • Marie Cathrine Christensdatter, født d. 27. marts 1799.
 • Peter Christensen, født d. 11. april 1801, død og begravet d. 22. juni 1801.
 • Christian Christensen, født d. 15. maj 1802. (han overtog stedet)
 • Peter Christensen, født d. 13. maj 1804.
 • Jacob Christensen, født d. 11. juni 1807.
 • Christen Christensen født d. 19. maj 1810.

1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede Hjortspring parcellist Christen Hansen her på stedet sammen med sin hustru Anna Cathrine Jørgens og deres 5 børn Kirstine Marie Jessen, der nu hed Christensen, Hans Christensen, Anne Marie Christensen, Marie Cathrine Christensen og Christian Christensen. I stedets aftægt boede Christen Hansens forældre Maria og Hans Christensen.

 

1806       Christen Hansens mor Maria døde i aftægten d. 8. januar 1806 i en alder af 76½ år, efter at hun i flere år havde døjet med et åbent sår på underlivet. Hans far sad derefter tilbage som enkemand.

 

1807       Hans Christensen har ikke kunne komme sig over sin hustrus død, og kun godt et år efter hende døde han i aftægten d. 19. februar 1807 i en alder af 78 år.

 

1834       Christen Hansens hustru Anna Cathrine døde d. 14. november 1834 i en alder af 70 år, og han sad derefter tilbage som enkemand.

 

1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede enkemand og parcelbesidder Christen Hansen her på stedet sammen med sin ugifte datter Marie Cathrine Christensen, der er noteret som hans husholder, og hans ugifte søn Jacob Hansen. Christen Hansen havde 2 tjenestepiger boende her på stedet. Det var hans ældste bror Hans Christensen i "Hulen" hans 2 døtre den 20-årige Anna Cathrine Hansen og den 16-årige Anne Marie Hansen.

 

1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede enkemand og parcelbesidder Christen Hansen fortsat her på stedet sammen med sin ugifte søn Christian Christensen, og hans endnu ugifte datter Marie Cathrine Christensen, der er noteret som hans tjenestepige sammen med hans brors 2 døtre, den nu 25-årige Anna Cathrine Hansen og den nu 21-årige Anne Marie Hansen.

 

1848       Christen Hansen (*1767) solgte nu ejendommen til sin søn Christian Christensen (*1802) efter en overladelseskontrakt af 25. august 1848, og d. 25. september 1848 blev overtagelsen indskrevet i skyld og panteprotokollen. Christen Hansen gik derefter på aftægt.

 

1849       Christen Hansen (*1767) døde d. 18. januar 1849 i en alder af 81 år efter at have levet som enkemand i godt 14 år.

 

1850       Christian Christensen (*1802) blev gift i Svenstrup kirke d. 13. juni 1850 med den 5 år yngre pige Anne Marie Hansen Thordsen fra "Ellemosegård" , der var født d. 3. april 1807 som datter af parcellist Hans Peter Thordsen og hustru Anne Marie Madsesdatter parcel nr. 9 "Ellemosegård" Nordborgvej 104.

Anne Marie og Christian Christensen fik ingen børn.

 

1855       Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede parcellist Christian Christensen her på stedet sammen med sin hustru Anne Marie Thordsen og deres tjenestepige Anne Marie Hansen, (der senere overtog ejendommen) samt deres tjenestedreng Peter Larsen fra Guderup.

 

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede parcellist Christian Christensen fortsat her på stedet sammen med sin hustru Anne Marie Hansen. På ejendommen boede også nogle slægtninge til Christian Christensen som arbejdede på ejendommen. Det var Christen Christensen og dennes hustru Anne Marie f. Hansen, som var datter af Christian Christensens ældste bror Hans Christensen i "Hulen", og deres datter Anna Eleonore Christensen. Desuden boede der også en tjenestepige ved navn Anne Marie Jepsen fra Sarup på stedet.

 

1873       Christian Christensens brordatter Anne Marie Hansen og hendes mand Christen Christensen overtog ejendommen efter en overladelseskontrakr af 15. april 1873, og efter den gældende preussiske lov af 27. maj 1873 blev de så begge indskrevet i den preussiske grundbog som de nye ejere. I skyld og panteprotokollen blev overtagelsen indskrevet til d. 1. april 1873 med et nærmere beskrevet aftægt til Anne Marie og Christian Christensen, der derefter gik på aftægt.

Anne Marie Hansen var født d. 24. februar 1824 i "Hulen" som datter af Hans Christensen og hustru Mette Maria Christensdatter, og hun var blevet gift i Svenstrup kirke d. 15. februar 1855 med den knap 3½ år ældre Christen Christensen, der var født i Stevning d. 25. oktober 1820 som søn af inderste Christen Jørgensen og hustru Anna Eleonore Jes Hansensdatter i Stevning.

Anne Marie og Christen Christensen fik datteren:
 • Anna Eleonore Christensen, født d. 1. maj 1855. (hun overtog stedet)

1890       Anne Marie Hansens tante Anne Marie Hansen Thordsen døde i aftægten d. 24. marts 1890 i en alder af knap 83 år, og hendes farbror sad derefter tilbage som enkemand.

 

1893       Anne Marie Hansens frabror Christian Christensen døde i aftægten d. 20. oktober 1893 i en alder af 91½ år, efter at have levet som enkemand i 3½ år.

 

1898       Efter en overladelseskontrakt af 17. november 1898 overlod Anne Marie og Christen Christensen "Stevninghjørn" til deres datter Anna Eleonore Christensen (*1855) og hun blev dermed indskrevet i den preussiske grundbog som den nye ejer d. 17. november 1898.

Hun boede imidlertid på "Skadborg" parcel nr. 15 Nordborgvej 153. Hun var blevet gift i Svenstrup kirke d. 24. februar 1875 med den 7 år ældre ungkarl Jørgen Møller, der var født d. 13. april 1848 som søn af parcellist Christian Møller og hustru Elisabeth f. Moldt på parcel nr. 15 "Skadborg" Nordborgvej 153, og som havde overtaget sin fars ejendom i 1875.

Anna Eleonore og Jørgen Møller fik 13 børn:
 • Hans Møller, født d. 16. juli 1875, død d. 27. december 1896.
 • Eleonore Elisabeth Møller, født d. 14. august 1876.
 • Christian Møller, født d. 28. august 1878.
 • Anne Marie Møller, født d. 12. juli 1880.
 • Christen Møller, 3. juli 1883. (han overtog stedet)
 • Jørgen Møller, født d. 2. august 1885.
 • Anne Eleonore Møller, født d. 15. juni 1887.
 • Mette Marie Møller, født d. 26. marts 1889.
 • Anne Cathrine Møller, født d. 21. februar 1891.
 • Jes Møller. født d. 23. marts 1893.
 • Jacob Møller, født d. 19. januar 1895.
 • Anne Christine Møller, født d. 22. november 1897.
 • Hans Møller, født d. 18. marts 1899.1898       Da den nye ejer af "Stevninghjørn" Anna Eleonore Christensen boede på "Skadborg" blev ejendommen her forpagtet ud til Anna Eleonore Christensens mors brors søn Jørgen Hansen i "Hulen", og han og hans hustru Elisabeth Nielsen tilflyttede så ejendommen her.

Jørgen Hansen var født d. 8. april 1868 i "Hulen" som søn af Hans Hansen og hustru Anne Marie Hansen Finmann, og han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 10. maj 1894 med den godt 4½ år yngre Elisabeth Nielsen der var født 19. december 1872 som datter af parcellist Niels Nielsen og hustru Cathrine f. Carstensen i Sønderlund.

Elisabeth og Jørgen Hansen havde datteren:
 • Anne Marie Hansen, født d. 10. oktober 1895.

Her på "Stevninghjørn" fik Elisabeth og Jørgen Hansen børnene:
 • Niels Hansen, født d. 28. januar 1898.
 • Kathrine Hansen, født d. 25. juli 1901.
 • Hans Hansen, født d. 1. maj 1903.
 • Christen Hansen, født d. 4. april 1905.


1905       Anna Eleonore Christensens mor Anne Marie Hansen (*1824) døde d. 9. januar 1905 i en alder af 80 år, og hendes far Christen Christensen sad derefter tilbage som enkemand

Forpagter Jørgen Hansen døde d. 4. september 1905 i en alder af kun 37½ år, og hans hustru Elisabeth Nielsen flytter derefter tilbage til "Hulen" igen.ukendt årstal

Foto af det gamle parcelsted nr. 1 (Foto fra ukendt årstal)

1907       Anna Eleonore Christensens søn Christen Møller (*1883) overtog "Stevninghjørn" d. 28. november 1907, og han blev indskrevet i den preussiske grundbog som ejer den samme dag. Han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 12. april 1907 med den 5 år yngre Marie Thordsen, der var født d. 13. juli 1888 som datter af landmand Jørgen Thordsen og hustru Marie Thordsen f. Smidemand, parcel nr. 16 "Boelskilde."

Marie og Christen Møller fik børnene:
 • Jørgen Møller, født d. 3. juni 1908. (han overtog stedet).
 • Eleonore Møller, født d. 18. juni 1910.
 • Christen Møller, født d. 15. januar 1915, død d. 21. november 1939.

1912       Anna Eleonore Christensens far Christen Christensen døde d. 27. april 1912 i en alder ad 91 år, efter at have levet som enkemand i godt 7 år.

 

1917       Christen Møller kom med i 1. verdenskrig og faldt i Zonnebeke i Vestflandern i Belgien d. 16. august 1917 i en alder af kun 34 år, og han kom således aldrig hjem igen.

 

1921       Ved den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921 boede gårdejerske og enkefru Marie Møller her på stedet sammen med sine 3 børn Jørgen Møller, Eleonore Møller og Christen Møller. Desuden boede Marie Møllers gårdbestyrer Hans Thordsen, der var søn af parcellist Jørgen Thordsen og hustru Marie f. Smidemand på parcel nr. 16 "Boelskilde, Nordborgvej 100 også her på stedet.

 

1923       Efter arveattest 13/19 blev enkefru Marie Møller f. Thordsen indskrevet i grundbogen d. 10. januar 1923 som ejer af ejendommen.

 

1925       Ved folketællingen d. 5. november 1925 boede gårdejerske og enkefru Marie Thordsen sammen med sine 3 børn Jørgen Møller, Eleonore Møller og Christen Møller. Hendes tjenestekarl Peter Hansen fra Frederiksgaard boede også her på stedet.

 

1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede gårdejerske og enkefru Marie Møller fortsat her på stedet sammen med sin søn Jørgen Møller, der nu var gårdbestyrer og hendes de 2 andre børn Eleonore Møller og Christen Møller.

 

1946       Enkefru Marie Møller overlod nu ejendommen til sin søn Jørgen Møller (*1908) for en købesum på 31.689 kr. plus aftægt og dette blev derefter tinglyst d. 9. september 1946.

Jørgen Møller var blevet gift i Svenstrup kirke d. 24. juni 1933 med den 2 år yngre husassistent her på "Stevninghjørn" Cathrine Lyck, der var født d. 11. juni 1910 i Mommark i Lysabild sogn som datter af portør ved Mommark færge Hans Christian Asmussen Lyck og hustru Christine Marie f. Andresen i Mommark.

Cathrine og Jørgen Møller fik børnene:
 • Christen Møller. (han overtog stedet)
 • Rygo Møller.

1964       Jørgen Møller overlod ejendommen til sin søn Christen Møller for en købesum på 134.945 kr. og dette blev derefter tinglyst d. 20. juni 1964, og igen d. 27. januar 1965.

Jørgen Møller blev kontrolassistent og byggede Hjortspringvej 25 som aftægt i 1964.

Christen Møller var blevet gift i 1963 med Hansine Martin fra Ulbjerg der var født i 1943.

Hansine og Christen Møller fik børnene:
 • Arne Møller.
 • Inga Møller.


1968       Jørgen Møllers mor Marie Møller, der var flyttet til Ertebjergskov i Tandslet sogn, døde d. 5. juli 1968 i en alder af lige knap 80 år, efter at have levet som enke i knap 51 år. Hun blev begravet i Svenstrup kirkegård d. 8. juli 1968.

 

1978       Christen Møllers far Jørgen Møller døde i 1978-

 

1995       I 1995 blev "Stevninghjørn" nedlagt som landbrugsejendom.

 

2014       "Stevninghjørn" bebos og ejes fortsat af Christen Møller og hustru Hansine Møller.

til top
Ajourført december 2015
www.jessenb.dk