Parcelsted nr. 2

"Malkestedet"

Hjortspringvej 26

Matrikel nr. 23a af Stevning ejerlav.

2
2


1771       Efter udstykningen af Hjortspring i 1771 blev parcel nr. 2 købt af Hans Hansen fra Dyndved, og han opfører her sin gård der fik navnet "Malkestedet".

Hans Hansen var født i Dyndved og døbt i Egen kirke i januar 1749 som søn af bolsmand Hans Jessen og hustru i Dyndved. Han var blevet gift i Egen kirke d. 30. december 1769 med den godt 8 år ældre Kirsten Christiansen, der var født i Sjellerup og døbt i Egen kirke d. 6. november 1740 som datter af bolsmand Christian Hansen og hustru i Sjellerup.

Kirsten og Hans Hansen fik sønnen:

 • Hans Christian Hansen, døbt d. 4. juni 1770. (han overtog stedet)


1803       Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede Hjortspring parcellist Hans Hansen her på stedet sammen med sin hustru Kirsten (her nævnt som Christina) Christiansen. Hans Hansen er i folketællingen noteret som Hans Jessen, hvilket han ofte er kaldt efter sin far. Deres tjenestekarl Jacob Hansen og deres tjenestepige Maria Elisabeth Hansen boede også her på stedet.

 

18xx       Sønnen Hans Christian Hansen (senere nævnt og kaldet Hans Christian Høi) overtog ejendommen her på et ikke kendt tidspunkt. Han var blevet trolovet d. 5. oktober 1793 og derefter gift i Egen kirke d. 1. november 1793 med den 1 år ældre Kirsten Nicolaisen (senere nævnt med tilnavnet Lind), der var født i Dyndved og døbt i Egen kirke d. 15. maj 1769 som datter af bolsmand Nicolai Christiansen Lind og hustru i Dyndved)

Kirsten og Hans Christian Hansen bosatte sig i Dyndved og i 1794 er han noteret som tilkomne parcellist. De flyttede til Stevning hvor han blev ejer at et bol og hvor han fik tilnavnet Høi. På det sted i Stevning han blev ejer af boede han ved folketællingen d. 13. februar 1803 sammen med sin hustru Kirsten og deres 3 børn Kirsten Hansen, Anne Hansen og Hans Hansen og deres tjenestefolk. På stedet boede også den  tidligere ejers forældre Peter Petersen Høi og hustru Ellen Christensen i stedets aftægt sammen med deres datter Anne Sophie Høi og hendes såkaldte uægte søn Peter Petersen Høi. På den måde kom Hans Christian Hansen til at hedde Høi.

Kirsten og Hans Christian Hansen Høi fik børnene:

 • Kirsten Hansen, født i Dyndved og døbt i Egen Kirke 27. april 1794.
 • Anne Hansen Høi, født d. 9. juni 1799 i Stevning.
 • Hans Hansen Høi, født d. 28. november 1800.
 • Elsebeth Hansen Høi, født d. 21. maj 1809, døde d. 13. oktober 1809.
 • Nicolai Hansen Høi, født d. 21. august 1811.
 • Der var endnu en datter. (set ved fars død i 1850)


1819       Kirsten og Hans Christian Hansen Høis datter Anne Hansen Høi (*1799) blev gift i Svenstrup kirke d. 8. oktober 1819 med den 7 år ældre Hans Christensen fra Guderup, der var født omkring 1792 som søn af bolsmand Christen Pedersen og hustru i Guderup, og ved giftermålet blev han benævnt som tilkommende bolsmand. Men sådan kom det ikke til at gå.

Anne Hansen Høi og Hans Christensen fik børnene:

 • Christen Hansen, født d. 11. december 1819.
 • Kirstine Hansen født d. 14. oktober 1822. (hun overtog stedet)

Anne Hansen Høi og Hans Christensen boede ikke sammen, men levede hver for sig. Han boede hjemme på ejendommen i Guderup, og hun boede her på stedet. De var ikke separerede, og kom kun sjældent sammen. Årsagen var den at Hans Christensen ikke var særlig agtet af familien Høi, og derfor skulle han ikke komme til at overtage stedet her

 

1823       Hans Christian Hansen Høis far Hans Hansen (*1749) døde af brystsvaghed i aftægten d. 29. april 1823 i en alder af 74 år, og hans mor Kirsten Christiansen sad derefter tilbage som enke.

 

1827       Hans Christian Hansen Høis mor Kirsten Christiansen (*1740) døde i aftægten d. 1. august 1827 i en alder af næsten 87 år, efter at have levet som enke i godt 4 år.

 

1840       Ved folketællingen d. 1. februar 1840 var huset tilsyneladende udlejet til en lejer ved navn Jens Christensen, der var født i 1816 og dennes 9 år ældre hustru Anna Maria Christiansen, der var født i 1807 og deres datter Anna Maria Christensen der var født d. 25. november 1838 mens familien boede i "Hulen".

 

1842       Hans Christian Hansen Høis hustru Kirsten Nicolaisen, nu Hansen, (*1769) døde d. 4. december 1842 i en alder af 73½ år, efter at have været svagelig i et års tid, og sengeliggende i kun 10 dage, og Hans Christian Hansen Høi sad derefter tilbage som enkemand.

Hans Christian Hansen Høi havde overdraget boelet i Stevning ti1 sønnen Nicolai og bestyrede selv stedet her i Hjortspring, indtil han kunne overdrage dette ti1 datterdatteren, da han ingen tillid havde til svigersønnen.

 

1845       Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede parcellist og enkemand Hans Christian Hansen Høi her på stedet sammen med sin gifte datter Anne Hansen Høi, der var som hans husholder og hendes datter Kirstine Hansen. Deres tjenestefolk Maren Hansen fra Hjortspring, Hans Petersen fra Dyndved og Lars Larsen fra Guderup boede også her på ejendommen.

 

1849       Efter et skøde af 28. september 1849 overlod Hans Christian Hansen Høi nu sit parcelsted her til sin datterdatter Kirstine Hansen, der jo var datter af Hans Christian Hansen Høis datter Anne Hansen Høi og hans ringeagtede svigersøn Hans Christensen. Kirstine Hansen var blevet gift i Svenstrup kirke d. 5. juni 1846 med den 1½ år ældre Thomas Hansen, der var født d. 18. april 1821 i Stevning som søn af synsmand Hans Christensen og hustru Dorothea Kirstine Aagesen i Stevning.

Kirstine og Thomas Hansen blev således begge indskrevet i den preussiske grundbog efter en købekontrakt af 27. juni 1849 og den senere gældende preussiske lov af 27. maj 1873 som stedets ejere.

Kirstine og Thomas Hansen havde datteren:

 • Anne Hansen, født d. 18. september 1846 i Stevning. (hun overtog stedet)


1850       Kirstine Hansens morfar, den nu tidligere skoleforstander og fattigforstander i 20 år, Hans Christian Hansen Høi (*1770) døde i aftægten d. 1. juni 1850 i en alder af 80 år, efter at have levet som enkemand i 7½ år.

 

1855       Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede parcellist Thomas Hansen her på stedet sammen med sin hustru Kirstine Hansen og deres datter Anne Hansen. Thomas Hansens svigermor Anne Hansen Høi boede der også, og så boede tjenestepigen Anne Cathrine Steffensen og tjenestedrengen Hans Clausen også her på stedet.

 

1860       Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede parcellist Thomas Hansen her på stedet sammen med sin hustru Kirstine Hansen og deres datter Anne Hansen. Thomas Hansens svigermor Anna Hansen Høi boede også her på stedet væk fra sin mand, og så boede tjenestefolkene Cathrine Marie Clausen og Conrad Moldt også her på stedet. (Han blev senere ejer af kådnersted nr. 144 - "Melvedled" - Nordborgvej 110)

 

1878       Følgende brev blev i 1878 sendt til Thomas Hansen fra hans svoger:


Kroe Blaakrog den 10. Januar 1878

Kære Svogerl

Din Skrivelse modtog jeg igaar, og saa deraf at Du overdrog mig det Hverv at leie en Pige for Eder, men hvilken Funktion jeg dog helst havde ønsket mig fritaget for, isærdeleshed da Pigelønnen her på Egnen, ikke kan henregnes til bagateller. Jeg begav mig igaar Aftes, en Timestid efter Brevets Ankomst til Blans, hvor Pigens Forældre boer, for at foretage Jagt efter hende, og jeg leiede hende da paa efterstaaende Wilkaar for et aar. Hun skal nemlig have 14 Thlr. I Løn, Tossel til en Kjole 16 Alen Lærred, men om det skal være Hørlærred eller Blaarlærred er ikke bestemt aftalt. Desuden 2 pund Uld, og hendes Moder forlangte desuden et Lispund reenskaget Hør, men dette fik jeg afværget, da jeg paastod at du var ikke saa tilbøielig til at saae Hørfrøe. Jeg har gjort det Overslag at Lønnen i rene Contanter vil omtrent beløbe sig til 23 Thlr. Men efter hvad jeg har erfaret skal det ogsaa være en meget ferm og dygtig Pige og hun har ogsaa været ude at tjene 3 Sommere før hendes Confirmation, og er heller ikke saa ganske lille. Hun heder Juliane, hendes Fader er Skomager og hendes Moder koger til Bryllupper, hvorfor man nok kan være berettiget til at troe, at Pigen kan gjøre Krav paa at henregnes til en Raie uden for Bondestanden, imidlertid haaber jeg dog nok at hun skal være sit kald voxen, men alene og til enhver Tid at udføre Malkningen, mente hendes Moder kunde være temmelig strengt for hende, men det er jo noget som I bedst kan prøve Eder frem med.

Da jeg kan forestille mig, gode svoger, at Du nu ved Christians og Annes Bortflytning, til Foraaret vistnok vi1 forære Dem en ny Fjeder=vogn saa kan jeg ikke andet end anbefale Dig til Smed Inge i Blans som er en dygtig, solid og billig Wognfabrikant og Du kan i et hvert Tilfælde faae en Underløber som i Eet og Alt kan maale sig med Bertels saavel ved Eligance og Soliditeet som ogsaa ved en forholdsviis stor Priisbillighed, thi han har netop for kort Tid siden sagt til mig at naar han nu kan komme i gang med Wognhandelen (her mangler noget) saa skulde det slet ikke komme (her mangler noget) han skulde lave de første Par Wogne til betydelig nedsatte Priser, da han altid havde det fortrin at han her paa Sundevit kunde have solidere og billigere Hjulmager Arbeide end Smeden kunde faae det på Als.

Han leverer en lille smuk og solid Underløber for 90 Thlr., men det er da ikke med polstret Sæde (Agestole) og heiler ikke med Læder og for samme. Wi ønsker Eder nu til Lykke med Eders tilkommende Pige og tillige ønsker vi Eder et glædeligt Nytaar.

(Det kongelige navn) Juliane gav jeg 1 16 i Fæstepenge.

(kom snart herover)

Din til Pigeleining stedse rede

Nis Jørgensen (Lauritzen)

 

1880       Thomas Hansens hustru Kirstine Hansen døde d. 10. februar 1880 i en alder af kun knap 57½ år, og han sad derefter tilbage som enkemand.

 

1892       I 1892 overtog bolsmand i Torup Christian Bonde stedet her. Han var født d. 21. januar 1841 i Torup som søn af bolsmand Peter Bonde og hustru Maria f. Christensen i Torup, og han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 17. oktober 1872 med Thomas Hansens datter Anne Hansen, der d. 13. oktober 1890 var død i en alder af kun 44 år, og Christian Hansen sad derfor nu tilbage som enkemand.

Anne og Christian Bonde havde fået børnene:

 • Peter Bonde, født d. 16. december 1872.
 • Hans Christian Bonde, født d. 29. november 1873. (han overtog stedet)
 • Maria Bonde, født d. 21. december 1874.
 • Christian Bonde, født d. 30. juli 1876.
 • Jørgen Bonde, født d. 17. februar 1878.
 • 2 dødfødte tvillingepiger d. 6. juli 1883.
 • Thomas Bonde, født d. 11. november 1887.


1893       Thomas Hansen døde d. 13. september 1893 i en alder af 72½ år og efter at have levet som enkemand i 13½ år.

Hvem der reelt har beboet stedet her efter Thomas Hansens død er uvist.

 

1900       Christian Bondes (*1841) søn Hans Christian Bonde (*1873) overtog stedet d. 12. juli 1900 og han blev således indskrevet i den preussiske grundbog som den nye ejer d. 16. juli 1900.

 

1901       Hans Christian Bondes far, bolsmand Christian Bonde (*1841) døde i Torup d. 3. maj 1901 i en alder af 60 år efter at have levet som enkemand i 10½ år.

Hans Christian Bonde blev gift i Svenstrup kirke d. 8. november 1901 med den godt 5½ år yngre Catharina Jacobsen, der var født d. 4. august 1879 som datter af Parcellist Jacob Jacobsen og hustru Helene f. Jørgensen Parcel nr. 8 "Holtegaard" Hjortspringvej 29.

Catharina og Hans Christian Bonde fik børnene:

 • Christian Bonde, født d. 6. august 1902. (han overtog stedet)
 • Anna Bonde, født d. 10. april 1904.
 • Helene Bonde, født d. 3. september 1905, død d. 7. marts 1921.


1921       Ved den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921 boede landmand Hans Christian Bonde her på stedet sammen med sin hustru Catharina, nu nævnt som Kathrine, og deres 3 børn Christian Bonde, Anna Bonde og Helene Bonde. De havde et plejebarn ved navn Frands E. Schink boende her og så boede der desuden også en pensionær der fik invaliderente ved navn Anne M. Christensen her på stedet.

 

1925       Ved folketællingen d. 5. november 1925 boede landmand Hans Christian Bonde her på ejendommen sammen med sin hustru Catharina Jacobsen og deres datter Anna Bonde, der arbejdede som tjenestepige. Deres tjenestekarl Christian Bonde fra Mjels og deres tjenestepige Kathrine Marie Poulsen fra Lavensby boede også her på stedet.ukendt årstal

Luftfoto af parcelsted nr. 2 (Foto fra ukendt årstal)

1926       Den 6. februar 1926 blev Hans Christian Bondes hustru Catharina Bonde f. Jacobsen indskrevet i grundbogen som medejer af stedet her i et formuefællesskab, efter et andragende af 28. januar 1926.

 

1930       Ved folketællingen d. 5. november 1930 boede landmand Hans Christian Bonde her på stedet sammen med sin hustru Kathrine og deres datter Anna Bonde, der arbejdede som tjenestepige. De havde desuden også en tjenestekarl ved navn Lorenz Hess fra Guderup boende her på stedet.

 

1935       Hans Christian Bonde (*1873) døde d. 3. september 1935 i en alder af kun 61 år, og hans hustru Catharina Bonde sad derefter tilbage som enke.

 

1937       Enkefru Catharina Bonde overlod nu ejendommen til sin søn Christian Bonde (*1902) for en købesum på 46.793 kr. plus boligret, og på dette blev der udstedt et tinglyst skøde d. 3. august 1937.

Christian Bonde havde været landmand i Mjelsmark i Oksbøl sogn, og d. 4. februar 1926 var han blevet gift i Svenstrup kirke med den jævnaldrende pige Else Nissen, der var født i Stevning d. 3. december 1902 som datter af enkefru Elisabeth Torre f. Nissen i Stevning.

I Mjelsmark havde Else og Christian Bonde fået børnene:

 • Hans Christian Bonde, født d. 31. juli 1926. (han overtog stedet)
 • Helene Elisabeth Bonde, født d. 1. februar 1930.


1951       Christian Bondes mor, enkefru Catharina Bonde f. Jacobsen, døde d. 16. marts 1951 i en alder af godt 71½ år, og efter at have levet som enke i 15½ år.

 

1963       Sønnen Hans Christian Bonde (*1926) overtog ejendommen for en købesum på 107.074 kr. og på dette blev der d. 11. maj 1963 udstedt et tinglyst skøde, og Else og Christian Bonde gik derefter på aftægt.

Hans Christian Bonde var blevet gift med den godt 9 år yngre Sigrid Marie Christensen, der var født d. 30. november 1935 som datter af husmand Andreas Christensen og hustru Kæthe Margrethe f. Rossen i Augustenhof ved Nordborg.

Sigrid Marie og Hans Christian Bonde fik sonnen:

 • Christian Bonde. (han overtog stedet)


1981       Hans Christian Bondes far Christian Bonde (*1902) døde i 1981.

 

1982       Hans Christian Bondes mor Else Bonde f. Nissen døde i 1982.

 

1992       Hans Christian Bondes søn Christian Bonde overtog ejendommen for en købesum på 1.136.000 kr, og d. 11. marts 1992 blev der udstedt et skøde på dette. Han blev gift med Mette Jensen fra Haderslev.

Mette og Christian Bonde fik børnene:

 • Kathrine Bonde.
 • Hans Christian Bonde.


2002       Christian Bondes far Hans Christian Bonde (*1926) døde i 2002.

 

2004       Christian Bondes mor Sigrid Marie Bonde døde i 2004.

 

20xx       Ejendommen har været sat til salg igennem en meget lang periode uden at være blevet købt, men med en skødedato 21. december 2009 stod Mette Bonde og Christian Bonde fortsat som ejere af stedet.

 

2013       Ejendommen blev solgt og købt af Jan Christian Kallehave og Heidi Rask Jensen med hver en halvdel for en købesum på 1.250.000 kr. og på dette blev der udstedt et skøde d. 2. august 2013.

Christian Bonde fraflyttede sognet og flyttede til Sydals.

 

til top
Ajourført december 2015
www.jessenb.dk